Matyu 15

1Dughiar kamɨn Farisin maba ko Judan arazibagh fozir gumazir maba Jerusalem ategha Iesus bagha ize. Egha me kamagh an azai, 2“Manmaghɨn amizɨ, nɨn suren gumaziba en ovaviba anɨngzir arazibar gɨn zuir puvatɨ? Egha me damasa uan dafariba ruer puvatɨ.” 3Ezɨ Iesus men akam ikaragha kamagh me mɨgei, “Manmagh amigha ia Godɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ, egha uan arazibar gɨn zui? 4E fo, God ghaze, ‘Ia uan afeziaba ko amebabar akaba baregh men apengan ikɨ’, egha ghaze, ‘Gumazitam akar kuratam uan afeziam ko amebam mɨkemeghtɨ, ia gumazir kam mɨsueghtɨ, an aremegh.’ 5Ezɨ ia kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazitam uan amebam ko afeziamɨn akurvaghsɨ dagɨaba atɨgha, egha ua gɨn aningɨn akuraghan aghuagha, kamaghɨn aning mɨgei, “Kɨ guan akuraghasa atɨzir dagɨaba, gua markɨ. Kɨ da isɨ God danɨngam.” ’ A kamaghɨn mɨkɨmɨva, amebam ko afeziam gɨnɨghnɨgh deragh aningɨn akurvaghan kogham. 6Ia kamaghɨn amuava, ian arazir kabar, ia Godɨn araziba ategha, uan ovavibar araziba faragha darɨsi. Egha Godɨn akam gamima, a mati pura bizim.” 7Ia uarira uarigh gifarir gumazibara! Godɨn akam inigha izezir gumazim Aisaia guizbangɨra ian arazibar gun kamaghɨn mɨgei, 8“Gumazamizir kaba, me uan akatoribar nan ziam fe, egha men naviba ko nɨghnɨziba bar saghon iti. 9Me gumazibar akabar uari sure gamua uari gifara egha ghaze, kar Godɨn akam. Kamaghɨn amizɨ, me nan ziam guizbangɨra a fer puvatɨ.” 10Egha Iesus gumazamizibar diazɨma me a bagha izima a kamaghɨn me mɨgei, “Ia oragh, egh deragh nɨghnɨgh! 11Bizir gumazibar akatoribar ikegha ghuaghiriba, da me gamima, me Godɨn damazimɨn mɨzezir puvatɨ. Bizir navibar ikia akatoribar otiviba, da gumazibagh amima, me Godɨn damazimɨn mɨze.” 12Ezɨ gɨn an suren gumaziba iza kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ ti kamaghɨn fos, Farisiba nɨ mɨkemezir mɨgɨrɨgɨam baregha men muriaba bar ikufi?” 13Ezɨ Iesus me ikaragha ghaze, “Nan afeziar uan Nguibamɨn itim, an azenim iti. Egha bizir a dɨkezir puvatɨziba, a biba sara da asiam. 14Ia gumazir kabagh nɨghnɨghan markɨ. Me damazir okavɨrɨziba, egha me tuavim isava gumazir igharazimɨn akakasi. Eghtɨ gumazir damazir okavɨrɨzim tuavim isava gumazir okavɨrɨzir mamɨn akakagh, egh aning vɨrara mangɨ mozimɨn magɨrɨgham.” 15Ezɨ Pita Iesusɨn azai, “Nɨ gumazamiziba mɨkemezir akar isɨn zuimɨn mɨngarim e bagh anebightɨ, e a gɨfogham?” 16Ezɨ Iesus ghaze, “Manmagh ami, ia ti uaghan gumazir igharazibar mɨrara fozir puvatɨghavɨra iti.” 17Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ, bizir akatorimɨn aven zuiba ghua navimɨn zuima, muriam da batozima, ezɨ gumazim dagh avi. 18Ezɨ bizir akatoribar otiviba da nɨghnɨzimɨn ikegha ize. Egha da gumazibagh amima, me Godɨn damazimɨn mɨze. 19Kɨ gumazibar nɨghnɨzibar otivir bizir kabanagh mɨgei, nɨghnɨzir kuraba, ko gumaziba mɨsogharɨzir araziba, ko gumaziba ko amiziba tintinibar uari isava akuir araziba, ko poroghamiba uari bakeir araziba, ko okɨmakɨar araziba, ko kotiabar gumazibagh ifarir araziba, ko gumazibar ziabagh asɨghasɨzir araziba. 20Arazir kaba gumazibagh amima, me Godɨn damazimɨn mɨze. Gumaziba dafariba ruer puvatɨgha api, arazir kam me gamima me Godɨn damazimɨn mɨzezir puvatɨ. 21Ezɨ Iesus nguibar kam ategha ghua nguibar ekiamning Taia ko Saidonɨn nguazimɨn ghu. 22Ezɨ Kenanian amizir mam danganir kamɨn ikegha iza kamaghɨn dei, “Ekiam, nɨ Devitɨn Otarim, nɨ nan apangkuvigh! Duar kuram nan guivim gapazagha a gasɨghasɨsi.” 23Ezɨ Iesus mɨgɨrɨgɨatam a ikarvazir puvatɨ. Ezɨ an suren gumaziba a bagha iza a mɨgɨa ghaze, “Amizir kam dɨaghdiagha en gɨn izi. Nɨ anemadaghtɨ a mangɨ.” 24Ezɨ Iesus kamaghɨn me ikara, “God Israelbar akurvaghasavɨra na amada. Me sipsipba gumazir dar ganamiba puvatɨzɨ moghɨn iti.” 25Ezɨ amizir kam Iesusɨn boroghɨra iza, tevimning apɨrigha aviragha uan guam nguazim gatɨgha a mɨgɨa ghaze, “Ekiam, nɨ nan akuragh.” 26Ezɨ Iesus a ikaragha ghaze, “Kar arazir kuram, gumazimɨn boribar dagheba inigh afiabav kɨnam.” 27Ezɨ amizim ghaze, “Ekiam, nɨ guizbangɨra mɨgei. Ezɨ afiaba uaghan uan ghuavimɨn dakozimɨn apengan itir dagher muzemziariba api.” 28Ezɨ Iesus akar kam baregha kamagh amizim mɨgei, “Amizim, nɨn nɨghnɨzir gavgavim bar ekefe. Bizir nɨ bativasa nɨ ifongezim, a mar nɨ batif.” Ezɨma dughiar kamra an guivim ua dera. 29Ezɨ Iesus nguibar kam ategha Galilin dɨpar dadarimɨn zui. Egha ghua mɨghsɨar mamɨn anaboghava apera. Ezɨ avirir ekiam a bagha izi. 30Egha suer kurabar ko, damazir okavɨrɨziba ko, soroghafarir ikɨzɨrɨziba ko, mɨgeir puvatɨziba ko, arɨmariar igharaziba uaghan, me da inigha iza Iesusɨn suemningɨn boroghɨn me arɨki. Ezɨ a bar men arɨmariaba batozima, me ua dera. 31Ezɨ gumazamiziba garima, mɨgeir puvatɨziba mɨgei, soroghafarir ikɨzɨrɨziba ua dera, suer kuraba uam arui, damazir okavɨrɨziba ua gari, ezɨ me nɨghnɨzir avɨribagh ami. Egha me Israelɨn Godɨn ziam fe. 32Ezɨ Iesus uan suren gumazibar diazɨ, me izima a kamaghɨn me mɨgei, “Gumazamizir kaba, me na ko aruer pumuning ko mɨkezimɨn ikia, egha dagheba puvatɨgha mɨtiriam men azi, kamaghɨn kɨ men apangkufi. Mɨtiriam men aghɨtɨ, kɨ me amangan aghua. Me mangɨ damaziba men isirtɨ, me tuavimɨn dagh iram.” 33Ezɨ an suren gumaziba a mɨgei, “Kar danganir gumaziba puvatɨzim. E managh bretɨn avɨriba inigh avɨrir ekiar kam danɨngam?” 34Ezɨ Iesus men azai, “Ia manmagh bretba iti?” Ezɨ me ghaze, “E 7 plan bretɨn rubuziba ko osirir dozir vaghvaziba iti.” 35Ezɨ Iesus gumazamizibav geima, me nguazim gapia. 36Ezɨ a 7 plan bretɨn rubuziba ko osiriba inigha God mɨnabagha da bɨaghsuegha da tuiragha uan suren gumazibagh anɨngi. Ezɨ suren gumaziba da isava gumazamizibagh anɨdi. 37Ezɨ me bar apa izɨfa. Ezɨ dagher naba itima, me da isava 7 plan akɨrabagh aghui. 38Gumazir ameziba, men dɨbobonim 4,000ɨn tu. Me amiziba ko boriba dɨponezir puvatɨ. 39Ezɨ Iesus me amadazɨ, me zuima a bot inigha Magadan nguazimɨn ghu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\