Matyu 11

1Ezɨ Iesus akar kaba uan 12 plan suren gumazibagh ganiga, egha danganir kam ategha nguibar igharazibar ghua men sure gamua Godɨn akam me mɨkɨri. 2Jon kalabusɨn ikia kamaghɨn God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazimɨn ingangariba baregha uan suren gumaziba a bagha me amada. 3Egha me mɨgɨa ghaze, ia mangɨ kamaghɨn Iesusɨn azang, “Ti nɨrara, gumazir God faragha amangasa mɨkemezim? O, e ti ua gumazir igharazitam mɨzuamam?” 4Ezɨ Iesus men azangsɨziba ikaragha ghaze, “Ia mangɨ, bizir ia garava orazibar gun Jon mɨkɨm suam, 5‘Gumazir damazir okavɨrɨziba ua gari, ezɨ gumazir suer amɨrɨziba uam arui. Ezɨ gumazir lepa itiba ua zuegha dera, ezɨ gumazir kuarir orazir puvatɨziba uam orasi. Ezɨ ovengezir gumaziba ua dɨkavima, ezɨ gumazir onganarazibagh amiba akar aghuim barasi.’ 6Gumazir nan ganigha nɨghnɨzir gavgavim nan itim, an nɨghnɨzir gavgavim ikɨvɨra ikɨ, eghtɨ an navir averiam deraghtɨ a bar akuegham!” 7Ezɨ Jonɨn suren gumaziba an ategha ghuezɨma, Iesus an gun gumazamizibav gei, “Ia gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ghua tizimɨn ganasa ghue? Ia ti ghurunir amɨnim vaimɨn ganasa ghue? Puvatɨ. 8Ia tizimra ganasa ghue? Ia ti gumazir korotiar aghuiba aghuizɨtamɨn ganasa ghue? Puvatɨ. Gumazir korotiar aghuiba azuiba, atrivibar dɨpenibar iti. 9Ezɨ ia tizimɨn ganasa ghue? Ia Godɨn akam inigha izir gumazitamɨn ganasa ghue? Bar guizbangɨra! Ki ia mɨgei, Godɨn akam inigha izir gumazir kam, a Godɨn akam inigha izir gumazir igharaziba, bar me gafira. 10Gumazir kam baghavɨra Godɨn Akɨnafarim mɨgɨa ghaze, ‘Ia oragh. Kɨ uan abuir gumazim amadaghtɨma, a faragh mangɨva nɨ bagh tuavim akɨram.’ 11Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, Jon Gumazibar Ruer Gumazim, gumazir nguazimɨn itiba, bar me gafira. Ezɨ gumazir God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikia ziaba bar puvatɨzim, a bar Jon gafira. 12“Jon Gumaziba Ruer Gumazimɨn dughiamɨn ikegha iza datɨrɨghɨn, gumazir kuraba God Bizibagh Ativamin Arazim iniasa puv ingara mɨsosi. Egha me mɨdorozir arazir anabar igharazibagh amua, egha osɨmtɨzir avɨriba a ganɨdi. 13Godɨn akam inigha izir gumazibar osiziriba ko Moses Osirizir Araziba, da Godɨn akam akura iza Jon otozir dughiamɨn tu. 14Kamaghɨn amizɨ, ia dar akam baraghsɨ ifuegh, a baragh, ‘Godɨn akam inigha izir gumazim Elaiza izam,’ kar a Jon baghavɨra mɨgei. 15Tina kuarimning iti, an oragh. 16“Eghtɨ kɨ datɨrɨghɨn itir gumazamizibar arazibar gun mɨkɨmsɨva akar isɨn zuir manam mɨkɨmam? Me boribar mɨn biziba amadir danganimɨn apiaghav ikia uarir dei, 17‘E ia bagha marvibagh ivima, ia ighian aghua. Ezɨ e ongerakar amɨrɨzibagh amima, ia azir puvatɨ.’ 18Datɨrɨghɨn itir gumaziba, borir kabar mɨn ami. Jon izava pamten apir puvatɨghava wainɨn dɨpaba apir puvatɨzɨma, me ghaze, ‘Duar kuraba a gapasa.’ 19Ezɨ Gumazibar Otarim izava dagheba ko wainɨn dɨpaba api. Ezɨ me ghaze, ‘Ia gan, a gumazir puv daghem ko wainɨn dɨpam apim. Egha a dagɨaba isir gumaziba ko gumazir arazir kurabagh amiba, a men roroabagh amua me ko iti.’ Me kamaghɨn mɨgeima, gumazamiziba men gara fo, Godɨn fofozim a guizbangɨra bizim.” 20Iesus nguibar ekiar mabar mirakelɨn avɨribagh amizɨ me uan navibagh irazir puvatɨ. Ezɨ Iesus dughiar kamɨn nguibar kabar gumazamizibar atara ghaze, 21“Ia Korasinɨn nguibamɨn itir gumazamiziba, Iavzika! Ia kuram iniam. Ia Betsaidan nguibamɨn itir adarazi, Iavzika! Ia bar ikuvigham. Gumazitam Tairɨn nguibam ko Saidonɨn nguibamɨn ghua, mirakelɨn kɨ amiziba men tongɨn dagh amighai, Tair ko Saidonɨn itir darazi ti fomɨra navibagh iragha, egha azir adiariba aghuigha, averenim gapiava aguruava, egha uan arazir kamɨn uari akakagha ghaze, me uan arazir kuraba ataki. 22Ezɨ kɨ ia mɨgei, Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, osɨmtɨzir ia iniamim, an osɨmtɨzir Tair ko Saidon iniamim gafiragham. 23Ezɨ ia Kaperneamɨn nguibamɨn itir darazi, ia ghaze, ia uari fegh Godɨn Nguibamɨn ikiam, a? Bar puvatɨ, God ia akunightɨ ia Helɨn avim magɨram. Ezɨ gumazitam ti Sodomɨn nguibamɨn ghua mirakelɨn kɨ ian tongɨn amizibagh amizɨ, kamaghɨn Sodom ti ikiavɨra ikiai. 24Ezɨ kɨ ia mɨgei, Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, osɨmtɨzir ia iniamim, an osɨmtɨzir Sodom inizim gafiragham.” 25Egha dughiar kamɨn Iesus kamaghɨn mɨgei, “Afeziam, nɨ nguazim ko overiam gativazir Ekiam! Nɨ fofozim ko nɨghnɨzir aghuiba itir gumaziba bizir kaba men modo, egha boribar mɨn itir gumazibar aka. Kamaghɨn kɨ nɨ mɨnabi. 26Guizbangɨra Afeziam, nɨ uan ifongiamɨn kamaghɨn ami.” 27Egha Iesus ua kamagh mɨgei, “Nan Afeziam biziba bar ada isa nan dafarim gatɨ. Ezɨ gumazitam Otarim gɨfozir puvatɨ. Afeziam uabɨra a gɨfo. Egha tav Afeziam gɨfozir puvatɨ. Otarim uabɨra, koma gumazir Otarim ifuegha Afeziam isava men akaziba, merara Afeziam gɨfo. 28Ia, gumazir ingangarir ekiabagh amua osɨmtɨzir avɨriba ateriba, ia bar moghɨra na bagh izɨ. Eghtɨ kɨ aghuvsazim ia danɨngam. 29Ia na da fofozim iniva nan mɨgɨrɨgɨabar apengan ikɨ, egha mati temer ruarir me bulmakauningɨn tuemning gatɨzɨma aning uaning inigha ingangarim gami moghɨn, ia nan apengan ikɨ. Ia na gɨfo, kɨ uan navir averiamɨn aven uabɨ dɨkabɨragha, egha kɨ gumazibar asughasusi. Egh kɨ ia damutɨ ia aghuvsazim iniam. 30Ter ruarir kɨ ian tuebagh arɨzim, ia a gumuam, ezɨ bizir kɨ aterim an osemezir puvatɨ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\