Akar Mogomem 16

1Ezɨ kɨ tiarir ekiar mam barazi, a Godɨn Dɨpenimɨn otogha kamaghɨn 7 plan enselbav gei, “Ia mangɨ, Godɨn anɨngagharir arazir 7 plan itaribar itiba inigh mangɨ nguazimɨn da ingɨ.” 2Ezɨ namba 1 ensel uan itarir Godɨn anɨngagharim izɨvazim inigha ghua nguazimɨn a inge, ezɨ duar bar igharagha garir kurar gavgaviba, gumazamizir asɨzir atiamɨn namba itiba ko an marvir guamɨn ziam febar, men mɨkarzibar otifi. 3Ezɨ namba 2 ensel uan itarim ongarimɨn a inge, ezɨ ongarimɨn dɨpam gumazir aremezir kuamɨn ghuzimɨn mɨn oto. Ezɨ bizir angamra an itiba, da bar ariaghɨre. 4Ezɨ namba 3 ensel uan itarim faner dɨpaba ko dɨpar atuibagh inge. Ezɨ dɨpar kaba bar moghɨra ghuzimɨn mɨn oto. 5Ezɨ kɨ orazi, enselɨn dɨpabar garim kamaghɨn mɨgei, “God, nɨ datɨrɨghɨn ikia, egha uaghan faragha ike. Nɨ bar guizbangɨra God. Nɨn araziba bar derazɨ arazir kuratam nɨn itir puvatɨ. Nɨ gumazamizibar arazir kuraba da tuisɨgha da ikarvagha ivezir kuram me ganɨngi, ezɨ nɨn arazir kam a guizɨn arazim. 6Gumazir kaba nɨn akam inigha izir gumaziba ko nɨn gumazamizibav soghezɨ men ghuziba irezɨ me ariaghɨre. Ezɨ nɨ ghuzim gumazir kurar kabagh anɨngizɨ, eghtɨ me aneremam. Ghuzir me apir kam, men arazir kurar me amiziba ikarvagham.” 7Ezɨ kɨ orazi tiarir mam Godɨn ofa gamir danganimɨn aven otogha pamten diagha ghaze, “Ekiam, nɨ Godɨn bar gavgavim itim. Nɨ gumazamizibar araziba kotɨn bar guizbangɨra da tuisɨsi, ezɨ nɨn kotiam a bar guizbangɨra ghua egha bar dera.” 8Ezɨ namba 4 ensel uan itarim aruem ginge, ezɨ God aruem an amamangatɨzɨ an avim pamten isia puvɨra gumazamizibar isi. 9Aruemɨn avir gavgavir kam bar puvɨra isia, egha gumazir kabar mɨkarziba puvɨra men isi. Ezɨ me bar puvɨra Godɨn ziam gasɨghasɨgha a mɨgei, kar bizir kurar kabar garir Godɨn gavgavim itim. Egha me uan navibagh iragha an ziam fer puvatɨ. 10Ezɨ enselɨn namba 5 uan itarim asɨzir atiamɨn atrivir dabirabim ginge. Ezɨ mɨtatem gumazamizir an gavgavimɨn apengan itiba avara. Ezɨ me uan duaba ko mɨzazir men mɨkarzibar otiviba bagha nɨghnɨgha, Godɨn uan Nguibamɨn itimɨn ziam gasɨghasɨgha a mɨgei. Ezɨ mɨzazir me isim a bar men ikufi, kamaghɨn me uan mɨzebagh ivi. Egha me uan arazir kurar me amiba bagha uan navibagh irazir puvatɨ. 12Ezɨ enselɨn namba 6 uan itarim Yufretisɨn faner ekiam ginge. Ezɨ an dɨpam bar moghɨra dake, egha aruem anadi naghɨn atrivir izamiba bagha tuavim atɨ. 13Ezɨ kɨ gari, duar kurar 3 plan mɨtivibar mɨn gariba, da asɨzir atiam ko, kuruzir ekiam ko akar ifavaribagh amir gumazimɨn, da vaghvagha men akatoribar otifi. 14Duar bar kurar kaba arazarazir igharagha garibagh ami da otifi, egha nguazimɨn itir kantriba bar dar atriviba bagha, tintinibar zui. Me atrivibar amutɨ me uan mɨdorozir gumaziba inigh izɨ me akuvasa. Eghtɨ Godɨn Gavgaviba Bar Itim gumazamiziba tuisɨghamin dughiar ekiamɨn, me mɨdorozim damuam. 15“Ia orakigh! Kɨ, okɨmakɨar gumazimɨn mɨn izam, a izir dughiam ia a gɨfozir puvatɨzir moghɨn, kɨ zuamɨra otogham. Kamagh amizɨ, gumazim akuir puvatɨgha, egha uan korotiaba uabɨn boroghɨn da arɨsi, egh a bibiamra daruan kogham, eghtɨ gumazamiziba an gantɨ, an aghumsɨghan kogham. Kamaghɨn, gumazir kam bar akongegh.” 16Ezɨ duar kuraba atriviba inigha iza danganir kamɨn me akufa, me Hibrun akamɨn kamagh danganir kam dɨbori, Armagedon. 17Ezɨ namba 7 ensel uan itarim overiamɨn a inge. Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn aven tiarir ekiar mam Godɨn atrivir dabirabimɨn otogha egha kamaghɨn pamten mɨgei, “Biziba bar gɨfa.” 18Ezɨ overiamɨn onɨmariba taghtagha zuima, nɨgɨnir dafam overiamɨn otozɨ, arariba dagarvasi, ezɨ mɨkɨmkɨzir ekiam oto. Kar mɨkɨmkɨzir bar ekiam, fomɨra gumazamiziba otozir dughiamɨn iza datɨrɨghɨn tu, mɨkɨmkɨzir ekiar katam fomɨra otozir puvatɨ. 19Ezɨ Babilonɨn nguibar ekiam bɨaghregha 3 plan okuruabar otifi, ezɨ gumazibar nguibaba bar moghɨra ikufi. God Babilonɨn nguibar ekiamɨn arazir kuram gɨnɨghnɨgha, egha a gamizɨ a uan wainɨn itarim bar aneme, kar Godɨn anɨngagharir arazimɨn wainɨn itarim. 20Ezɨ arighatɨziba bar arav ghue, ezɨ mɨghsɨatam ua itir puvatɨ. 21Ezɨ maburan amozir ofɨziba dagɨabar mɨn izaghiri. Ezɨ amozir ofɨzir dagɨar kaba vaghvagha, dar osɨmtɨziba 50 kilogramɨn iti. Amozir dagɨar kaba overiamɨn izaghira gumazamizibagh isɨn ira bar me gasɨghasɨsi. Bizir kurar kam bagha me Godɨn ziam gasɨghasɨgha mɨgei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\