Matyu 27

1Ezɨma amɨnim dutuzɨma ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan gumazir dapaniba Iesus mɨsueghtɨma an aremighasa akabar kɨri. 2Egha me gɨn senbar a ike, egha a inigha ghua Romɨn gavmanɨn gumazir ekiam Pailatɨn agharim gatɨ. 3Ezɨ Judas, gumazir Iesus isava apanibar agharim gatɨzim, a garima me paza Iesus gamuava a isa kotiam garɨgha, egha ghaze, an aremegham. Ezɨ Judas gara ghaze, kɨ uabɨ arazir kuram gami. Egha uan nɨghnɨzibagh ira. Egha dagɨar silvan 30 plan ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan gumazir dapaniba a ganɨngiziba inigha ua me danɨngasa zui. 4Egha ghua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Godɨn damazimɨn arazir kuram gami. Gumazir kɨ ian dafaribagh atɨzim, arazir kuratam gamizir puvatɨ. Ezɨ ia purama a mɨsueghtɨ an aremegham.” Ezɨ me an akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Kar en bizim puvatɨ. Nɨn bizimra.” 5Ezɨ Judas dagɨar silvan kaba isa Godɨn Dɨpenimɨn mɨriamɨn aven da kunigha, egha ghua uabɨ aguragha areme. 6Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba, dagɨar silvan kaba inigha ghaze, “Dagɨar kaba, gumazir ghuzimɨn ivezim. E fo, Moses Osirizir Araziba ghaze, e da isɨ ofa gamir dagɨaba sara dar atɨghan kogham.” 7Egha me akam mɨsuegha dagɨar kaba inigha ghua Mɨnebar Ingangarir Gumazimɨn Nguazim givese. Me ghaze, nguazir otevir kam, gumazir saghon izezibar afamin matmatiamɨn otogham. 8Kamaghɨn amizɨ, nguazir otevir kam, me ziar kam ‘Ghuzir Nguazim’ a gatɨ. Ezɨ me dughiar kamɨn ikegha iza, datɨrɨghɨn, nguazir kam me ziar kamra a garɨgha iti. 9Kamaghɨn amizɨ, Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia mɨkemezir akaba guizɨn otifi. A kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Me 30 plan silvan dagɨaba ini, kar Israelba gumazir kam givezasa atɨzir ivezim. 10Egha Ekiam na mɨkemezɨ moghɨra, me dagɨar kabar Mɨnebar Ingarir Gumazimɨn Nguazim givese.” 11Ezɨ Iesus ghua gavmanɨn gumazir ekiam Pailatɨn damazimɨn tuzɨma Pailat kamaghɨn an azai, “Nɨ Judabar atrivim, o?” Ezɨ Iesus ghaze, “Are, nɨ mɨkemezɨ moghɨra.” 12Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba koma Judabar gumazir dapaniba akar avɨriba isava Iesus gasi. Ezɨ a men akatam ikarvazir puvatɨ. 13Kamaghɨn amizɨ, Pailat ua kamaghɨn an azai, “Nɨ me nɨ gasir akar avɨrir kaba, nɨ da barazi, o?” 14Ezɨ Iesus Pailatɨn akatam ikarvazir puvatɨ, ezɨ Pailat nɨghnɨzir avɨribagh ami. 15Azeniba bar, Romɨn gavmanɨn gumazir ekiam arazir kam gami, a isar ekiar kamɨn dughiamɨn, a kalabusɨn itir gumazitam ateghtɨ, an azenimɨn mangam. Kalabusɨn itir gumazir manam gumazamiziba ifongezim, Pailat a isɨ me bagh anemadagham. 16Ezɨ dughiar kamɨn gumazir arazir kurabar ziam itir mam, a kalabusɨn iti. An ziam Barabas. 17Ezɨ gumazamizir avɨriba izava uari akufa, ezɨ Pailat kamaghɨn men azai, “Ia tina gifonge, eghtɨ kɨ ia bagh anetaghragham. Kɨ Barabas ataghragham, o Iesus, me a dɨbora ghaze, ‘Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim,’ kɨ anetaghragham?” 18Pailat fo, men naviba pura Iesusɨn ikuvigha egha a inigha kotiamɨn ize, egha kamaghɨn men azai. 19Egha Pailat uaghan kotiabagh amir dabirabimɨn aperaghav itima, an amuim a bagha akam amaga mɨgɨa ghaze, “Kɨ dɨmangan irebamɨn arazir kuraba puvatɨzir gumazir kamɨn gani, egha bar oseme. Kamaghɨn, nɨ arazitam a damuan markɨ.” 20Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba koma Judabar gumazir dapaniba, gumazamizir avɨrimɨn navibagh iniva ghaze, me Pailatɨn azangtɨ, a Barabas ategh, egh Iesus mɨsueghtɨ, an aremegham. 21Ezɨ gavmanɨn gumazir ekiam ua men aza ghaze, “Ia gumazir manam gifonge, eghtɨ kɨ anetaghragham?” Ezɨ gumazamiziba dia ghaze, “E Barabas gifonge.” 22Ezɨ Pailat men azai, “Eghtɨ, Iesus me a dɨbora ghaze, ‘God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim,’ kɨ manmaghɨn a damuam?” Ezɨ me bar dia ghaze, “A isɨ ter ighuvim gafugh!” 23Ezɨ Pailat men azai, “Manmagh su? An arazir kurar manam gami?” Ezɨ me bar pamten dia ghaze, “A isɨ ter ighuvim gafugh!” 24Ezɨ Pailat datɨrɨghɨn fo, me an akatam bareghan kogham. Egha a gari, mɨdorozir ekiam otivasava ami. Egha dɨpam inigha men damazibar uan dafariba rua ghaze, “Gumazir kamɨn ovevem, a nan osɨmtɨzim puvatɨ. Kar ian bizimra.” 25Ezɨ gumazamiziba a ikarvagha ghaze, “An ovevemɨn osɨmtɨzim mar en ikɨ, egh en boribar ikɨ.” 26Kamaghɨn amizɨ, Pailat me bagha Barabas ataki. Egha mɨdorozir gumazibav geima, me benibar Iesus ifozoroke. Egha gɨn a isa mɨdorozir gumazibar agharim gatɨ, eghtɨ me a isɨ ter ighuvim gafugham. 27Ezɨ gavmanɨn gumazir ekiamɨn mɨdorozir gumaziba Iesus inigha, gavmanɨn dɨpenir ekiamɨn mɨriamɨn aven ghuezɨ, mɨdorozir gumaziba bar uari akuvazɨ, Iesus men tongɨn tughav iti. 28Egha me an korotiaba suegha, korotiar aghevir ruarir mam isa a garu. 29Egha me benir dɨkonibar atrivibar amianimɨn mɨn an ingari, egha a isa an dapanim garu. Egha difizir mam isava an agharir guvim gatɨzɨ, an an suira. Ezɨ me tevibar apɨra a dɨpova ghaze, “Judabar Atrivim, nɨrara atrivir ekiam!” 30Egha me a giparava a suirazir difizim inigha an dapanim mɨsosi. 31Me arazir kabar a gamua a dɨpovegha gɨvagha, a da korotiar me a agaghuiziba suegha, ua ananaba agaghui. Egha a isa ter ighuvim a gafughasa an akua zui. 32Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesus inigha, nguibar ekiam ategha ghua, me Sairinian nguibamɨn gumazir mam bato. An ziam Saimon. Egha me a gakaghorima, a Iesusɨn ter ighuvim gisaghpu. 33Egha me ghua danganir mamɨn ziam Golgata, me an otifi. (Danganir kamɨn ziamɨn mɨngarim kamaghɨn, Dapanir Agharir Danganim.) 34Ezɨ me danganir kamɨn Iesus damasa me dɨpar anɨnganir mam wain sara a veregha, egha mam inigha Iesus ganɨdi. Ezɨ a muziarir mam inigha anetaki. 35Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesus isava ter ighuvim gafu. Egha an korotiaba tuiragh uari danɨngasa satu gikararai. 36Egha danganir kamɨn apiagha anesavsuisi. 37Me an dapanim gisɨn, an kotim gamizir mɨgɨrɨgɨam osiri. Me osirizir akam ghaze, “Kar Iesus, a Judabar Atrivim.” 38Me gumazir okɨava mɨdorozibagh amizir pumuning, Iesusɨn boroghɨn uaghan aning agura. Me mav isa Iesusɨn agharir guvimɨn itir ter ighuvim gafu, egha mav isa agharir ikɨriamɨn itir ter ighuvim gafu. 39Ezɨ gumazamiziba mangɨ izegh gamua Iesus dɨpova, uan dapaniba roava a dɨpova ghaze, 40“Nɨ, gumazir Godɨn Dɨpenim akarigh aruer pumuning ko mɨkezimɨn uam an ingarasa mɨkemezim! Nɨ uabɨ uabɨn akuragh! Egh nɨ guizbangɨra Godɨn Otarim, nɨ ter ighuvim ategh izighirɨ.” 41Ezɨ kamaghɨra ofa gamir gumazir ekiaba ko Judabar arazibagh fozir gumaziba ko Judabar gumazir dapaniba izava a dɨpova ghaze, 42“A gumazir igharazibar akurvasi, egha uabɨ uabɨn akurvaghan ibura. A Israelbar Atrivim, kamaghɨn a ter ighuvim ategh izighirɨ, eghtɨ e nɨghnɨzir gavgavim an ikiam. 43A nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha ghaze, kɨ Godɨn Otarim. Eghtɨ God guizbangɨra ifongiam an ikɨva, datɨrɨghɨn an akuraghtɨ, e ganika!” 44Ezɨ kamaghɨra okɨmakɨar gumazir Iesus boroghɨn ter ighuvimningɨn guraghav itimning, uaghan akar kabar a dɨpova a mɨgei. 45Ezɨ aruem iza pazaghar torim gatima, mɨtatem nguazimɨn itir nguibaba bar da avaragha ghua, dughiam ghua 3 kloghɨn guaratɨzimɨn tu. 46Egha dughiam 3 kloghɨn boroghɨra izima, Iesus pamten kamaghɨn dei, “Eli, Eli, lama sabaktani?” Akar kamɨn mɨngarim kamakɨn, “Nan God, nan God, nɨ tizim bagha na ataki?” 47Ezɨ gumazir an boroghɨn tuivighav itiba akar kam baregha ghaze, “Gumazir kam ti Elaijan dei.” 48Egha men mav zuamɨra ivegha ghua dɨpamɨn suizir bizir mam inigha wainɨn afangtɨzim isava a gatɨ. Ezɨ wain a gizɨvazɨma, an a isa aghorir mam gatɨ. Egha aneremasa a isa Iesusɨn amadi. 49Ezɨ marazi mɨgɨa ghaze, “Ia tegh, e ganika, Elaija ti izɨva an akuragham, o puvatɨ.” 50Ezɨ Iesus ua pamtem diagha uan duam suegha areme. 51Ezɨ dughiar kamra, Godɨn Dɨpenimɨn guraghav itir inir ekiam pɨn ikegha tongɨra bigha, ghuaghira vɨn otogha akuar pumuning irɨ. Ezɨ mɨkɨmkɨzim otozɨma, dagɨar ekiaba bɨaghire. 52Ezɨ matmatiaba kuaghɨrima, Godɨn gumazamizir avɨrir ariaghreziba ua dikavigha, 53egha uan moziba ataki. Eghtɨ gɨn Iesus dɨkavightɨma, me nguibar ekiam Jerusalemɨn aven mangam. Eghtɨ avɨrir ekiam men ganam. 54Ezɨ 100 plan mɨdorozir gumazibar garir gumazir ekiar mam, uan mɨdorozir gumaziba ko, me garima mɨkɨmkɨzim otozɨma, arazir kaba otivima, me bar puvɨram atiati. Egha me kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra, gumazir kam Godɨn Otarimra.” 55Amizir avɨriba uaghan izegha iti. Me Galilin Distrigh ategha Iesusɨn akurvaghasa an gɨn ize. Amizir kaba mong saghon tuivighav ikia gari. 56Men tongɨn, Makdalan nguibamɨn amizim Maria, ko Jems ko Josepɨn amebam Maria, ko Sebedin otarimningɨn amebam. 57Ezɨ amɨnim pɨrasava amima, Arimatean nguibar ekiamɨn gumazir mam izi. An ziam Josep, a dagɨar avɨriba itir gumazim. 58A uaghan Iesusɨn suren gumazir mam. Egha Pailat bagha ghua Iesusɨn kuam iniasa an azai. Ezɨ Pailat mɨdorozir gumazibav kemezɨ, me Iesusɨn kuam isa Josep ganɨngi. 59Ezɨ Josep a inigha inir ghurghurir aghuir mamɨn a rɨki. 60Egha an kuam inigha ghua, a isa ua bagha okorezir mozir igiam gatɨ. Egha Josep dagɨar ekiar mam poghpuegha ghua mozimɨn akam gasaragha, anepɨri. A kamaghɨn amigha ghu. 61Ezɨ Maria, Makdalan nguibamɨn amizim, koma Marian igharazir mam, aning mozimɨn boroghɨn aperaghav ikia, an gara iti. 62Ezɨ Sabat bagha bizibar kɨrir dughiam gɨfa, ezɨ an gɨn izir dughiamɨn ofa gamir gumazir ekiaba ko Farisiba Pailat bagha ghue. 63Me ghua kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir ekiam, e gumazir ifavarir kam ikia mɨkemezir mɨgɨrɨgɨar mam ginɨrɨ. A ghaze, ‘Aruer pumuning ko mɨkezim gɨvaghtɨma kɨ ua dɨkavam.’ 64Kamaghɨn amizɨ, nɨ mɨkemeghtɨ, me mozim aruer pumuning ko mɨkezimɨn deragh anepɨrigh. Puvatɨghtɨma, an suren gumaziba an kuam okemegh, egh gumazamizibav kɨm suam, a ua dɨkafi. Eghtɨ an ifavarir akar kam, a faragha amizir ifavarir akam gafiragham.” 65Ezɨ Pailat kamaghɨn me mɨgei, “Ia mangɨ, mɨdorozir gumaziba inigh me mɨkɨmtɨma, me mozimɨn gan ikɨ. Egh ia mangɨ, mozim apɨrasa ifongezɨ moghɨn, ia damuva, egh bar anepɨrigh.” 66Ezɨ me ghua mozim apɨri. Egha ifevimɨn mɨn bizir mam mozir akam gighufa, egh me fogham, gumazitam dagɨam gɨraghan kogham. Egha mɨdorozir gumaziba ataghizɨma, me mozimɨn gara iti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\