Mak 10:30

30egh gumazir kam datɨrɨghɨn nguazir kamɨn God guizbangɨra bizir a faragha itiba bar dagh afiragh a danɨngam. A dɨpenir avɨriba ko aveghbuaba ko buaramiziba ko amebaba ko borir avɨriba, ko azenir avɨriba a danɨngam. Eghtɨ Godɨn gɨn zuir gumazibagh asɨghasɨzir araziba a uaghan dar aven ikiam. Eghtɨma dughiar gɨn izamim zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim an a danɨngam.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More