Filipai 3

1Nan adarasi, kɨ uan mɨgɨrɨgɨam a gɨvasa kamaghɨn ia mɨgei, ia Ekiam ko poroghav ikia, egh ia bar akongegh. Kɨ fo, kɨ faragh osirizir akaba, da ian akurvasi. Kamaghɨn, kɨ ua ia bagha akar kabara osiran amɨrazir puvatɨ. 2Ia arazir kurabagh amir gumaziba bagh gan, me afiar atiabar mɨn arazir mɨzɨrɨzibagh ami. Gumazir kaba ghaze, e bar Israelɨn arazimɨn gɨn mangɨ uan mɨkarziba aghorɨva dagh asɨghasɨgham. 3Erara guizbangɨn mɨkarzibar aghorir arazimɨn gɨn zuir darasi. Me pu. Erara Godɨn Duamɨn akurvazimɨn uari isa God ganigha egha Krais Iesus ko poroghav ikia egha bar akonge. E fo, arazir gumaziba uan mɨkarzibar amiba, da tong men akuragham kogham, egh e nɨghnɨzir gavgavim dar itir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, e fo, erara guizbangɨn mɨkarzibar aghorir arazimɨn gɨn zuir darasi. 4Ia oragh. Arazir gumaziba uan mɨkarzibar amiba, da en akurvaghtɨ, eghtɨ kamaghɨn kɨ uabɨ kɨ deravɨra ikiam. Gumazitam uan mɨkarzimɨn otivizir biziba bagh nɨghnɨghɨva nɨghnɨzir gavgavim dar ikɨtɨ, kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa, nan otivizir biziba, an otivizir biziba bar dagh afira. 5Nan amebam na bate, ezɨ 7 plan dughiaba gɨvazɨ, me namba 8ɨn dughiamɨn nan mɨkarzir mogomem atu. Nan afeziam ko amebam, aning Israelɨn gumazim ko amizim, ezɨ kɨ Israelɨn gumazir mam. Kɨ Bejaminɨn adarazir gumazir mam. Kɨ Hibrun akam mɨgei, ezɨ nan inazafeziaba uakan. Egha kɨ Farisin gumazimra, egha Moses Osirizir Arazibar bar deravɨra dar gɨn zui. 6Kɨ fomɨra bar gavgavigha Godɨn ingangarim damuasa bar ifonge, kamaghɨn kɨ Kraisɨn adarazigh asɨghasɨgha egha mɨzazim me ganɨdi. Ezɨ gumaziba Moses Osirizir Arazibagh nɨghnɨghava, egha nan arazibar tuisɨghava, me fo, kɨ osɨmtɨzitam nan itir puvatɨ. 7Kɨ fomɨra uan amir bizibagh nɨghnɨgha ghaze, kɨ ziar ekiam iti. Egha datɨrɨghɨn kɨ Kraisɨn tuavimɨn gɨn zui. Egha a na bagha amir bizibagh nɨghnɨgha ghaze, kɨ faragha amizir biziba, da bar pura biziba. 8Kɨ Judan bizibara mɨgeir pu. Puvatɨ. Kɨ Krais Iesus gɨfo a nan Ekiam, ezɨ kɨ fofozir kam gɨnɨghnɨgha ghaze, a guizbangɨn bizim, ezɨ nguazir kamɨn biziba bar pura mɨneziba. Kɨ Kraisra gɨn mangasa ifonge. Egha bizir igharaziba bar da ategha, egh kɨ Kraisɨn suiraghɨva, 9egh a ko bar porogh ikiam. Kɨ Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua, gumazir aghuimɨn otivasa nɨghnɨzir pu. Puvatɨ. Kɨ tuavir igharazimɨn ghua Godɨn damazimɨn derazir gumazimɨn otogham, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir tuavim. E nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itima, God uabɨ ghaze, e an damazimɨn dera. 10Ezɨ kɨ Krais bar a gɨfoghasa. Krais mozimɨn ua dɨkafi, egha a gavgavir ekiam iti, ezɨ kɨ an gavgavir kam gɨfoghasa. Egh kɨ a ko mɨzaziba isir arazimɨn aven ikiam. Egh kɨ, nɨghnɨzir a suiragha ikia ovengezir kamra, kɨ uaghan an suiraghasa. 11Egha kamaghɨn kɨ nɨghnɨsi, God uaghan na damightɨ kɨ mozimɨn ua dɨkavighɨva angamra ikiam. 12Kɨ kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ, kɨ Krais Iesusɨn arazim inigha gɨfa, egha kɨ gumazir aghuimɨn otogha gɨfa. Puvatɨ. Kɨ zurara ingangarir gavgavim gamua arazir kamɨn suisi, mati Krais nan suirazɨ moghɨn. 13Nan adarasi, kɨ nɨghnɨsi, kɨ arazir kam tɨghar a iniam. Ezɨ kɨ nɨghnɨzir vamɨra iti, kɨ fomɨra itir biziba gɨn amadagh, egh gɨn na bativamin bizim inisɨ a bagh mɨghɨn ingaram. 14Kamaghɨn kɨ ivemarim gɨvaz naghɨn otoghɨva egh ivezir aghuim iniasa, egha kɨ ivemaravɨra iti. Ivezir aghuir kam a kara. Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, God nan dia. Eghtɨ kɨ an Nguibamɨn mangɨva a ko bar deravɨra ikiam. 15Eghtɨ e gumazir Kraisɨn arazibar gɨn ghua gumazir aruabar nɨghnɨziba itiba, e bar nɨghnɨzir kɨ gun mɨkemezir kamɨn gɨn mangam. Egh ia nɨghnɨzir igharazim ikɨtɨ, God ian nɨghnɨzir derazir puvatɨzir kam, ian akagham. 16Ezɨ nɨghnɨzir aghuiba e da inigha gɨfa, e pamtemɨn dar suiragham. Bizir kam a bizir ekiam. 17Nan adarasi, ia bar nan arazibar gɨn mangɨ. Egh ia bar deravɨra gumazir en arazibar gɨn zuibar arazibar gan, egh men arazir aghuibar gɨn mangɨ. 18Ia fo, gumazir avɨriba Kraisɨn ter ighuvimɨn apanimɨn iti. Kɨ dughiar avɨriba men arazibar gun ia mɨkeme, egha datɨrɨghɨn ua ia mɨgei, egha teriba nan damaziba azui. 19Me uan mɨkarzibar ifongiabar gɨn mangasa bar ifonge, ezɨ bizir kam mati men godɨn mɨn iti. Me aghumsɨzir arazibar amuasa bar akonge, egha zurara nguazir kamɨn bizibara nɨghnɨsi. Kamaghɨn, gumazir kaba helɨn mangɨtɨ God me gasɨgasɨgham. 20Ezɨ eia, e Godɨn Nguibamɨn gumazamiziba. E, Ekiam Krais Iesus en Akurvazir Gumazim, a pɨn munagh ikegh izighrɨva uam e iniam, ezɨ e a baghavɨra mɨzuai. 21Krais uan gavgavimɨn a bizibar amutɨ da bar an apengan ikiam. Egh gavgavir kamra an en mɨkarzir apengtɨzir oveavɨra itir kaba dar amightɨ, da mɨkarzir igiabagh avagham. Egh Kraisɨn mɨkarzir aghuir angazangarimɨn itimɨn mɨraram otogham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\