Matyu 3

1Dughiar kamnaghɨn Gumaziba Ruer Gumazim Jon izava, Judian gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ikia akam akuri. 2Egha ghaze, “God Bizibagh Ativamin Dughiam, a roghɨra ize. Kamaghɨn amizɨ, ia navibagh iragh.” 3Godɨn akam inigha izir gumazim Aisaia fomɨra Jonɨn gun mɨgɨa ghaze, “Gumazir tiarir mam gumaziba puvatɨzir danganimɨn dia ghaze, ‘Ia Ekiam baghɨva tuaviba azenɨva, dar kɨr.’” 4Jon kemelɨn arɨziba ingarizir korotiaba aghuigha asɨzir inim uan ivariam ike. An odeziba ko ruarimɨn haniba api. 5Ezɨ gumazamiziba, me Jerusalemɨn nguibar ekiam ko Judian Distrigh ko Jordanɨn danganimɨn ikegha, bar a bagha zui. 6Me iza uan arazir kurabar gun mɨgeima, Jon Jordan dɨpamɨn me rue. 7Egha a gari, Farisiba ko Sadyusibar men avɨrim a gumaziba ruer danganimɨn izi. Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Ia kuruzir divir anababa, tina ia mɨkemezɨ, ia Godɨn anɨngagharir gɨn izamimɨn arɨ mangasa? 8Ia navim gɨrazir arazibar amu. 9Egh ia pura uarigh nɨghnɨgh suam ‘E Abrahamɨn ovaviba.’ Kɨ ia mɨgei, God dagɨar kabara amightɨ da Abrahamɨn ovavibar mɨn otivighamin gavgavim iti. 10Sobiam datɨrɨghɨn temer povibar iti, eghtɨ temer dagher ovɨzir aghuiba itir puvatɨziba, God bar da okeghɨva da isɨva avim mɨkɨnam. 11“Ezɨ kɨ ia navibagh irazir arazim akakaghasa kɨ dɨpamɨn ia rue. Ezɨ nan gɨn izir gumazim, an gavgavim nan gavgavim gafira. Ezɨ kɨ an dagarir asuabar ateramin gavgaviba puvatɨ. Gumazir kam Godɨn Duam ko avimɨn ia ruam. 12A witba mɨsevir savol an agharimɨn iti, eghtɨ a uan witba mɨsɨva dar daghebar arɨghɨva, witba mɨsevir dɨpenimɨn witɨn mɨseviba aviva, egh dar mɨseviba avir munger puvatɨzimɨn da akuntɨma, da isiam.” 13Ezɨ dughiar kam Iesus Galilin Distrigh ategha Jon a ruasa, Jordanɨn dɨpamɨn zui. 14Ezɨ Jon an anogorogha ghaze, “Nɨ manmagh sua, uabɨ ruasa na bagha izi? Nɨ na rutɨ, kamaghɨn deragham!” 15Ezɨ Iesus an mɨgɨrɨgɨam ikaragha a mɨgɨa ghaze, “Markɨ. Nɨ datɨrɨghɨn kɨ nɨ mɨgei moghɨn nɨ damu. Ga arazir kamɨn, God ifongezir araziba dar gɨn tɨghtɨ, da otɨvam.” Ezɨ Jon an mɨgɨrɨgɨamɨn mɨn ghu. 16Ezɨ Iesus ruegha gɨvagha zuamɨra dɨpam ategha azenimɨn ize. Ezɨ overiam kuiaghrɨzɨ a garima, Godɨn Duam bunbamɨn mɨn mɨghegha izaghira a gisɨn apera. 17Ezɨ tiarir mam Godɨn Nguibamɨn ikia dɨa ghaze, “Kar nan Otarim, kɨ bar a gifonge. Kɨ a bagha bar akonge.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\