Akar Mogomem 19

1Ezɨ bizir kabar gɨn kɨ orazi, nɨgɨnir dafam, gumazamizir bar avɨrimɨn mɨn Godɨn Nguibamɨn kamaghɨn dia mɨgei, “E Godɨn ziam feka! En Godɨn gavgavim ko ziam itim, a uabɨra en Akurvazir Gumazim! 2God gumazamizibar araziba tuisɨzir arazim, a guizbangɨra ghua bar dera! Amizir gumaziba okɨa me ko akuim, a nguazimɨn gumazamizibagh amizɨ me arazir mɨzɨrɨziba a ko dagh ami, ezɨ God a isa kot gatɨgha ghaze, an aremegham. Amizir kam Godɨn ingangarir gumazibav soghezɨ me ariaghɨre, ezɨ God an osɨmtɨzir kam ikarvagha osɨmtɨzir ekiam a ganɨngi.” 3Ezɨ me ua kamaghɨn dia ghaze, “E Godɨn ziam feka! Nguibar ekiar kamɨn isir avimɨn mɨgharim ghuavanang zurara mamaghɨra ikiam!” 4Ezɨ 24 plan gumazir dapaniba ko 4 plan bizir angamra itir kaba tevir akuriba apɨrigha egha Godɨn uan atrivir dabirabimɨn aperaghav itimɨn ziam fe. Egha me kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra! E an ziam fe!” 5Ezɨ tiarir mam atrivimɨn dabirabimɨn iza kamaghɨn mɨgei, “Ia Godɨn ingangarir gumazamizir an atiatiava an apengan itiba, ia gumazamizir ziaba itiba ko ziaba puvatɨziba, ia bar Godɨn ziam fɨ!” 6Ezɨ kɨ nɨgɨnir ekiam barazi mati gumazamizir avɨrim uari akuvagha mɨgei, egha mati dɨpar ekiam afora nɨdi. Egha araribar mɨn pamten dagarvagha kamaghɨn mɨgei, “En Ekiam God, Gavgavir Bar Ekiam Itim, datɨrɨghɨn an atrivimɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, e Godɨn ziam fam! 7Sipsipɨn nguzim amuimɨn ikiamin dughiam otogha gɨfa, ezɨ an amuim uabɨ akɨrigha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ e datɨrɨghɨn naviba deragh egh bar akongegh, egh an ziam fam! 8God amizir kam korotiar ghurghurir bar aghuim a ganɨngi, korotiar kam bar zuegha egha an dirim dafogha isi.” (Korotiar ghurghurir kam, a Godɨn gumazamizibar arazir aghuir me Godɨn damazimɨn amiba, dar ababanim gami.) 9Ezɨ ensel kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ akar kam kamaghɨn an osir: God sipsipɨn nguzim amuimɨn ikiamin dabirabim bagha diazir gumazamiziba, me bar akongegh!” Egha kamaghɨn ua na mɨgei, “Akar kaba, da Godɨn guizɨn akaba.” 10Ezɨ kɨ an suemningɨn tevir akurimning apɨrigha an ziam fasa. Ezɨ a kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ kamaghɨn damuan markɨ! Kɨ, nɨ ko nɨn aveghbuar nɨghnɨzir gavgavim Iesus kunizir akabar itiba, kɨ ia ko e ingangarir vamɨram ami. God uabɨra, nɨ an ziam fɨ.” E fo, akar Iesus kunizimra, a gumazibar nɨghnɨziba fema me Godɨn akam inigha izi. 11Kɨ gari, Godɨn Nguibam kuiaghrɨzɨ, hoziar ghurghurir mam iti. Gumazir hoziar kam gisɨn aperaghav itim, an ziamning kamakɨn, “Gumazir dughiaba bar God baghavɨra itim,” ko “Gumazir uan akar dɨkɨrɨziba mɨgeima da otivim.” A gumazamizibar araziba deravɨra da tuisɨgha mɨdorozim fora arazir aghuimra gɨn ghua a gami. 12Ezɨ an damazimning mati avir mɨzariar gavgavimɨn mɨn pamtem isi, ezɨ atrivimɨn dapanir asuar avɨriba an dapanimɨn iti. Ezɨ an mɨkarzim ziar mam an iti, ezɨ gumazir igharaziba a gɨfozir puvatɨ. A uabɨra ziar kam gɨfo. 13Ezɨ korotiar ruarir an aruzim, ghuzim a gizɨfa, ezɨ me ziar kamɨn a dɨbori, “Godɨn akam.” 14Ezɨ Godɨn Nguibamɨn mɨdorozir gumaziba korotiar ghurghurir aghuiba aghuigha hoziar ghurghuribagh apiagha an gɨn zui. 15Ezɨ mɨdorozir sabar ghumtɨzir mam gumazir men faragha zuir kamɨn akamɨn ikegha, egha azenan izi. A mɨdorozir sabar kamɨn nguibar igharaziba me mɨsogh me abɨnam. Egh a gavgavim itir ainɨn aghorimɨn suiragh egh gumazamizibagh ativamin gavgavim ikiam. Egh a, dagɨar mɨner bar ekiamɨn aven me wainɨn ovɨziba mɨrmɨri moghɨn, gavgavim itir Godɨn anɨngagharir arazir ekiam akagham. 16Ezɨ an korotiar ruarim ko an suemɨn, me ziar kam osiri, “Atrivibar Atrivir Ekiam ko, Ekiabar Gumazir Ekiam.” 17Ezɨ kɨ enselɨn mamɨn garima an aruem gisɨn tughav iti. Egha overiamɨn pɨn mɨghagha aruir kuarazibar dia ghaze, “Ia izɨ uari akuvagh egh dagher ekiar God ia danɨngamim bagh mɨzuam. 18Ia atrivibar kuabar tuziba ko, mɨdorozir gumazibar faragha zuir gumaziba ko mɨdorozir gumaziba ko, hoziabar kuabar tuziba ko dagh apiazir gumazibar kuabar tuzibar amam. Egh ia gumaziba bar men kuabar tuzibar amam, pura ingangarir gumazir kɨniba ko gumazir fɨriaghreziba, ko pura gumaziba ko gumazir ziaba itiba!” 19Ezɨ kɨ asɨzir atiar kam ko nguazimɨn atriviba ko, men mɨdorozir gumazibar gari, me iza uari akufa. Me gumazir hoziam gaperazim ko an mɨdorozir gumaziba ko mɨsoghasa. 20Ezɨ a, asɨzir atiam ko akar ifavaribagh amir gumazim, an aning kalabus gatɨ. Akar ifavaribagh amir gumazir kam arazarazir igharagha garir avɨrim asɨzir atiamɨn damazimɨn dagh ami. Egha kamaghɨn a gumazamizibagh ifarima me asɨzir atiamɨn osizirim inigha egha an marvir guamɨn ziam fe. Asɨzir atiam ko akar ifavaribagh amir gumazim, aning angamra ikiavɨra itima, ezɨ me aning isa aning akunizɨ aning danganir salfan dagɨar avim ikia mamaghɨra itim giraghu. 21Ezɨ aningɨn mɨdorozir gumaziba, gumazir hoziam gaperazim, uan mɨdorozir sabar an akamɨn itimɨn me mɨsoghezɨ me ariaghɨre. Ezɨ kuaraziba bar men kuabar tuziba amegha naviba bar izefe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\