Mak 5

1Ezɨ Iesus uan suren gumaziba koma dɨpam atugha vongɨn Gerasan danganimɨn oto. 2Me otivigha, Iesus bot ategha dadarimɨn anadima gumazir duar kuram apazazir mam, a matmatiamɨn ikegha Iesus bativasa izi. 3A matmatiamɨn ikiava a gakui. Me dughiar avɨriba senbar an agharimning ikiava, ankavba an suemning gazui. Ezɨ a zurara senɨn kabar suighava dar aghora egha an suemning ikezir ankavbav sogha dar aghoragharɨsi. Kamaghɨn amizɨma gumazitam gumazir kamɨn suiragh a ikɨva avegham. Me uaghan senbar a ikeghtɨ da an suiraghan kogham. Egh gumazitam gavgavigh a ikeghan kogham. 5A dɨmagariba ko aruebar matmatiam ko mɨghsɨabar purama aruava pamtem arava dagɨabar uabɨ uan mɨkarzim aghori. 6A saghon ikia Iesusɨn ganigha ivegha a bagha izava an guamɨn uan tevimning apɨri. 7Ezɨ Iesus kamaghɨn duar kuram mɨgei, “Nɨ duar kuram, nɨ gumazir kam ategh azenan izɨ.” Iesus kamaghɨn a mɨgeima, ezɨ gumazir kam pamtem arava kamaghɨn mɨgei, “Nɨ manmaghɨn na damuasa, Iesus biziba bar dar pɨn itir Godɨn Otarim. Kɨ Godɨn damazimɨn pamtem nɨn azangsɨsi, nɨ na gasɨghasɨghan markɨ.” 9A kamaghɨn mɨgeima Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ uan ziam dɨborogh.” Ezɨ duar kurar kam a ikaragha kamaghɨn a mɨgei, “E bar avɨraseme, kamaghɨn nan ziam Avɨriba.” 10A Iesus danganir igharazitam me amangan aghuagha Iesus vɨvɨgha a gakaghori. 11Dughiar kam, men boroghɨra itir mɨghsɨar mɨriamɨn dar avɨriba ikiava api. 12Ezɨ duar kurar kaba kamaghɨn Iesus mɨgɨava a gakaghori, “Nɨ e mɨkemegh e amadaghtɨma e mangɨva dar bɨzir munabagh apazaka.” 13Ezɨ a men amamangatɨzɨma duar kurar kaba gumazir kam ategha azenan izegha ghua dar bɨzim gapasa. Dar avɨrir kaba, dar dɨbobonim 2,000ɨn boroghɨn ghu. Ezɨ daba puv ivemara ghuaghira davarir kuram giraghueghava dɨpamɨn aven ghuegha dɨpam apava ariaghɨre. 14Ezɨ dabar garir gumaziba daba batoghezir bizimɨn ganigha ghua nguibar ekiamɨn ghua danganir kamɨn itir nguibar dozibar ghua bizir otozir kamɨn gun mɨgei. Gumazamiziba bizir kamɨn ganasa dɨkavigha izi. 15Me izava Iesus boroghɨn duar kuraba apazazir gumazimɨn garima, an nɨghnɨzim ua derazɨma, a uan korotiaba aghuighava aperaghav iti. Me an ganighava atiatingi. 16Ezɨ otozir bizir kamɨn ganizir gumazamiziba, me duar kuraba apazazir gumazimɨn bizir otozir kabar gumazir igharazibav gei. Me dar gun mɨgɨava ghuava uaghan daba batozir bizimɨn gun mɨgei. 17Gumazamizir kaba bizir kam bareghava uan danganim ategh mangasa kamaghɨn me Iesus mɨgɨa a gaghori. 18Ezɨ Iesus danganir kam ategh mangasa botɨn bɨrima duar kuraba apazazir gumazim Iesus ko mangasa pamtem a gaghori. 19Ezɨ Iesus an anogoregha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ uamategh uan adarazi bagh dɨpenimɨn mangɨva Gumazir Ekiam nɨn akuragha nɨ gamizir bizibar gun me mɨkɨmɨva egh a uaghan bar nɨn apangkuvizir bizimɨn gun me mɨkɨm.” 20Gumazir kam a bareghava ghua Iesus an akurazir bizimɨn gun Dekapolisɨn Distrighɨn itir nguibabar ghua bar me mɨgei. Gumazamizir kaba a bareghava dɨgavir kuram gami. 21Ezɨ Iesus bot inigha uamategha dɨpamɨn vongɨn ize. A izegha dɨpar dadarimɨn itima gumazamizir avɨriba izava anekufa. 22Ezɨ God ko mɨgeir dɨpenimɨn bizibar garir gumazir mam, an ziam Jairus, a izava, Iesusɨn garava an guamɨn uabɨ ekunigha kamaghɨn puvɨram a gaghori, “Nan guivim aremeghasa an dɨghorimra isi. Nɨ izɨva uan dafarim a datɨghtɨ an arɨmariam gɨvagh ua ikiam.” 24Ezɨ kamaghɨn Iesus a ko zui. A zuima gumazamizir avɨriba bar anekuvaghava an gɨn zui. 25Me zuima men tongɨn ghuzim batir arɨmariar amizir mam uaghan me ko zui. Amizir kam, ghuzim batir arɨmariam an itima 12 plan azeniba gɨfa. 26A fomɨra arɨmariam a gɨvasava doktaba bagha zuima, me an arɨmariam a gɨvazir puvatɨ. Ezɨ a mɨzazir kuram isi. A uan arɨmariam a gɨvasava pura uan dagɨabar me gɨvezima an dagɨaba bar gɨfa. Bizir kaba an arɨmariamɨn akurazir puvatɨ. An ekɨva ghuavɨra iti. 27A Iesus amir bizibar akam baregha, a kamaghɨn nɨghnɨsi, “Kɨ puram an azenan itir korotiamra suiragh nan arɨmariam gɨvagham.” A kamaghɨn nɨghnɨghava egha damuasa. A gumazamizir avɨribar gɨn izava me munamaga izava Iesusɨn korotiamɨn suira. 29Amizim an korotiamɨn suighavɨra, an ghuzir arɨmariam pura dutugha ghu. A uabɨ uabɨ baregha fo, an mɨkarzim ua dera. 30A kamaghɨn amimra, Iesus zuamɨra uabɨ uabɨ baregha a God gumazibar arɨmariaba gɨvaghasa a ganɨngizir gavgavim, an mɨkarzim ataghizɨ a fo, nan gavgavim ingari. Egha a ragha gumazamizibar garava men azara, “Tina nan korotiamɨn suira?” 31Ezɨ an suren gumaziba a ikaragha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ garima, gumazamizir avɨriba nɨ akufa. Ezɨ nɨ tizim bagha kamaghɨn azai, ‘Tina nan korotiamɨn suira?’” 32Me kamaghɨn Iesus mɨgɨavɨra itima Iesus uan korotiamɨn suirazir gumazim gɨfoghasa raghrɨgha garagharui. 33A ruiavɨra itima, amizir kam a batozir bizim gɨfogha izava Iesusɨn guamɨn degiaghrɨgha, atiatia nɨghava guizbangɨra a batozir bizimɨn gun a mɨgei. 34Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nan guivim, nɨ nɨghnɨzir gavgavim nan iti. Ezɨ nɨn arɨmariam gɨfa. Nɨ navir amɨrɨzimɨn mangɨ, eghtɨ nɨn arɨmariar kam ua nɨ damuan kogham.” 35Iesus amizir kam mɨgɨavɨra itima gumazir maba God ko mɨgeir dɨpenimɨn bizibar garir gumazim, Jairusɨn dɨpenimɨn ikeghava ize. Me izegha kamaghɨn Jairus mɨgei, “Nɨn guivim areme. Nɨ osɨmtɨzim Tisa danɨngan markɨ.” 36Me kamaghɨn mɨgeima Iesus me baregha kamaghɨn Jairus mɨgei, “Nɨ atiatingan markɨ. Nɨ pura nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ.” 37An gɨn aruir gumaziba a ko mangasa amima a men anogoregha, egha Pita, ko Jon an dozim Jems, merara inigha me zui. 38Me ghua Jairusɨn dɨpenimɨn otivigha Iesus gumazamiziba barazima, me bar azia nɨgɨnir dafam gami. 39A me bagha aven ghua kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha azia nɨgɨnir dafam gami? Borir kam aremezir puvatɨ. An akui.” 40A kamaghɨn me mɨgeima, me a dɨpovava an ingarava kava uariv gei, “E fo, a guizbangɨram areme.” Gumazamiziba kamaghɨn mɨgeima ezɨ a bar me batuegha guivimɨn afeziam ko amebam inigha an suren gumazir pumuning ko mɨkezim, merara a ko zui. A me inigha me guivimɨn kuam itir danganimɨn aven zui. 41Me ghuegha a guivimɨn agharim suiragha kamaghɨn a mɨgei, “Talita kum!” (Akar kamɨn mɨngarim kamaghɨn iti, “Guivir dozim, kɨ nɨ mɨgei, nɨ dɨkafigh!”) 42An a mɨgeimrama, guivim dɨkavigha tughava arui. (An azenir 12 pla.) A dɨkavigha tugha aruima, me kamaghɨn guizbangɨra dɨgavir kuram gami. 43Ezɨ an akar gavgavimɨn guizbangɨra me mɨgɨa ghaze, ia bizir kamɨn gun gumazir igharazitam mɨkɨmam markɨ. A kamaghɨn me mɨgɨava daghetam a danɨngasa me mɨgei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\