Akar Mogomem 15

1Ezɨ kɨ Godɨn Nguibamɨn gari, bizir igharagha garim otifi, ezɨ kɨ bar dɨgavir kuram gami. Kɨ 7 plan enselbar gari, me ikia egha 7 plan bizir bar kurar gumazamizibagh asɨghasɨzibar suiki. Eghtɨ 7 plan bizir kurar kaba gɨvaghtɨ, ua igharaziba otivan kogham, kamagh amizɨ, bizir kurar 7 plan kabanangɨn gɨn, Godɨn anɨngagharim bar gɨvagham. 2Ezɨ kɨ bizir ekiar mamɨn gari, a mati ongarir ekiam me glas ko avim sarama an ingari. Gumazamiziba faragha asɨzir atiar kam ko an marvir guam, ko an ziamɨn namba, me dav sogha da abɨni. Egha me datɨrɨghɨn ongarir glasɨn mɨn garir kamɨn mɨriamɨn tuivighav ikia, egha God me ganɨngizɨr gitabar suiki. 3Egha me Godɨn ingangarir gumazim, Moses ko sipsipɨn nguzim, me aningɨn ighiam gamua kamaghɨn mɨgei, “Ekiam God, nɨ gavgaviba bar iti! Nɨ arazarazir igharagha garir ekiabagh ami, ezɨ e dar gara egha dɨgavir kurabagh ami! Nɨ gumazamiziba bar men atrivim! Nɨn araziba, da bar deragha egha bar guizbangɨra! 4Ekiam nɨ uabɨra guizbangɨra God. Eghtɨ gumazamiziba bar nɨn atiatigh egh ziar ekiam nɨ danɨng. Nɨn arazir aghuiba bar azenim girɨgha gɨfa, kamaghɨn amizɨ kantriba bar dar gumazamiziba bar izɨ nɨ bagh teviba apɨr nɨn ziam fam.” 5Ezɨ bizir kamɨn gɨn kɨ ua gari, Godɨn Dɨpenim, a Godɨn Nguibamɨn Averpenim, a kuiaghirɨ. Kar Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim aven itir Averpenim. 6Ezɨ enselɨn 7 plan kaba, bizir bar kurar 7 plan gumazamizibagh asɨghasɨghamibar suigha Godɨn Dɨpenim ategha azenan izi. Me inir igiar bar zuruzir dafoziba da ike. Egha golɨn letiaba uan evariba kuamigha da ike. 7Ezɨ 4 plan bizir angamra itibar mav, 7 plan golɨn itariba inigha enselɨn 7 pla ganɨngi. Golɨn itarir 7 plan kabanagh, zurara itir Godɨn anɨngagharir arazim, dagh izɨfa. 8Ezɨ Godɨn Dɨpenim, an angazangarim ko an gavgavimɨn mɨgharim, bar a gizɨfa. Kamaghɨn gumazitam dɨpenimɨn aven mangan kogham. Kamaghɨra ikɨ mangɨ 7 plan enselba, 7 plan bizir bar kurar gumazamizibagh asɨghasɨghamin ingangarim gɨvagham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\