Matyu 7

1Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “God ia tuisɨgh ian kuraghan koghsɨ, kamaghɨn ia munen araziba tuisɨghan markɨ suam, men araziba ikufi. 2Ia me tuisɨgha men ikurvagha ami moghɨra, God kamaghɨra ia tuisɨgham. Egh ia men gara me gɨnɨghnɨzi moghɨra, God ia gɨnɨghnɨgham. 3Tizim bagha, mɨnezir bar muziarim nɨn aveghbuamɨn damazimɨn itima, nɨ ti an gara egha temer ararir ekiar nɨn damazimɨn itimɨn garir puvatɨ? 4Ter ararir ekiam nɨn damazimɨn ikɨtɨ, nɨ manmaghɨn uan aveghbuam mɨkɨm suam, ‘Aveghbuam, kɨ nɨn damazimɨn itir mɨnezim asigham?’ 5Nɨ bar ifari! Nɨ faraghvɨra ter ararir nɨn damazimɨn itim asigh, egh deragh ganɨva mɨnezir nɨn aveghbuamɨn damazimɨn itim asigh. 6“Ia God baghavɨra itir biziba inigh, afiabar anɨngan markɨ. Guizbangɨra, da ua raghrɨgh ia givigham. Egh ia uan manmaniar ikarɨzir aghuiba isɨ dabav kɨnan markɨ. Da pura da dɨkabɨnigham.” 7Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Ia God ko mɨkɨm, egh biziba bagh an azang, eghtɨ a da isɨ ia danɨngam. Egh ia biziba bagh ruiva, ia da bativam. Egh ia tiam gafughafughtɨ, God ia bagh tiam kuigham. 8Gumazir Godɨn azaiba, me biziba isi. Ezɨ gumazir biziba bagha ruim, a biziba batifi. Ezɨ gumazir itiam gafughafuzim, God a bagh akuigham. 9Eghtɨ ia afeziaba, ian boritam bretba bagh ian azangtɨma, ia ti dagɨatam a danɨngam? Puvatɨ. 10Eghtɨ boritam osiriba bagh uan afeziamɨn azangtɨ, a ti kuruzitam a danɨngam? Bar puvatɨ. 11“Ia afeziar arazir kurabagh amiba, ia zurara bizir bar aghuiba uan boribagh anɨdi. Egh ia kamagh deraghvɨra fogh, guizbangɨra ian Afeziar uan Nguibamɨn itim bar akueghvɨra bizir aghuiba isɨ gumazir a ko mɨgeibar anɨngam. 12“Kamaghɨn, ia arazir aghuir igharaz darazi me ia damuasa ia ifongeziba, ia arazir kabara me damu. Mɨgɨrɨgɨar kaba, Moses Osirizir Araziba ko Godɨn akam inigha izir gumazibar osiziriba, dagh isɨn tu.” 13Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Ia tiar akar asuvazimɨn aven mangɨ. Tiar akar aroghezim nguibar ikuvtɨzimɨn zui. Ezɨ nguibar kamɨn zuir tuavim an aruegha bar ekefe. Ezɨ gumazamizir avɨrim an zui. 14Ezɨ nguibar aghuimɨn zuir tiar akam bar asufa, egha tuavir an zuim bar pɨri. Ezɨ gumazamizir vaghvaziba tuavir kam batogha an zui. Kamaghɨn amizɨ, ia tiar akar asuvazimɨn aven mangɨ.” 15Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Ia akar ifavarim akurir gumaziba bagh deravɨra gan. Me ia gifarsɨ mɨgɨrɨgɨar aghuibar amuam. Egha me guizbangɨra ia gasɨghasɨghasa izi. Me guizbangɨra afiar atiabar mɨn ikia, egha me ifara en damazibar sipsipbar mɨn sipsipbar arɨziba aghui. 16Ia men arazibar gan me gɨfogh, egh suam, me akar ifavarim akurir gumaziba. Gumaziba ter ataghataritamɨn wainɨn ovɨzitam kuarizir puvatɨ. Egha me ti fighɨn ovɨzitam kuarasa ghua, dɨkonir ataghatarimɨn, da isi? Bar puvatɨ. 17Ezɨ kamaghɨra temer aghuiba ovɨzir aghuiba bati, ezɨ temer kuraba ovɨzir kuraba bati. 18Eghtɨ temer aghuitam ovɨzir kuratam bateghan kogham. Eghtɨ temer kuratam ovɨzir aghuitam bateghan kogham. 19Temer ovɨzir aghuiba batir puvatɨziba, me da oka da isa avim mɨkɨri. 20Kamaghɨn amizɨma, ia men arazibar gan fofogh suam, me akar ifavarim akurir gumaziba, o akar aghuim akurir gumaziba. 21Ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, gumazamizir ‘Ekiam, Ekiam’ na garɨziba, me bar moghɨra God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikiam. Puvatɨ. Gumazir nan Afeziamɨn ifongiamɨn gɨn zuiba, merara God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikiam. 22Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, gumazamizir avɨrim kamaghɨn mɨkɨmam, ‘Ekiam, Ekiam, e nɨn ziamɨn Godɨn akam akuri.’ Egh mɨkɨm suam, ‘E nɨn ziamɨn duar kuraba batoke,’ egh mɨkɨm suam, ‘E nɨn ziamɨn mirakelɨn bar avɨribagh ami.’ 23Eghtɨ kɨ Dughiar kamɨn bighvɨra me mɨkɨm suam, ‘Kɨ tong ia gɨfozir puvatɨ. Ia gumazir arazir kurabagh amiba, ia na gitagh!’” 24Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Gumazir nan akam baragha an gɨn zuim, a mati gumazir mam fofozir aghuim ikia, egha uan dɨpenim ingara gavgavim a danɨngasa dagɨam gisɨn an ingari. 25Ezɨ amozim izima, aperiam otozɨma, amɨnir ekiam dɨkavigha dɨpenir kam givava a munamadi. Ezɨ dɨpenir kam dɨpɨriaghrɨzir puvatɨ. Dɨpenir kam me dagɨam gisɨn an ingari. Kamaghɨn amizɨ, a irɨzir puvatɨ. 26Ezɨ gumazir manam nan akam baregha an gɨn zuir puvatɨ, a mati gumazir onganimɨn mɨn gigimɨn uan dɨpenim okore. 27Ezɨ amozim izima aperiam otozɨma, amɨnir ekiam dɨpenir kam pamtem a givai. Bizir kaba dɨpenir kam gunabagha a munamadima, a irɨ. A guizbangɨra bar pazavɨra irɨ.” 28Iesus mɨgɨrɨgɨar kabav mɨkemegha gɨvazɨma, gumazamizir avɨrir ekiam dɨgavir kuram gami. 29Me fo, Iesus Judan arazibagh fozir gumaziba ami moghɨn mɨgeir puvatɨ. A gumazir ziar ekiam itir mamɨn mɨn men sure gami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\