Mak 10:33

33A kamaghɨn me mɨgei, “Ia oragh. E nguibar ekiam Jerusalemɨn ghuavanadi. Eghtɨ gumazitam Gumazibar Otarim isɨva, Judan arazibagh fozir gumaziba koma ofa gamir gumazir ekiabar anɨngam. Eghtɨ me a isɨ kot datɨghɨva, egh a mɨsueghtɨ an aremeghsɨva akabar akɨram, egh me kamaghɨn a mɨkɨm suam, An aremegham. Egh me a mɨsueghtɨ an aremeghsɨva, a inigh Kantrin Igharazibar Gumazibar dafaribar arɨgham.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More