Luk 3

1Dughiar kam Taiberius Sisarɨn 15 plan azenimɨn Romɨn atrivimɨn itim oto. Ezɨ Pontius Pailat Judian Distrighɨn gavmanɨn gumazir dapanimɨn iti, Herot Galilin Distrighɨn gavmanɨn gumazir dapanimɨn iti. Ezɨ an aveghbuam Filip Iturian Distrigh ko Trakonitisɨn Distrighɨn gavmanɨn gumazir dapanimɨn ti, ezɨ Lisanias Abilenen Distrighɨn gavmanɨn gumazir dapanimɨn iti. 2Ezɨma Anas ko Kaiafas Godɨn ofa gamir gumazir dapanimningɨn iti. Dughiar kam Jon, Sekaraian otarim, gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn itima, God uan mɨgɨrɨgɨam a ganɨngi. 3Ezɨ Jon Jordanɨn dɨpar mɨriamɨn aruava akam kura kamaghɨn mɨgei, “Ia uan navibagh iraghɨva rueghtɨ, God ian arazir kuraba gɨn amadagham.” 4Godɨn akam inigha izir gumazim Aisaian akɨnafarimɨn osirizir mɨgɨrɨgɨabar mɨrara ghu, a kamaghɨn mɨgei, “Gumazir tiarir mam gumaziba puvatɨzir danganimɨn dia ghaze, ‘Ia Ekiam baghɨva tuaviba azenɨva, dar kɨr. 5Kukuniba apemɨva, mɨghsɨaba ko akɨribar amutɨ da magɨrɨ. Tuavir ighuagha aruiba dar amutɨ da voroghɨra ikɨ. Egh tuavir kurabar amutɨ da deragh. 6Eghtɨ nguazir kamɨn gumazamiziba bar Godɨn akurvazimɨn ganam.’” 7Ezɨ Jon gumazamizir bɨzir ruasa a bagha izibav gei, “Ia kuruzir divir anababa! Tina ia mɨkemezɨ ia Godɨn adarimɨn arɨ mangasa? 8Ia navim girazir arazibara amu. Egh ia pura Abrahamɨn ovavibar uari arɨgh mɨkɨman markɨ. Kɨ ia mɨgei, God dagɨar kabara amightɨ da Abrahamɨn ovavibar mɨn otivighamin gavgavim iti. 9Sobiam datɨrɨghɨn temer povibar iti, eghtɨ temer dagher ovɨzir aghuiba itir puvatɨziba, God bar da okeghɨva da isɨva avim mɨkɨnam.” 10Ezɨ gumazamiziba Jonɨn azara, “Ezɨ e manmaghɨra damuam?” 11Ezɨ Jon me ikara, “Gumazir korotiar aven azuir pumuning itim, tam isɨ gumazir puvatɨzim danɨngigh. Ezɨ dagheba itiba uaghan kamaghɨra damu.” 12Ezɨ gavmanɨn dagɨaba isir gumaziba uaghan ruasa ize. Egha me azangsɨgha ghaze, “Tisa, e manmaghɨra damuam?” 13Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Gumazibar dagɨabagh isɨn ua dagɨataba inian markɨ.” 14Ezɨ mɨdorozir gumazir maba Jonɨn azara, “Ezɨ eia, e manmaghɨn damuam?” Ezɨ a me ikara, “Gumazamizibar dagɨaba okɨmsɨva akar ifavaribar me gasan markɨ. Ia uan ingangarimɨn ivezimra initɨ deragham.” 15Gumazamiziba bizir kabar garima men navir averiaba me ginivima me pura nɨghnɨgha ghaze, Jon ti God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim? 16Ezɨ Jon bar men nɨghnɨziba ikara, “Kɨ dɨpamɨn ia rue. Ezɨ gumazir mam gɨn izam, an gavgavim bar nan gavgavim gafira. An dagarir asuabar beniba kɨ da firan gavgaviba puvatɨ. A Godɨn Duam ko avimɨn ia ruam. 17A witba mɨsevir savol an agharimɨn iti, eghtɨ a uan witba mɨsɨva dar daghebar arɨghɨva, witba mɨsevir dɨpenimɨn witɨn mɨseviba aviva, egh dar mɨseviba avir munger puvatɨzimɨn da akuntɨma, da isiam.” 18Egha Jon mɨgɨrɨgɨar avɨrir maba sara me mɨgɨa men navibagh inifi. Egha kamaghɨn akar aghuim me mɨkɨri. 19Ezɨ dughiar kam Herot gavmanɨn gumazir dapanimɨn ti. A uan aveghbuam Filipɨn amuim Herodias koma akui, egha arazir kurar maba sarama ami. Ezɨ kamaghɨn Jon Herodias bagha Herotɨn guam gatɨgha a mɨkeme. 20Herot uan arazir kurar maba ko kam sara isɨn atɨghava, Jon kalabus gatɨghava an tiam asara. 21Jon gumazamiziba ruer dughiam, Iesus uaghan, Jon a rue. Ezɨ Iesus uan afeziam God ko mɨgeima, overiam kuiaghrɨzɨ, 22Godɨn Duam bunbamɨn nivafɨzim gavagha a bagha izaghiri. Ezɨ tiarir mam overiamɨn otogha kamaghɨn mɨgei, “Nɨ nan Otarim, Otarir kɨ ifongezim. Kɨ nɨ bagha bar akonge.” 23Dughiar kam Iesus uabɨ 30 plan azeniba. Ezɨ a uan ingangarim maghɨram a gami. Gumaziba ko amiziba ghaze, Iesus Josepɨn otarimra. Ezɨ Josep Helin otarim. 24Ezɨ Heli Matatɨn otarim. Ezɨ Matat Livain otarim. Ezɨ Livai Melkin otarim. Ezɨ Melki Janain otarim. Ezɨ Janai Josepɨn otarim. 25Ezɨ Josep Matatiasɨn otarim. Ezɨ Matatias Amosɨn otarim. Ezɨ Amos Nahumɨn otarim. Ezɨ Nahum Eslin otarim. Ezɨ Esli Nagain otarim. 26Ezɨ Nagai Matɨn otarim. Ezɨ Mat Matatiasɨn otarim. Ezɨ Matatias Seminɨn otarim. Ezɨ Semin Josekɨn otarim. Ezɨ Josek Jodan otarim. 27Ezɨ Joda Joananɨn otarim. Ezɨ Joanan Resean otarim. Ezɨ Resea Serubabelɨn otarim. Ezɨ Serubabel Sealtielɨn otarim. Ezɨ Sealtiel Nerin otarim. 28Ezɨ Neri Melkin otarim. Ezɨ Melki Adin otarim. Ezɨ Adi Kosamɨn otarim. Ezɨ Kosam Elmadamɨn otarim. Ezɨ Elmadam Erɨn otarim. 29Ezɨ Er Josuan otarim. Ezɨ Josua Elieserɨn otarim. Ezɨ Elieser Jorimɨn otarim. Ezɨ Jorim Matatɨn otarim. Ezɨ Matat Livain otarim. 30Ezɨ Livai Simeonɨn otarim. Ezɨ Simeon Judan otarim. Ezɨ Juda Josepɨn otarim. Ezɨ Josep Jonamɨn otarim. Ezɨ Jonam Eliakimɨn otarim. 31Ezɨ Eliakim Melean otarim. Ezɨ Melea Menan otarim. Ezɨ Mena Matatan otarim. Ezɨ Matata Natanɨn otarim. Ezɨ Natan Devitɨn otarim. 32Ezɨ Devit Jesin otarim. Ezɨ Jesi Obetɨn otarim. Ezɨ Obet Boasɨn otarim. Ezɨ Boas Salmonɨn otarim. Ezɨ Salmon Nasonɨn otarim. 33Ezɨ Nason Aminadapɨn otarim. Ezɨ Aminadap Atminɨn otarim. Ezɨ Atmin Arnin otarim. Ezɨ Arni Hesronɨn otarim. Ezɨ Hesron Peresɨn otarim. Ezɨ Peres Judan otarim. 34Ezɨ Juda Jekopɨn otarim. Ezɨ Jekop Aisakɨn otarim. Ezɨ Aisak Abrahamɨn otarim. Ezɨ Abraham Teran otarim. Ezɨ Tera Nahorɨn otarim. 35Ezɨ Nahor Serukɨn otarim. Ezɨ Seruk Reun otarim. Ezɨ Reu Pelekɨn otarim. Ezɨ Pelek Eberɨn otarim. Ezɨ Eber Selan otarim. 36Ezɨ Sela Kainanɨn otarim. Ezɨ Kainan Arpaksatɨn otarim. Ezɨ Arpaksat Siemɨn otarim. Ezɨ Siem Noan otarim. Ezɨ Noa Lamekɨn otarim. 37Ezɨ Lamek Metuselan otarim. Ezɨ Metusela Enokɨn otarim. Ezɨ Enok Jaretɨn otarim. Ezɨ Jaret Mahalalelɨn otarim. Ezɨ Mahalalel Kenanɨn otarim. 38Ezɨ Kenan Enosɨn otarim. Ezɨ Enos Setɨn otarim. Ezɨ Set Adamɨn otarim. Ezɨ Adam Godɨn otarim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\