Mak 3

1Egha dughiar igharazir mam Iesus God ko mɨgeir dɨpenimɨn ghuava, garima dafarim ekonezir gumazir mam gumazamizir avɨribar tongɨn dɨpenir kamɨn aven iti. A itima gumazir maba uaghan iti. Me, Iesus bizitam damightɨma, me akam agasasa bar deravɨra an gari. Me kamagh sua an gari. A Sabatɨn gumazir kamɨn akuragham, o? 3Me bizir kam bagha an garavɨra itima, Iesus kamaghɨn dafarim ekonezir gumazim mɨgei, “Nɨ dɨkavigh izɨ bar en guamɨn tugh.” 4Gumazim dɨkavigha tuzɨma, Iesus kamaghɨn men azara, “Arazir manam Sabatɨn arazim abɨki? E arazir aghuim damuam, o arazir kuram damuam, o gumazimɨn akuragham, o gumazim gasɨghasɨgham?” A kamaghɨn men azarazɨma, me bar nɨmɨra iti. 5An damazimning bar gumazamizibagh aruava, navimɨn aven men atari. A men garima, men naviba gavgavigha apangkuvir nɨghnɨziba men puvatɨ. Kamaghɨn a bar osemegha gumazim kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ uan dafarim onegh.” Ezɨ gumazir kam uan dafarim onezɨma, an dafarim ua dera. 6Ezɨ Farisiba ikia ganigha dɨpenim ategha azenan izegha Herotɨn gumaziba ko ikia Iesusɨn mɨsoghasa akabar kɨri. 7Ezɨ Iesus uan suren gumaziba koma Galilin dɨpamɨn ghuaghiri. A ghuaghirima gumazamizir avɨriba Galilin Distrighɨn ikegha an gɨn ghuaghiri. 8Gumazamizir avɨriba Judian Distrigh koma Jerusalemɨn nguibam koma Idumean Distrigh ko Jordanɨn dɨpamɨn vongɨn itir danganiba koma Tair ko Saidonɨn nguibamning ikegha, me Iesus bagha ghuaghiri. Gumazamizir avɨrir kaba, me an amizir bizibar akam bareghava a bagha ghuaghiri. 9Me iraghuezɨma, Iesus gumazamizir avɨriba men akurazɨma, men arɨmariaba gɨfa. Arɨmariaba itir gumazamizir avɨriba uan arɨmariaba gɨvasa Iesusɨn boroghɨn uari akuvagha, Iesusɨn suighasa uari munamadi. Kamaghɨn amizɨma, Iesus uan suren gumazibav gɨa ghaze, “Ia botɨn tam inigh izɨ puram anetɨghtɨ a ikɨ. Eghtɨ gumazamiziba bar na akuvaghtɨma kɨ botɨn ghuavanangam.” 11Iesus me mɨgeima, duar kuraba apazazir gumazir maba izava, Iesusɨn garava duar kuraba zuamɨra me gamima me Iesusɨn guamɨn daighɨra kamaghɨn arai, “Nɨ Godɨn Otarim.” 12Me kamaghɨn amima, an akar gavgavimɨn me mɨgɨa ghaze, “Ia kamaghɨn mɨkɨman markɨ, ‘Nɨ Godɨn Otarim.’” 13Ezɨ Iesus dɨpar mɨriamɨn ikegha dɨkavighava mɨghsɨamɨn ghuavanabogha uan ifongezir gumazibar diazɨma, me a bagha zui. 14Me zuima a gumazir 12 pla mɨsevegha ziar kam, aposelba, me gatɨ. Eghtɨ me a ko ikɨtɨ, a gɨn me amadaghtɨ me mangɨ Godɨn akar aghuim akunam. 15Egh a uan gavgavim me danɨngtɨma me uaghan duar kuraba batogham. 16A mɨsevezir gumazir 12 plan ziabar kara. Saimon (Iesus gɨn ziar kam, Pita, a gatɨ), 17Sebedin otarimning Jems ko Jon (A ziar kam aning gatɨ, Boanerges. Ziar kamɨn mɨngarim kamaghɨn ghu, atara pamtem mɨgeir gumazimning), 18Andru ko Filip, Bartolomyu, Matyu, Tomas, Alfiusɨn otarim Jems, Tadius, Saimon (a Selotiabar gumazir mam), 19ko Judas Iskariot, gumazir Iesus isava, apanibagh anɨngizim. 20Egha Iesus uamategha dɨpenimɨn aven ghugha itima gumazamizir avɨriba izava anekufa. Me bar anekuvazɨma kamaghɨn a uan suren gumaziba koma me daghebar aman ibura. Me damamin dughiaba puvatɨ. 21Ezɨ gumazamizir maba kamaghɨn mɨgei, “An ongani.” Ezɨ Iesusɨn adarasi akar kam bareghava, a inigh mangasa izi. 22Ezɨ Judan arazibagh fozir gumazir maba Jerusalemɨn ikegha izaghrava kamaghɨn mɨgei, “Belsebul a gapasa. A duar kurabar gumazir dapanimɨn gavgavimɨn duar kuraba batosi.” 23Ezɨ Iesus me mɨgeir akam bareghava, egha kamaghɨn gumazamizibar diaghava akar isɨn zuir maba me mɨgei, “Satan manmaghɨn uabɨra uabɨ batuegham? 24Kantrin tam tongɨra uari abɨghɨva uarira uariv soghɨva kantrin kam ikian kogham. 25Kamaghɨn uaghan, dɨpenir vamɨran itir darasi me tongɨra uari abɨghɨva uarira uariv sogh dɨpenir kamɨn itir darasi ikian kogham. 26Kamaghɨra Satanɨn adarazi uarira uari abɨghɨva uariv mɨsoghtɨma an gavgavim bar gɨvaghɨva ikian kogham. 27“Eghtɨ gumazir manam puram aven mangɨ gumazir gavgavitamɨn dɨpenim akarighɨva an biziba okemegham? Puvatɨgham. A faraghvɨra benibar gumazir gavgavir kam ikegham. A kamaghɨn a damigh gumazir kamɨn dɨpenimɨn aven mangɨ, an biziba okemegham. 28“Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazamizibar arazir kuraba ko me Godɨn ziam gasɨghasɨzir akaba, God da gɨn amangamin tuavim iti. 29Eghtɨ gumazitam Godɨn Duamɨn ziam gasɨghasightɨma God an arazir kurar kam, a gɨn amadaghan kogham. Egh gumazir kam aremeghtɨ, arazir kurar kam an ikɨvɨra ikiam.” 30Me faragha kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Duar kurar mam a gapasa.” A bizir kam bagha, akar kabar me mɨgei. 31Ezɨma Iesusɨn amebam ko doziba izava, a itir dɨpenimɨn tiar akamɨn tughava gumazir mam amadazɨma a Iesusɨn mɨkɨmasa aven zui. 32Gumazamizir avɨriba a koma apiaghav ikiava kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ oragh, nɨn amebam ko doziba me nɨ bagha izeghava azenan iti.” 33Me a mɨkemezɨma a kamaghɨn men azara, “Tina nan amebam? Te nan doziba?” 34A kamaghɨn men azaraghava, an okarigha apiaghav itir gumazamizibar garava, kamaghɨn me mɨgei, “Ia gan! Nan amebam ko dozibara kara. 35Gumazamizir God ifongezir arazibar gɨn zuiba, me nan doziba ko nan amiziba ko nan amebam.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\