Mak 15

1Egha bar mɨzaraghara, ofa gamir gumazir ekiaba, ko Judan gumazir dapaniba, ko Judan arazibagh fozir gumaziba, ko Judan kotɨn aven itir gumazir igharaziba sara, me nɨghnɨzir mam bato. Egha me Iesusɨn dafariba ikegha an akua ghua Pailat ganɨngi. 2Ezɨ Pailat an azara, “Nɨ Judabar Atrivim, o?” Ezɨ Iesus a ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Are, nɨ deraghavɨra mɨgei.” 3Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba bizir avɨribar a mɨgɨava, a gasi. 4Ezɨ Pailat uam an azara, “Nɨ mɨgɨrɨgɨar kaba ikarvagham, o puvatɨ? Nɨ orasi, me bizir avɨriba nɨ mɨgɨa nɨ gasi.” 5Ezɨ Iesus bar mɨgeir puvatɨzɨma, Pailat dɨgavir kuram gami. 6Ezɨ Pailat amir arazim kamakɨn, azeniba bar isar ekiar kamɨn dughiam, me Pailatɨn mɨkɨmtɨma a kalabusɨn itir gumazir me ifongezim, aneteghtɨ, a mangam. 7Gumazir mam, an ziam Barabas, a gumazir gavman ko mɨsoziba me ko kalabusɨn iti. Me bizir kam bagha kalabusɨn iti. Me gavman ko uariv sogha gumazir mabav soghezɨ me ariaghɨre. 8Ezɨ gumazamiziba Pailat iti naghɨn ghuavanabogha kalabusɨn itir gumazir me ifongezim ateghasa Pailatɨn azangsɨsi. Kar arazir Pailat zurara amim. 9Ezɨ Pailat men azara, “Kɨ Judabar Atrivim ategh ia bagh anemangasa, ia ifonge?” 10Pailat fo, ofa gamir gumazir ekiaba Iesus amir biziba bagha naviba ikuvava, a isa Pailatɨn dafarim gatɨ. 11Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba mɨgɨrɨgɨar navibagh iniviba gumazamizibagh anɨdi. Eghtɨ me Pailatɨn mɨkemeghtɨ a Iesusɨn anogoregh, egh Barabas ateghtɨ a me bagh izam. 12Ezɨ Pailat azara, “Gumazir ia Judabar atrivim arɨzim, kɨ manmaghɨn a damuam?” 13Ezɨ gumazamiziba pamtem dia kamaghɨn mɨgei, “A isɨ ter ighuvimɨn aneguragh!” 14Ezɨ Pailat men azara, “Manmagh su? An arazir kurar manam gami?” Ezɨ me bar pamtem dɨa mɨgei, “Ter ighuvimɨn aneguragh!” 15A me damutɨ men naviba deraghasa, Pailat Barabas ataki. Egha mɨdorozir gumazibav kemezɨ me benibar Iesus fozoroghezɨ Pailat ter ighuvimɨn aneguasa me ganɨngi. 16Egha mɨdorozir gumaziba Iesus inigha gavmanɨn dɨpenir ekiamɨn mɨriamɨn aven ghuaghira mɨdorozir gumaziba bar men diazɨ me iza uari akufa. 17Egha me korotiar aghevir ruarim a garugha egha dɨkonir amianim arkɨrigha an dapanim garu. 18Egha me maghɨra an diava a mɨgei, “Judabar Atrivim, nɨrara atrivir ekiam!” 19Egha me aghorim an dapanim mɨsoghava, egha uaghan a giparavɨra iti. Egha me ifara uan tevir akuribagh isɨn ira mati me guizbangɨra an ziam fe moghɨn ami. 20Me arazir kabar a gamua a dɨpovegha gɨvagha, a da korotiar me a agaghuiziba suegha, ananaba agaghui. Egha me a isa ter ighuvimɨn a gafughasa an akua zui. 21Sairinin gumazir mam Saimon, a Aleksander ko Rufusɨn afeziam, a nguibar igharazimɨn ikegha Jerusalemɨn aven zui. Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesus guamin ter ighuvim a terasa an suirazɨ, an aneteri. 22Egha me ghua danganir mamɨn ziam Golgata, me an otifi. (Danganir kamɨn ziamɨn mɨngarim kamakɨn, Dapanir Agharir Danganim.) 23Egha me wain ko mɨzaziba agevir dɨpam veregha Iesus ganɨdima an an aghua. 24Ezɨ aruem anabozɨ, me a isa ter ighuvimɨn aneguragha a gafu. Ezɨ mɨdorozir gumaziba an korotiaba tuiragh uari danɨngasa satu gikararai. Tina faragh otogh, korotiar manam iniam. 26Egha me an gun mɨgeir akar kam osiri, “A Judabar atrivim.” Me ghaze, a bizir kam bagha kotɨn tughava areme. 27Me gumazir okɨava mɨdorozibagh amizir pumuning, Iesusɨn boroghɨn uaghan aning agura. Me mav isa Iesusɨn agharir guvimɨn itir ter ighuvim gafu, egha mav isa agharir ikɨriamɨn itir ter ighuvim gafu. 29Ezɨ iza zui darasi me dɨbovibar a mɨgɨava uan dapaniba roava ghaze, “Ore! Nɨ, gumazir Godɨn Dɨpenim akarigh aruer pumuning ko mɨkezimɨn uam an ingarasa mɨkemezim, 30datɨrɨghɨn nɨ uabɨ uabɨn akuragh, ter ighuvim ategh izighirɨ!” 31Ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan arazibagh fozir gumaziba uaghan kamaghɨram a dɨpova uariv gei. Me kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “A igharaz darazir akurvagha uabɨra uabɨn akurvaghan asa! 32Gumazir kam, a ghaze, kɨ God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim ko Israelbar Atrivim, a ter ighuvim ategh izighirɨtɨma, e an ganigh nɨghnɨzir gavgavim an ikiam.” Gumazir okɨmakɨar an boroghɨn guraghav itimning uaghan mɨgɨrɨgɨar kurar avɨriba puvɨram a mɨgɨavɨra iti. 33Aruem iza pazaghar torimɨn itima mɨtatem nguazimɨn itir nguibaba bar da avaragha, ghua dughiam 3 kloghɨn guaratɨzimɨn tu. 34Egha dughiam 3 kloghɨn itima Iesus tiarir ekiamɨn pamtem kamaghɨn dei, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Akar kamɨn mɨngarim kamakɨn, Nan God, nan God nɨ tizim bagha na ataki? 35Ezɨ roghɨra tuivighav itir darasi oregha ghaze, “Ia oragh, a Elaijan dei.” 36Ezɨ gumazir mam ivegha ghua dɨpamɨn suizir bizim isa wainɨn afangtɨzim garugha a isa aghorir mam gatɨgha, Iesus damasa an an amadi. Egha a ghaze, “Ia tegh, e ganika, Elaija ti izɨva an akuragham, o puvatɨ.” 37Ezɨ Iesus pamtem diagha duam sue. 38Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn itir inir ekiar guraghav itim pɨn ikegha tongɨra bigha ghuaghira vɨn otogha akuar pumuning irɨ. 39Ezɨ mɨdorozir gumazir 100 plan garir gumazir dapanir mam, Iesusɨn boroghɨn tughav ikia orazi a pamtem diagha manmaghɨn aremezir arazimɨn ganigha ghaze, “Bar guizbangɨra, gumazir kam Godɨn Otarimra!” 40Ezɨ amizir maba mong saghon tuivighav ikia gari. Men tongɨn Makdalan nguibamɨn amizim Maria, ko Jemsɨn igiam ko Josepɨn amebam Maria, ko Salome. 41Amizir kaba Galilin ikegha Iesusɨn akurvagha egha an gɨn arui. Amizir avɨrir maba sara Iesus ko Jerusalemɨn anabogha uaghan iti. 42Datɨrɨghɨn Sabat bagha bizibar kɨrir dughiam. (Eghtɨ guaratɨzim Sabat otogham.) Ezɨ kamaghɨn aruem gevima, Arimatean gumazim Josep, Judabar kotɨn aven itir gumazir aghuir me bar fozim. A uabɨ uaghan God Bizibagh Ativamin Dughiam bagha mɨzuai. An atiatir puvatɨgha Iesusɨn kuam iniasa ghua Pailatɨn azai. 44Ezɨ Pailat orazi, Iesus aremegha gɨvazɨ, a dɨgavir kuram gami. Egha a mɨdorozir gumazir 100 plan garir gumazim bagha akam amadazɨma a izima an an azara, “Iesus guizbangɨra aremezɨ, o?” 45Ezɨ an an mɨgɨrɨgɨam baregha a fo, Iesus guizbangɨram areme. Ezɨ a Iesusɨn kuam iniasa Josepɨn amamangatɨ. 46Ezɨ Josep inir ghurghurir aghuir mam givezegha izava Iesusɨn kuam adangi. Egha a righa ghua dagɨar torir me dutuzimɨn ghugha anerɨzima Makdalan amizim Maria ko Josepɨn amebam Maria, aning garima, Josep Iesusɨn kuam isa dagɨar torimɨn aven anetɨgha, dagɨar ekiar mam poghpuegha izava an akam dukua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\