Matyu 10

1Ezɨ Iesus uan suren gumazir 12 plan diazɨ, me izima, a duar kuraba batoghɨva arɨmariar gumazamizibar itibar akɨramin gavgavim me ganɨngi. 2Aposelɨn 12 plan ziabara kara: Men faragha zuim, Saimon, an ziar mam Pita, ko an dozim Andru. Ko Jems, Sebedin otarim, ko an dozim Jon, 3Filip ko Bartolomyu ko Tomas ko Matyu, a gumazir dagɨaba isim, ko Jems, an Alfiusɨn otarim, ko Tadius, 4ko Saimon, a marazi ko me Selotɨn ikɨzimɨn iti, koma Judas Iskariot, gumazir Iesus isava, apanibagh anɨngizim. 5Ezɨ Iesus gumazir 12 plan kaba amaga akar kam me ganɨga ghaze, “Ia Kantrin Igharazibar Gumaziba bagh mangan markɨ. Egh Samarian nguibar ekiabar mangan markɨ. 6Ia sipsipɨn ovengezir Israelɨn ikɨzimɨn itiba bagh mangɨ. 7Ia mangɨ, akam akun suam, ‘God Bizibagh Ativamin Dughiam a roghɨra izegha gɨfa.’ 8Ia mangɨ gumazamizibar arɨmariaba agɨva; egh gumazir aremeziba me damutɨ me ua dɨkav, egh lepa itir gumazibar amutɨ me ua zuegh, egh duar kurar gumazamizibagh apazaziba da batogh. Bizir ia inizim ia purama a ini, ia a gɨvezezir puvatɨ. Kamaghɨra ia pura a isɨ gumazamizibar anɨng. Ia a bagh ivezitam inian kogham. 9“Ia gol tam o silvan dagɨatam o kapan dagɨatam inigh mangan markɨ. 10Ia daruamin dughiabar, ia biamɨtaritam inian markɨ. Egh ia siotiar pumuning, o dagarir asuatam o difizitam inigh mangan kogham. Bar puvatɨ. Guizbangɨra, ingangarir gumaziba, me damamin dagheba, me da isɨ me danɨng. 11“Egh ia nguibar ekiatamɨn mangam, o nguibar dozitamɨn angsɨva, ia deraghvɨra azangsɨgh fogh, gumazir manam an arazir aghuibagh amua egha bar dera. Egh ia gumazir kam ko ikɨ mangɨ, dughiar ia nguibar kam ategh mangamim. 12Egh dɨpenir ia aven zuim, ia kamaghɨn an aven itir daraziv kɨm, ‘God deragh ia damuam.’ 13Egh gumazamizir dɨpenir kamɨn itiba, ia gifueghɨva ia inightɨ, ia me ko ikɨ, egh ia Godɨn azaraghtɨ, ian navir amɨrɨzim me ko ikɨ. Me ian aghuaghtɨ, ia uan navir amɨrɨzir kam me da uam a inigh. 14Egh gumazitam ia inigh uan dɨpenimɨn mangan aghuagh, egh ian akam baraghan koghtɨ, eghtɨ dughiar ia dɨpenir kam o nguibar kam ataghraghamim, ia uan dagaribar itir mɨneziba apɨsigh. 15Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, God gumazamizibar arazir kuraba tuisɨghɨva, eghtɨ gumazamizir nguibar kamɨn itiba iniamin osɨmtɨzim, a Sodom ko Gomora uan arazir kuraba bagh inizimɨn osɨmtɨzim bar a gafiragham.” 16Ezɨ Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Ia oragh, kɨ sipsipbar mɨn ia isava afiar atiabar tongɨn ia amadi. Eghtɨ ia kuruzibar araziba iniva deravɨra bizibagh nɨghnɨgh ia gɨn dar amu. Egh ia kuarazir bunbabar arazibar amu, kamaghɨn ia arazir kuratam damusɨ nɨghnɨghan markɨ. 17Ia deraghvɨra uari bagh gan. Me ian suiragh, uan kaunselbar damazibar ia isɨ kotiam darɨghɨva, egh uan God ko mɨgeir dɨpenibar ia fozorogham. 18Egh me nan ziam bangɨn, ia iniva gavmanba ko atrivibar damazibar mangam. Egh ia akar aghuimɨn gun gumazir ekiar kabav kɨm. Egh uaghan Kantrin Igharazibar Gumaziba, ia uaghan me mɨkɨm. 19Egh me ia inigh kotiamɨn mangɨtɨma ia atiating kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, ‘E mɨgɨrɨgɨar manatam damuam? O, e manmaghɨn men akaba ikarvagham?’ Puvatɨ. God uabɨ dughiar kamɨn ia mɨkɨmamin akaba ia danɨngam. 20Ia uari mɨkɨman kogham, puvatɨ. Ian Afeziamɨn Duamra, ian akatoribar aghu mɨkɨmam. 21“Gumaziba uan aveghbuaba isɨ kot darɨghɨva, egh me mɨsoghɨva arɨmɨghrɨsɨ me mɨkɨmam. Eghtɨ afeziaba kamaghɨra uan boribar amuam. Eghtɨ boriba uan afeziaba ko amebaba pazɨ me damuva, me mɨsoghtɨ, me arɨmɨghrɨsɨ, gumazibav kɨmam. 22Eghtɨ gumaziba bar nan ziam bangɨn ian ikuvigham. Me bar paza ia damutɨ, eghtɨ gumazamizir gavgavigh ikɨ mangɨ dughiar abuananamɨn otoghamiba, God men akurvagham. 23Egh gumazamiziba nguibar ekiar mamɨn pazɨ ia damutɨ, ia arɨ nguibar ekiar igharazimɨn angɨ. Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia Israelɨn nguibar ekiar kabar aven damuamin ingangariba, da gɨvaghan koghtɨma Gumazibar Otarim uamategham. 24“Suren gumazitam uan tisa gafirazir puvatɨ, ezɨ ingangarir gumazitam uan gumazir ekiam gafiraghan kogham. 25Eghtɨ suren gumazim uan tisan mɨn otoghɨva, egh deragham. Egh ingangarir gumazim uan ekiamɨn mɨn otoghɨva, a uaghan deragham. Me ziar kam Belsebul a isa dɨpenimɨn ghuavim gatɨ, ezɨ e kamaghɨn fo, me uaghan bar ziar kuraba da isɨva an adarazi darɨgham.” 26Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Gumaziba pazɨ ia damutɨ, ia men atiatingan markɨ. Bizir mogomebar aven ikeziba, bar azenim giram. Eghtɨ mɨgɨrɨgɨar aven ikeziba, gumaziba bar dagh fogham. 27Kɨ mɨtatemɨn ia mɨkemezir akaba, ia angazangarimɨn dav kɨm. Egh sighsirir akar ia oraghiziba, ia mangɨ dɨpenir nogoribar tuiv dar gun gumazamizibav kɨm. 28Ia gumazir namnar kɨnibav sozibar atiatingan markɨ. Me ian duabav sueghan kogham. Puvatɨ. Ia Godram atiating. A namnam ko duam uaghara aning isɨva avimɨn aning gasɨghasɨghamin gavgavim iti. 29Ia fo, gumaziba kuarazir dozir pumuning wan toean vɨrara aning givezegham. Ezɨ ian Afeziam deraghavɨra kuarazir kabar gari. Ian Afeziam ifueghan koghtɨma, kuarazir katam nguazim giran kogham. 30Egha God uaghan ian dapanir arɨziba dar pone, egha a bar deraghavɨra ia gɨfo. 31Kamaghɨn amizɨma, ia atiatingan markɨ. Ia kuarazir dozir kabar mɨn itir puvatɨ. Ia Godɨn damazimɨn bar ekevegha dagh afira.” 32Ezɨ Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Gumazir manam gumazamizibar damazimɨn ghaze, a nan anav, eghtɨ kɨ uaghan uan Afeziar uan Nguibamɨn itimɨn damazimɨn mɨkɨm suam, gumazir kam a nan anav. 33Eghtɨ gumazitam gumazamizibar damazimɨn mɨkɨm suam, a nan anav puvatɨ, eghtɨ kɨ uaghan uan Afeziar uan Nguibamɨn itimɨn damazimɨn mɨkɨm suam, gumazir kam nan anav puvatɨ.” 34Ezɨ Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Ia nɨghnɨgha ghaze, kɨ navir vamɨran arazim inigha, nguazir kamɨn ize. Ezɨ ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ. Kɨ adariba ko mɨdoroziba gɨvasa izezir puvatɨ. Puvatɨ. Kɨ mɨdorozir sabam inigha ize. 35Kɨ bizir kam bagha ize, kɨ gumazim damutɨ, a uan afeziamɨn apanimɨn ikiam. Eghtɨ guivim uan amebamɨn apanimɨn ikiam, eghtɨ amizir pamɨn itim uan ivozir amebamɨn apanimɨn ikiam. 36Gumazimɨn anababa uari, an apanim ikɨva, an ikuvigham. 37“Gumazir manam uan afeziam ko amebam bar aning gifongegha, faragha aning arɨgha, egha na isa gɨn arɨgha, a guizbangɨra nan namakam puvatɨ. Egha gumazir manam uan otarim o guivim bar aning gifongegha, faragha aning arɨgha, egha na isa gɨn arɨsi, a nan namakam puvatɨ. 38Egh gumazir manam uan ter ighuvir an ovengamim a gisaghpugha nan gɨn zuir puvatɨ, a nan namakam puvatɨ. 39Ezɨ gumazir manam deravɨra uan ikɨrɨmɨrim anekɨriva, gumazir kam gɨn ikian kogham. Eghtɨ gumazir manam na bagha nɨghnɨgha uan ikɨrɨmɨrim akɨrizir puvatɨ, a guizbangɨra ikɨrɨmɨrim bativam.” 40Ezɨ Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Gumazir manam ia inigha arazir aghuibar ia gami, a na inigha arazir aghuibar na gami. Egha gumazir na inizim, a Godɨn na amadazɨ kɨ izezim a ini. 41Eghtɨ gumazitam suam, kɨ Godɨn akam inigha izir gumazitamɨn akurvaghasa, egha Godɨn akam inigha izir gumazir kamɨn akua uan dɨpenimɨn ghua an akurvagha deragha a gami, God gumazir kam, bizir aghuir an akam inigha izir gumaziba isiba, God da isɨva a danɨngam. Eghtɨ gumazitam suam, kɨ gumazir aghuitamɨn akurvaghasa, egha gumazir aghuitam inigha uan dɨpenimɨn ghua deraghavɨra an akurvaki, God gumazir kam uaghan, bizir aghuir gumazir aghuiba isiba, God da isɨva a danɨngam. 42Eghtɨ tav suam, kɨ Iesusɨn suren gumazitamɨn akurvaghsɨ, egh pura dɨpar orangtɨzim a isɨva suren gumazir ziaba puvatɨzir katam a danigam, bar guizbangɨra kɨ ia mɨgei, God gumazir kam ivezir aghuim a danɨngam.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\