Matyu 26

1Iesus mɨgɨrɨgɨar kaba da gɨfa, egha uan suren gumaziba kamaghɨn me mɨgei, 2“Ia fo, aruer pumuning gɨvaghtɨma, God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isar ekiam otivam. Eghtɨ me Gumazibar Otarim isɨva apanibar agharim datɨghtɨma me a isɨva temer ighuvim gafugham.” 3Dughiar kamɨn, ofa gamir gumazir ekiaba koma Judan arazibagh fozir gumaziba ghua, ofa gamir gumazibar dapanimɨn dɨpenimɨn uari akufa. Gumazir kamɨn ziam Kaiafas. 4Egha me arazir mogometamɨn Iesusɨn suiragh a mɨsueghtɨ an aremeghasa tuaviba buria, akabav sosi. 5Egha me kamagh uariv gei, “E isar ekiamɨn dughiamɨn an suighan kogham. E damutɨ, gumazamizir isamɨn itiba men naviba osemegh, egh mɨdorozir dafatam damigham.” 6Ezɨ Iesus ghua Betanin nguibamɨn ikia, Saimonɨn dɨpenimɨn iti, Saimon faragha arɨmariam lepa an mɨkarzim gami. 7Dughiar kamɨn Iesus dagher dakozimɨn aperaghav itima, amizir mam, borer mughuriar aghuim zuir mam, inigha izi. Borer aghuir kamɨn mɨsevim, me dagɨar ziam alabastan an ingari. Ezɨ borer kamɨn ivezim bar pɨn iti. Ezɨ amizir kam borer kam isava, Iesusɨn dapanim ginge. 8Ezɨ an suren gumaziba kamaghɨn an gara, navir averiaba ikufi. Egha me ghaze, “Tizim bagha kav borer mughuriar aghuim zuim pazava a gami? 9E anemaga dagɨar ekiatam inigha egha a isava asaghasazibagh anighai.” 10Ezɨ Iesus men mɨgɨrɨgɨabagh fogha kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha osɨmtɨzim amizir kam garɨsi? Anetakigh! An arazir aghuim na gami. 11Asaghasaziba zurara ia ko ikiam. Kɨrara, ia ko zurara ikian kogham. 12Ezɨ amizir kam nan namnam mozim bagh anekɨrasa, borer aghuir kam na ginge. 13Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, me nguazir kamɨn danganir manamɨn Godɨn akar aghuim akunɨva egh amizir kam amizir arazim uaghan a mɨkɨmɨva egh a gɨnɨghnɨghɨvɨra ikiam.” 14Ezɨ dughiar kamɨn Judas Iskariot, a 12 plan suren gumazir mam, a ofa gamir gumazir ekiaba bagha ghu. 15Egha a kamaghɨn men azai, “Kɨ Iesus isɨva ian dafaribar atɨghtɨ, ia tizim na danɨngam?” Ezɨ me 30 plan silvan dagɨar ovɨzir maba mega, da isa a ganɨngi. 16Ezɨ dughiar kamɨn ikegha ghua, Judas, Iesus men dafaribar arɨghasa tuaviba buri. 17Ezɨ Yis Puvatɨzir Bretɨn Isam Damuamin Dughiam, an faragha zuir dughiam otozɨ, ezɨ Iesusɨn suren gumaziba iza kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ danganir manamɨn, e mangɨ, nɨ God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isam ramɨsɨ, e bizibar akɨram?” 18Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Ia nguibar ekiamɨn aven mangɨ, egh gumazir kam bagh mangɨ kamaghɨn a mɨkɨm, ‘Tisa ghaze, nan dughiam roghɨra izegha gɨfa. Ezɨ kɨ uan suren gumaziba ko, God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isam, e nɨn dɨpenimɨn daghebar amam.’” 19Ezɨ suren gumaziba Iesus mɨkemezɨ moghɨn ghua God Israelbagh Itazir Dughiam bagha dagheba ko bizibar kɨri. 20Ezɨ Iesus guaratɨghɨn dagher dakozimɨn uan 12 plan suren gumaziba ko api. 21Egha me apava a kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ian tav na isɨva gumazir nan apanim gamibar agharim darɨgham.” 22Ezɨ an suren gumaziba akar kam baregha, naviba bar oseme. Egha me bar vaghvagha kamaghɨn an azangsɨgha kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, ti narara, o?” 23Ezɨ a me ikarvagha kamaghɨn mɨgei, “Gumazir na isɨva apanibar agharim darɨghamim, a uaghan na ko bret isava itarir vamɨra daghuam. 24Ezɨ Gumazibar Otarim, Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn, an aremegham. Eghtɨ gumazir Gumazibar Otarim isava apanibar agharim gatɨzim, gumaka! A bar ikuvigham! Amebam a batezir puvatɨzɨma, a deraghai!” 25Ezɨ gumazir Iesus isɨva apanibar agharim darɨghamim, Judas kamaghɨn an azai, “Ekiam, nɨ ti na mɨgɨa, ma?” Ezɨ Iesus ghaze, “Nɨ mɨgei moghɨra!” 26Ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko apa ikiava, a bretɨn mam inigha God mɨnabagha anebigha, a isa uan suren gumazibagh anɨngi. Egha kamaghɨn me mɨgei, “Kar nan nivafɨzim. Ia a inigh aneremɨ.” 27Ezɨ a wain apir itarir mam inigha God mɨnabagha, egha a isa me ganiga kamaghɨn mɨgei, “Ia bar wainɨn dɨpar kam aneremɨ. 28Kar nan ghuzim, an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim, a gavgavim a ganɨdi. A, gumazamizir avɨribar arazir kuraba gɨn amangasa, nan ghuzim me bagha ire. 29Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, kɨ ua wainɨn ovɨzimɨn dɨpatam rameghan kogh, kamaghɨra ikɨ mangɨ Dughiar Afeziam Bizibagh Ativamimɨn otogham. Eghtɨ dughiar kam, kɨ ia ko wainɨn dɨpar igiam ramam.” 30Egha me Godɨn ziam fer ighiar mam gamigha, dɨkavigha Olivɨn Mɨghsɨamɨn ghue. 31Egha Iesus kamaghɨn uan suren gumazibav gɨa ghaze, “Ia dɨmagarir kamɨn na bativamin arazibar ganɨva ian nɨghnɨzir gavgavir nan itim gɨvaghtɨma, ia na ategh aregham. Egh Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn otivam, ‘Kɨ sipsipbar garir gumazim mɨsueghtɨma, sipsipba tintinimɨn aregham.’ 32Egh kɨ aremegh ua dikavigh ian faragh Galilin Distrighɨn mangam.” 33Ezɨ Pita an akam ikaragha kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Me ti bar, nɨ bativamɨn arazibar ganɨva, nɨ ataghragh aram, eghtɨ kɨrara nɨ ateghan kogham.” 34Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, datɨrɨghɨn dɨmagarir kamɨn nɨ uabɨ dughiar pumuning ko mɨkezim nɨ suam, ‘Kɨ a gɨfozir puvatɨ,’ eghtɨ tuarim gɨn akam.” 35Ezɨ Pita a mɨgei, “Kɨ nɨ ko ovengsɨva ovengam, kɨ bar kamaghɨn mɨkemeghan kogham. Bar puvatɨgham!” Ezɨ suren gumaziba bar kamaghɨram a mɨgei. 36Egha Iesus uan suren gumaziba ko danganir ziam Getsemanin ghue. Egha kamaghɨn me mɨgei, “Ia kagh dapiagh ikɨ, eghtɨ kɨ munagh mangɨ God ko mɨkɨmam.” 37Egha Pita ko Sebedin otarimning inizɨma, me an gɨn ghu. Egha an navim bar a baseme, ezɨ a bar paza uabɨ barasi. 38Egha kamaghɨn me mɨgei, “Nan navir averiam, osɨmtɨzim a iteragha ghuaghiri. Ezɨ kɨ aremeghasava ami. Ia kagh ikɨ, egh na ko gan.” 39Egha a sɨvagha ghua irɨgha, uan guam isa nguazim gatɨgha egha kamaghɨn God ko mɨgei, “Nan Afeziam nɨ ifueghɨva, nɨ na da osɨmtɨzir kam inigh. Nɨ nan ifongiamɨn gɨn mangan markɨ. Puvatɨ, nɨ uan ifongiamra gɨn mangɨ.” 40Egha Iesus dɨkavigha suren gumazir 3 pla bagha ghua garima, me akuavɨra iti. Ezɨ a kamaghɨn Pitan azai, “Manmaghɨn ami? Ia na ko dughiar otevimɨn gan ikian kogham? 41Ia na bagh deravɨra gan, egh God ko mɨkɨm, eghtɨ osɨmtɨzitam ia damutɨ, ia ireghan kogham. Kɨ fo, ian navir averiaba ifonge, ezɨ nivafɨziba gavgaviba dar pu. Kamaghɨn pariam ian azi.” 42Egha a uamategha ghua kamaghɨn Afeziam ko mɨgei, “Nan Afeziam, osɨmtɨzir kam na gitaghan koghtɨ, kɨ anetertɨma, kamaghɨn nɨ uan ifongiamɨn gɨn mangɨ.” 43Egha a uamategha suren gumaziba bagha iza gari, me akuavɨra iti. Pariam puv men azi. 44Ezɨ a me ategha dughiar mɨkezimɨn ghua, faragha Afeziam ko mɨkemezɨ moghɨn ua a ko mɨgei. 45Egha a gɨn iza suren gumaziba kamaghɨn me mɨgei, “Ia avughsava akuavɨra iti? Arazir kam atakigh! Dughiam oto. Ia gan, Gumazibar Otarim me a isɨva gumazir arazir kurabagh amibar dafarim darɨghasa. 46Ia dɨkavigh! E mangam! Ia gan. Gumazir na isɨva apanibar anɨngamim, a muna izi!” 47Iesus kamaghɨn mɨgɨavɨra itima, Judas oto, a 12 plan suren gumazibar mav. Ezɨ gumazir avɨrir ekiam iza asianiba ko mɨdorozir sababa inigha Judas ko izi. Ofa gamir gumazir ekiaba ko gumazir dapaniba, me amadazɨ me Iesus bagha izi. 48Gumazir Iesus isɨ men dafaribar arɨghasava amim faragha ghaze, “Kɨ arazir kam ian akagham. Gumazir kɨ toramim, anarɨra Iesus. Ia an suiragh.” 49Egha a Iesus bagha ghuavɨra ikia ghaze, “Tisa, dɨmagarir aghuim,” egha an tore. 50Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Namakam, nɨ damuasa izezir bizim, nɨ zuamɨra a damu.” Ezɨ gumaziba izava Iesusɨn agharibagh iregha, pamtem an suiki. 51Ezɨ gumazir Iesus ko itir mam, uan mɨdorozir sabam asigha, ofa gamir gumazibar dapanimɨn ingangarir gumazimɨn kuarim atu, ezɨ kuarim dutuaghirɨ. 52Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ ua uan sabam isɨ an mɨsevim darugh. Gumazir sababar igharazibav soziba, me sababaram arɨghiram. 53Egha nɨ ti kamaghɨn fozir puvatɨ? Kɨ ifueghɨva uan Afeziamɨn azaraghtɨ, a mɨdorozir enselɨn avɨriba amadagham, men dɨbobonim 12 plan amibagh afira. Eghtɨ me izɨ nan akuragham. 54Egh kɨ kamaghɨn damightɨma, Godɨn Akɨnafarim mɨkemezir mɨgɨrɨgɨaba otivan kogham. Godɨn Akɨnafarim na bativamin bizir kabav keme.” 55Egha Iesus maghɨrama gumazir an suighasa izeziba kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Kɨ okɨmakɨar gumazim puvatɨ. Ia tizim bagha nan suighasa mɨdorozir sababa koma asianiba atera izi? Kɨ zurara ia ko ikia, Godɨn Dɨpenimɨn mɨriamɨn aven gumazamizibar sure gami. Ezɨ ia nan suighan aghua. 56Ezɨ Godɨn Akɨnafarimɨn Osizirim mɨkemezɨ moghɨra ia kamaghɨn na gami.” Ezɨma Iesusɨn suren gumaziba bar aneteghava are. 57Ezɨ gumazir Iesusɨn suighiziba a inigha, ofa gamir gumazibar dapanim, Kaiafasɨn dɨpenimɨn ghue. Ezɨ Judan arazibagh fozir gumaziba ko gumazir dapaniba izava uari akuvagha iti. 58Ezɨ Pita mong tɨzim a gatɨgha Iesusɨn gɨn ghua bar ghua, ofa gamir gumazibar dapanimɨn dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven ghu. Egha Godɨn Dɨpenimɨn garir polisba ko aperaghav iti. Egha a me Iesus gamir arazibar ganasa. 59Dughiar kam, ofa gamir gumazir ekiaba koma Judan kotɨn aven itir gumaziba bar, Iesus akar ifavaribar agasasa tuaviba buri. Me nɨghnɨgha ghaze, me an arazir kuratam batogh amɨsueghtɨ an aremegham. 60Egha me tam batozir puvatɨ. Ezɨ gumazir avɨriba iza akar ifavariba isa Iesus gasi. Ezɨ gɨn gumazir pumuning iza, 61kotɨn aven mɨgɨa ghaze, “Gumazir kam kamaghɨn mɨgei, ‘Kɨ Godɨn Dɨpenim akarigh, egh aruer pumuning ko mɨkezimɨn uam an ingarigham.’” 62Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim tugha kamaghɨn Iesusɨn azai, “Nɨ akatam ikarvaghan aghua? Me nɨ gasir akar kam, a guizbangɨra, o?” 63Ezɨ Iesus nɨmɨra ikia mɨgɨrɨgɨatam gamir puvatɨ. Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim a mɨgɨa ghaze, “Kɨ akar gavgavim nɨ ganɨdi, nɨ Godɨn zurara itimɨn ziamɨn akakagh, egh guizbangɨra e mɨkɨm. Nɨ ti, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, nɨ ti Godɨn Otarimra, o puvatɨ?” 64Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Are, nɨ mɨkemezɨ moghɨra. Egha kɨ ia mɨgei, nɨ gɨn gantɨ, Gumazibar Otarim gavgavim itir Godɨn agharir guvim daperagham, egh overiamɨn ghuariabagh isɨn izam.” 65Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim uan korotiam abigha kamaghɨn mɨgei, “A Godɨn ziam gasɨghasɨsi! E tizim bagh ua akar akurvaziba buriam? Markiam! Ia datɨrɨghɨn uari a barasi, a mɨgɨrɨgɨar kurabar Godɨn ziam gasɨghasɨsi! 66Ezɨ ia manmaghɨn a gɨnɨghnɨsi, e arazir manatamɨn a damuam?” Ezɨ me a ikarvagha ghaze, “An arazir kuram gami, kamaghɨn an ovengam.” 67Egha me Iesusɨn guam giparava a mɨsogha, marazi dafariba onegha a mɨsosi. 68Egha ghaze, “Nɨ, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim! Nɨ Godɨn akam inigha izir gumazibar arazitam damuva, egh e mɨkɨm, ‘Kar gumazir manam nɨ mɨsosi?’” 69Ezɨ Pita dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven an mɨriamɨn aperaghav iti. Ezɨ ingangarir amizir mam an boroghɨra iza ghaze, “Nɨ uaghan Galilin gumazim Iesus ko ike.” 70Ezɨ Pita uabɨn ghuara, ezɨ me bar an garima, a ghaze, “Nɨ mɨgeir akar kam, kɨ a gɨfozir puvatɨ.” 71Egha gɨn ghua dɨpenimɨn dɨvazimɨn itir tiar akar ekiamɨn ghua tughav iti. Ezɨ ingangarir amizir igharazir mam iza an ganigha, gumazamizir an boroghɨn itiba kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Gumazir kam, a Nasaretɨn gumazim Iesus ko ike.” 72Ezɨ Pita ua uabɨn ghuaragha ghaze, “Bar guizbangɨra, kɨ Godɨn damazimɨn ia mɨgei, kɨ gumazir kam gɨfozir puvatɨ.” 73Ezɨ gɨn gumazir roghɨra tuivighav itiba iza kamaghɨn Pita mɨgei, “Bar guizbangɨra, nɨ men mavɨra, nɨ men mɨrara mɨgei.” 74Ezɨ Pita ua bagha pamten mɨgɨa ghaze, “Bar guizbangɨra kɨ Godɨn damazimɨn ia mɨgei, kɨ gumazir kam gɨfozir puvatɨ. Kɨ ifartɨma, God na gasɨghasɨgh.” A kamaghɨn mɨkemegha gɨvazɨ, tuarim maghɨram ake. 75Ezɨ Pita Iesus mɨkemezir mɨgɨrɨgɨam ginɨrɨ, “Tuarim tɨghar akegham, eghtɨ nɨ faraghvɨra dughiar pumuning ko mɨkezim, na mɨkɨm suam, nɨ na gɨfozir puvatɨ.” Egha Pita azenimɨn ghua bar puvɨrama azi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\