Akar Mogomem 12

1Ezɨ overiamɨn pɨn bizir bar igharagha garim oto. Amizir mam, an aruemɨn angazangarim korotiamɨn mɨn aneru, ezɨ iakinim an suemningɨn apengan iti, ezɨ dapanir asuar mɨkovezir 12 pla itim, an dapanimɨn iti. 2Amizir kam navim asegha borim batasava amua mɨzazim isava arai. 3Ezɨ overiamɨn bizir igharagha garir igharazim oto, maburan kuruzir aghevir mam, a dapanir 7 pla ikia, egha 10 plan komba ikia, egha 7 plan atrivimɨn dapanir asuaba vaghavagha an dapanibar iti. 4Kuruzir kam overiamɨn itir mɨkovezibar 3 plan okuruabar da tuira, egha okuruar mam pamtem uan ipemɨn dar vigha da makunizɨma da iza nguazim gire. Kuruzim ghaze, amizim borim bateghtɨma an anemasa, kamaghɨn kuruzim amizimɨn guamɨn tughav iti. 5Ezɨ amizim otarim bate, otarir God mɨsevezim, a ainɨn aghorir gavgavimɨn suiraghɨva gumazamiziba mɨghɨvɨra me gativagham. Ezɨ an otarim me zuamɨra a inigha Godɨn atrivir dabirabimɨn anefasava a inigha ghuavanabo. 6Ezɨ amizir kam ara gumaziba puvatɨzɨ naghɨn ghu. Danganir kam God a bagha anekɨri, eghtɨ a kagh 1,260 plan dughiabar ikɨ akurvazim ini ikiam. 7Ezɨ datɨrɨghɨn maburan mɨdorozim Godɨn Nguibamɨn pɨn oto. Maikel uan enselba ko kuruzir kam mɨsosi, ezɨ kuruzir ekiam uan enselba ko men mɨdorozim ikarvasi. 8Egha kuruzir kam gavgaviba puvatɨgha egha me Godɨn Nguibamɨn uan danganim ataki. 9Ezɨ Maikelɨn enselba kuruzir ekiam akunizɨ a izaghira irɨ. Kar kuruzir fomɨra itim, me Satan a garɨsi egha uaghan an ziar mam, “Gumazir Akam Gumazamizibagh asim.” A gumazir nguazimɨn itir gumazamizibagh ifarim, a datɨrɨghɨn uan enselba ko iza nguazim girɨ. 10Ezɨ kɨ Godɨn Nguibamɨn tiarir ekiar mam barazi a kamaghɨn mɨgei, “Gumazir Godɨn guamɨn tugha dɨmagariba ko aruebar en adarazi akam me gasim, me a isa anekunizɨ a irɨgha nguazimɨn iraghu. Kamaghɨn, datɨrɨghɨn God uan gumazamizibar akurvasi, ezɨ an gavgavim bar azenim girɨzɨ, A Bizibagh Ativir Dughiam otogha gɨfa! Ezɨ an Gumazir A Gumazamiziba Uam Me Iniasa Mɨsevezim, uan gavgavim inigha gumazamizibar akazɨ, me an apengan iti! 11Kraisɨn adarazi, dughiar gumaziba me mɨsozima me ariaghɨrim, dughiar kamɨn me uan mɨkarzibagh nɨghnɨzir pu. Puvatɨ. Me ghaze, pura bizim. Kamaghɨn, me sipsipɨn nguzimɨn ghuzim ko guizɨn akar me gun mɨgeimɨn, me Satanɨn mɨsuegha anebɨra. 12Kamagh amizɨ, ia Godɨn Nguibam ko an itir darasi bar, ia bar akongegh! Ezɨ gua nguazim ko ongarim guavzika, gua bar ikuvigham. Satan fo, a ikiamin dughiam bar otefe, kamagh amizɨ a guan anɨngaghɨ gua gasɨghasɨghasa gua bagha izaghirɨ. Kamaghɨn amizɨ, guan aven itir darasi, Iavzika.” 13Ezɨ kuruzim fo, me anekunizɨ a nguazimɨn iraghu, egha amizir otarim batezir kamɨn agɨra. 14God kamagh sua, amizim azenir 3 pla ko akuamɨn gumaziba puvatɨzɨ naghɨn ikɨva egh a kagh akurvazim iniam. Kamaghɨn, a mɨghegh danganir God a bagha dɨkɨrɨzir kamɨn mangasa, God kuarazir anebar ekiamɨn avɨzimning a ganɨngi. 15Kuruzim kamagh sua, aperiar ekiam amizim inigh mangɨgham. Egha kamaghɨn uan akamɨn dɨpar ekiamɨn miki, ezɨ dɨpar kam aperiar ekiamɨn mɨn ivegha amizimɨn gɨn zui. 16Ezɨ nguazim amizimɨn akurvagha, akam akarigha dɨpar kuruzim mighizir kam tui. 17Kamagh amizɨ, kuruzim amizim puvɨram an atara ghua an borir igharaziba ko mɨsoghasa, me Godɨn akabar gɨn zuiba ko Iesusɨn akamɨn gun mɨgeiba. 18Egha kuruzim ongarir dadarimɨn tughav iti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\