Akar Mogomem 13

1Ezɨ kɨ gari, asɨzir atiar mam ongarimɨn otogha anadi. A dapanir 7 pla iti, ezɨ komɨn 10 pla an dapanibar iti. Ezɨ 10 plan atrivimɨn dapanir asuaba vaghvagha an 10 plan kombar iti. Ezɨ an dapaniba vaghvagha Godɨn ziamɨn tiraghtirazir ziaba dar iti. 2Asɨzir atiar kɨ datɨrɨghɨn garir kam, a kaziar atiar ekiar me kamaghɨn dɨborim lepat, an a mɨn gari. Ezɨ an sueba, asɨzir atiar kurar me kamaghɨn dɨborim bea, an an suebar mɨn gari. Egha an akam laionɨn akamɨn mɨn gari. Ezɨ asɨzir atiar kam, kuruzim uan gavgavim ko atrivir dabirabim ko bizibagh ativamin gavgavir ekiam, a ganɨngi. 3Nan ganganimɨn asɨzir atiar kamɨn dapanir mam, me a bɨrazɨ a duam atɨgha atam aremeghai, egha an duam ua ikɨri. Ezɨ nguazimɨn itir gumazamiziba bar dɨgavir kuram gamigha asɨzir atiar kamɨn gɨn zui. 4Gumazamiziba fo, kuruzim uan gavgavim isa asɨzir atiam ganɨngi, kamaghɨn me kuruzimɨn ziam fe. Egha uaghan asɨzir atiamɨn ziam fa ghaze, “Gumazitam asɨzir atiar kamɨn mɨn gavgavim itir puvatɨ! Gumazitam a ko mɨsoghan kogham!” 5God asɨzir atiamɨn amamangatɨzɨ, an akam God gasava egha Godɨn ziamɨn tiraghtirazir gavgavim ikia, ghua 42 plan iakɨnibar tu. 6Egha uan akamɨn God ko Godɨn ziam ko Godɨn Nguibam, ko an Nguibamɨn itir darazi sara, men tira. 7Ezɨ God an amamangatɨzɨma, a Godɨn gumazamiziba ko mɨdorozim gamua, egha me mɨsuegha me abɨra. God gavgavir ekiam a ganɨngi, ezɨ an anababa bar dar gumazamiziba, ko mɨkarzir igharagha gariba bar, ko vaghvagha nguibabar akabav geir gumazamiziba, ko kantriba bar dar gumazamiziba, a me gativaghamin gavgavim iti. 8Eghtɨ nguazimɨn itir gumazamiziba asɨzir atiar kamɨn ziam fam. Fomɨra, nguazir kam tɨghar otivamin dughiamɨn, God gumazamizir ikɨrɨmɨrir zurara itim iniamin ziaba akɨnafarimɨn aven da osiri. Akɨnafarir kam, kar me fomɨra mɨsoghezɨ aremezir sipsipɨn nguzimɨn akɨnafarim. Eghtɨ gumazamizir kabara, me asɨzir atiamɨn ziam fan kogham. 9“Tina kuarimning iti, an oragh. 10Eghtɨ God gumazitam kalabusɨn mangɨsɨ an amamangatɨghtɨ, a kalabusɨn mangɨ. Eghtɨ God gumazitam mɨdorozir sabamɨn ovengsɨ an amamangatɨghtɨ, a mɨdorozir sabamɨn ovengam. Bizir kaba otivtɨma, Godɨn gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim ikɨ tugh gavgavigh mamaghɨra ikɨ.” 11Egha kɨ asɨzir atiar igharazir mamɨn garima, a nguazimɨn anagav oto. Egha an dapanimɨn komɨn pumuning sipsipɨn nguzimɨn komɨn mɨn gari. Egha kuruzir ekiam mɨgei moghɨra mɨgei. 12Ezɨ asɨzir atiar namba 2ɨn kam, asɨzir atiar faragha izezimɨn gavgavimɨn biziba bar dagh ami. Egha nguazim ko an itir gumazamizibagh amima, me asɨzir atiar faragha zuimɨn ziam fe. Asɨzir atiar kam, faragha duam ikia aremeghasa amua egha duam ua ikɨri. 13Ezɨ namba 2ɨn asɨzir atiar kam, arazarazir ekiar gumazibar navibagh inivamin avɨribagh ami. Egha an amizir arazir mam kamakɨn, an avim gamizɨ an overiam ategha izaghira gumazibar damazibar nguazim girɨ. 14Ezɨ God asɨzir atiar namba 2ɨn amamangatɨzɨ, an arazarazir ekiabagh amizɨ da asɨzir atiar faragha zuimɨn guamɨn otifi. Ezɨ an amir arazarazir kabar a nguazimɨn itir gumazamizibagh ifara me mɨgei, “Ia asɨzir atiar faragha zuimɨn marvir guamɨn ingarigh, an ziam fɨ.” Asɨzir atiar kam, me mɨdorozir sabamɨn duam a gatɨzɨ, ezɨ a uam angamra iti. 15Ezɨ God asɨzir atiar namba 2ɨn amamangatɨzɨ an asɨzir atiar faragha zuimɨn marvir guar kam gamizɨ, an angamra ikia bizibav gei. Kamaghɨn gumazitaba marvir guar kamɨn ziam fan aghuaghtɨ, a mɨkemeghtɨ me me mɨsueghtɨ me arɨmɨghiram. 16Ezɨ a uaghan gumazamiziba bar uan osizirim men agharir guviba o men guabar arɨghasa pamten me gaghori. Me, gumazamizir kɨniba ko gumazamizir ziaba itiba ko, biziba puvatɨziba ko, bizir avɨriba itiba ko, pura ingangarir gumazamiziba ko gumazitamɨn apengan itir puvatɨzir gumazamiziba, me bar osizirim ini. 17Kamaghɨn, gumazitam osizirir kam ikian kogh, egh uan biziba amangɨ egh uaghan men bizibagh ivezan kogham. Osizirir kam, an asɨzir atiamɨn ziam, o an ziamɨn aven itir mogomer namba. 18Gumazim Godɨn fofozim ikɨva, egh deravɨra bizir kam gɨfogham. Egh gumazim fofozir aghuim ikɨ, egh deravɨra asɨzir atiamɨn namba tuisɨghɨva a buriam. Kar gumazir mamɨn ziamɨn namba. An namba kara, 666.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\