Matyu 8

1Egha Iesus mɨghsɨam ategha ghuaghirima avɨrir ekiam an gɨn zui. 2Ezɨ gumazir lepa itir mam, Iesus bagha iza uan tevimning apɨrigha a mɨgɨa ghaze, “Ekiam, nɨ fueghɨva na damutɨ, kɨ Godɨn damazimɨn zuegh ua deragham.” 3Ezɨ Iesus uan agharim isa gumazir kam gatɨgha ghaze, “Kɨ ifonge. Nɨn mɨkarzim zuegh, egh ua deragh.” A kamaghɨn mɨgɨavɨra itima, gumazir kamɨn lepan arɨmariam zuamɨra anetaghizɨma gumazim ua dera. 4Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Nɨ oragh, nɨ batozir bizir kamɨn gun mɨkɨman markɨ. Nɨ mangɨ uan mɨkarzim isɨ ofa gamir gumazimɨn akagh, egh Moses fomɨra e mɨkemezɨ moghɨn, nɨ ua bagh Godɨn ofa damu. Eghtɨ gumaziba fogh suam, nɨn arɨmariam gɨfa.” 5Egha Iesus ghua nguibar ekiam Kaperneamɨn aven ghu. Ezɨ 100 plan mɨdorozir gumazibar garir gumazir ekiam iza, Iesus gaghora ghaze, 6“Ekiam, nan ingangarir gumazim ariava muna dɨpenimɨn iti. An soroghafariba bar ariaghɨre, ezɨ a mɨzazir kuram barasi.” 7Ezɨ Iesus ghaze, “Kɨ mangɨ a damightɨ, a ua deragham.” 8Ezɨ mɨdorozir gumazir ekiam Iesusɨn akam ikaragha a mɨgɨa ghaze, “Ekiam, kɨ gumazir aghuir manam, nɨ nan dɨpenimɨn aven izam? Markɨ. Nɨ pura mɨkɨmtɨma, nan ingangarir gumazim deragham. 9Kɨ uabɨ mɨdorozir gumazir mabar apengan iti, egha uabɨ mabar garima, da nan apengan iti. Ezɨ kɨ me mɨgei, ‘Ia mangɨ,’ eghtɨ me mangam. O, kɨ me mɨkɨmam, ‘Ia izɨ.’ Eghtɨ me izam. Egh kɨ uan ingangarir gumazir mam mɨkɨm suam, nɨ ingangarir kam damu, eghtɨ an a damuam. Egha kɨ fo, nɨ mɨkɨmtɨ, nan ingangarir gumazim ua deragh.” 10Ezɨ Iesus mɨgɨrɨgɨar kam baregha, dɨgavir kuram gami. Egha ragha a ko izir gumazibav gɨa ghaze, “Kɨ bar guizbangɨra ia mɨgei, kɨ Israelɨn aven kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim itir gumazitamɨn ganizir puvatɨ. 11“Kɨ ia mɨgei, gumazamizir avɨrim uan nguibabar aruem anadir danganim ko aruem ghuaghiri danganim ategh, izɨ Abraham ko Aisak ko Jekop dukuagh, God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven dakozimɨn daperagh damam. 12Egh God faragh uan Nguibamɨn ikiasa mɨsevezir darazi, God me batuegh me isɨva danganir mɨtatem me akunigham. Eghtɨ me tuangɨva arangɨva atariba kuskugh danganir kamɨn ikiam.” 13Egha Iesus 100 plan mɨdorozir gumazibar garir gumazir ekiam mɨgɨa ghaze, “Nɨ mangɨ. Bizir nɨ nɨghnɨzir gavgavim itim, a nɨ bagh otogham.” Dughiar kamra, gumazir kamɨn ingangarir gumazim ua dera. 14Ezɨ Iesus ghua Pitan dɨpenimɨn aven ghua garima, Pitan asamimɨn mɨkarzim an feima, an aria dakozim girɨghav iti. 15Ezɨ Iesus an dafarim suirazɨma, an arɨmariam maghɨram anetaghizɨma, a dɨkavigha Iesus bagha isai. 16Ezɨ aruem gevima, me gumazamizir avɨrir duar kuraba apazaziba inigha, Iesus bagha izi. Ezɨ Iesus duar kurar kabav gɨa me batozima, me an akamɨn gumazamiziba ataghrasi. Ezɨ Iesus arɨmariaba itir gumazamiziba bar men arɨmariaba agɨfa. 17Godɨn akam inigha izezir gumazim Aisaia ghaze, “A uabɨ e bativir arɨmariaba ko mɨzaziba da batoghezɨ, da ghue.” Iesus Aisaian akam damightɨ, an otivasa, arazir kabagh ami. 18Egha Iesus garima, avɨrir ekiam anekufa. Ezɨ a uan suren gumazibav gɨa ghaze, “E dɨpam giregh vongɨn mangam.” 19Ezɨ Judan arazibagh fozir gumazir mam iza, kamaghɨn Iesus mɨgei, “Tisa, nɨ danganir manamɨn mangam, kɨ uaghan nɨ ko mangam.” 20Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Afiar atiaba nguazir toribar itima, kuaraziba mɨkonibar iti, ezɨ Gumazibar Otarim danganir dakuamiba puvatɨ.” 21Ezɨ gumazir mam, a uaghan Iesusɨn suren gumazim, a kamaghɨn Iesus mɨgei, “Ekiam, nɨ faragh na amamangatɨghtɨma, kɨ mangɨ uan afeziam mozim dafaka.” 22Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Markɨ. Nɨ nan gɨn izɨ, gumazir ovengeziba uari uan gumazir kuabar afɨ.” 23Ezɨ Iesus botɨn anabozɨ, an suren gumaziba an gɨn zui. 24Me ghua ongarimɨn torimɨn amɨnir bar ekiam dɨkava ongarim gamima, a dɨpɨra kurim avasava ami. Ezɨ Iesus akuavɨra iti. 25Ezɨ an suren gumaziba agaghuragha a mɨgei, “Ekiam, nɨ en akuragh, e arɨmɨghiregham!” 26Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Ian nɨghnɨzir gavgavim bar sufi. Ia tizim bagha atiati?” Egha a dɨkavigha amɨnim ko ongarim mɨgɨrɨgɨar gavgavim aning ganɨngizɨ, amɨnim gɨvazɨma, dɨpam uam amɨraghirɨ. 27Ezɨ an suren gumaziba nɨghnɨzir avɨribagh amua ghaze, “Kar gumazir manmaghɨn amizim? A mɨgeima, amɨnim ko dɨpavsɨzim an akam barasi!” 28Ezɨ Iesus ghua Galilin ongarir dadarimɨn vongɨn itimɨn oto. Kar Gadaran nguazir asɨzim. Egha iza gumazir pumuning duar kuraba apazimning bato. Aning matmatɨn tongɨn ikegha izi. Egha aning bar ikuvizɨma, gumazamiziba aningɨn atiatigha tuavir kam garuir puvatɨ. 29Egha aning pamten dia ghaze, “Nɨ Godɨn Otarim, nɨ tizim ga damuasa? Dughiam tɨgharɨ, nɨ kagh izɨ ga gasɨghasɨghasa?” 30Ezɨ dar bɨzir ekiar mam mong saghon apa iti. 31Ezɨ duar kurar kaba pamten Iesus gakaghora ghaze, “Nɨ e batosi, kamaghɨn nɨ e ateghtɨma, e mangɨ dar bɨzir munamɨn aven mangam.” 32Ezɨ Iesus me mɨgɨa ghaze, “Ia mangɨ.” Ezɨma duar kuraba gumazir kamning ategha ghua dabar aven ghue. Ezɨ dar bɨzir ekiar kam puv ara ghua davarir kurar mamɨn ghuaghira dɨpam apa bar ariaghɨre. 33Ezɨ gumazir dabar gariba men ganigha ara ghue. Me ghua nguibar ekiamɨn otivigha bizir kabar gun gumazamizibagh eghari. Me uaghan gumazir duar kuraba apazazir pumuning bativizir bizibagh eghari. 34Kamaghɨn amizɨ, nguibar ekiar kamɨn itir gumazamiziba Iesus bagha izi. Me iza an gara a gakaghora ghaze, a men nguazim ategh danganir igharazitamɨn mangɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\