Akar Mogomem 2

1Gumazir kam ua kamaghɨn mɨgei, “Nɨ Efesusɨn itir siosɨn garir ensel a bagh akataba osirigh. Akar kaba kamakɨn, ‘Kɨ uan agharir guvimɨn 7 plan mɨkovezibar suigha, egha 7 plan golɨn lambar tongɨn arui. Egha kɨ akar kam nɨ bagha anemadazɨ a izi. 2Ia Kraisɨn adarasi, ian arazir ia amiba kɨ bar dagh fo. Egha kɨ fo, ia pamtem ingarigha, egha tugha gavgafi. Egha gumazir kurabar aghua. Gumazir kaba ia mɨgɨa ghaze, “E uaghan aposelba.” Puvatɨ, me aposelba pu. Ezɨ ia men mɨgɨrɨgɨaba tuisigha gɨvagha, egha men nɨghnɨzir ifavarim gɨfogha ghaze, me pura gumazir ifavariba. 3Gumaziba ian garima, ia nan ziam bangɨn, me arazir kurabar ia gami. Ezɨ kɨ kamaghɨn ia gɨfo, ia tugha gavgavigha osɨmtɨzir kam aterava an aghuazir puvatɨ. 4‘Ezɨ kɨ adarir akamɨn kamaghɨn ia mɨkɨmasa, ia igiamra nɨghnɨzir gavgavim nan ikia, egha ia bar na gifonge, egha datɨrɨghɨn puvatɨ. 5Ia fomɨra arazir aghuibagh ami, egha datɨrɨghɨn ia arazir kam ategha ire. Kamaghɨn amizɨ, ia uam arazir ia faragha amizim gɨnɨghnɨgh, egh ia uan navibagh iragh, egh arazir mati ia faragha amizibar amu. Ia kamaghɨn damuan koghtɨ, eghtɨ kɨ ia bagh izɨva egh ian itir lam batuegham. 6Ezɨ ian arazir aghuir mamra kara, ia Nikolasɨn adarazir arazibar aghua. Kɨ uakan, kɨ men araziba bar dar aghua. 7‘Eghtɨ tina kuarimning iti, an akar Godɨn Duam siosbav geiba, a da baragh. Gumazir mɨdorozim gamua apanim abɨrim, kɨ an amamangatɨghtɨ, a ikɨrɨmɨrir aghuim anɨdir tememɨn dagheba iniva dar amam. Temer kam, Godɨn Nguibar Aghuarimɨn itir dagher azenimɨn iti.’” 8Gumazir kam ua kamaghɨn mɨgei, “Nɨ Smernan nguibamɨn itir siosɨn garir ensel bagh akataba osirigh. Akar kaba kamakɨn, ‘Kɨ gumazir bar faraghavɨra ikia, egh bar gɨn ikɨva abuan ikɨvɨra ikiam. Kɨ fomɨram areme, egha datɨrɨghɨn kɨ angamra iti. Egha kɨ nɨ bagha akar kam amadazɨma a izi. 9Kɨ osɨmtɨziba ko mɨzazir ia bativizibagh fo. Egha kamaghɨn fo, ia biziba bar puvatɨ. Egha ia guizbangɨra bizir bar avɨriba iti. Ezɨ kɨ fo, gumazir maba akar kurabar gɨrakɨrangɨn ia mɨgei. Gumazir kaba ghaze, me Judan adarasi. Egha me Judan adarazi pu. Puvatɨ. Me guizɨn Satanɨn adarasi. 10Ia kɨranoveghang mɨzazitaba iniam, egh bizir kam ia damutɨ ia atiatingan markɨ. Ia orakigh. God ian nɨghnɨzir gavgavim tuisɨgh egh foghasa, a gavgafi, o puvatɨ. Kamaghɨn, Satan ia damutɨ me ian tongɨn tarazi kalabus darɨgham. Eghtɨ ia 10 plan dughiabar osɨmtɨziba ko mɨzaziba ateram. Eghtɨ ia nɨghnɨzir gavgavir Kraisɨn itimɨn suiragh gavgafigh, mamaghɨra ikɨ mangɨ, ia aremeghamin dughiam, eghtɨ kɨ ikɨrɨmɨrir aghuarim ivezir aghuarimɨn mɨn pura ia danɨngam. 11‘Tina kuarimning iti, akar Godɨn Duam siosbav geiba, a da baragh. Gumazitam mɨdorozim damuva uan apanim abɨraghtɨ ovever namba 2 a gasɨghasɨghan kogham. Bar puvatɨ.’” 12Gumazir kam kamaghɨn ua na mɨgei, “Egh nɨ Pergamumɨn siosɨn garir ensel bagh akataba osirigh. Akar kaba kamakɨn, ‘Kɨ mɨdorozir sabar ghumtɨzir pumuning itim iti, a bar ghumi. Kɨ akar kam ia bagha anemadazɨ a izi. 13Kɨ nguibar ia itir kam bar deragha a gɨfo, Satanɨn atrivir dabirabim nguibar kamɨn iti. Ezɨ ia nan ziamɨn tugha gavgavigha, egha ia nɨghnɨzir gavgavim nan ikia egha ia nɨghnɨzir gavgavir kam modir puvatɨ. Fomɨra gumazir kam Antipas, a gumazir nan akam kurim, egha ia ko ike. A guizbangɨra nan akamɨn gɨn zui, ezɨ me ian nguibar Satan itimɨn a mɨsoghezɨ an areme. Dughiar kamɨn ia uaghan akɨrim ragha na gasarazir puvatɨ. 14‘Ezɨ kɨ adarir akar maba ia mɨkɨmasa. Ia Pergamumɨn gumazir maba iti, me Balamɨn sure gamir akabar suiragha gavgavighavɨra iti. E fo, Balam kamaghɨn Balakɨn sure gami, eghtɨ a Israelba tuavir kuramɨn men akagh me damutɨ, me arazir kuramɨn iregham. Ezɨ Balak Israelbar nɨghnɨzibagh amizɨma, me aseba bagha ofa gamir asɨziba apa, egha tintinibar uari koma akuir arazim gami. 15Kamaghɨra, gumazir maba ia ko ikia, egha Nikolasɨn adarazir akabar gɨn zui. 16Kamaghɨn amizɨ ia uan navibagh iragh. Puvatɨghtɨma, kɨ kɨranoveghang ia bagh izɨ, egh gumazir kaba uan akamɨn itir mɨdorozir sabamɨn me mɨsogham. 17‘Tina kuarimning iti, akar Godɨn Duam siosbav geiba, a da baragh. Eghtɨ gumazitam mɨdorozim damuva apanim abɨraghtɨma, kɨ manan dagher datɨrɨghɨn muegav itir taba a danɨngam. Egh kɨ dagɨar ghurghuritam a danɨngam. Egh dagɨar kamɨn kɨ ziar igiar mam osirigham, eghtɨ gumazitam ziar kam gɨfoghan kogham. Gumazir dagɨam inizim, anarɨra a gɨfogham.’” 18Gumazir kam kamaghɨn ua mɨgei, “Nɨ Taiatairan nguibamɨn siosɨn garir ensel a bagh akataba osirigh. Akar kaba kamakɨn, ‘Kɨ Godɨn Otarim, ezɨ nan damazimning mati avir mɨzariar gavgavimɨn mɨn pamten isi, ezɨ nan suemning mati bras me bar deravɨra a ruezɨ moghɨn isia angazangarim ekefe. Kɨ akar kam nɨ bagha anemadazɨma a izi. 19Arazir ia amiba, kɨ bar dagh fo. Kɨ fo, ia gumazamiziba bar me gifonge, egha nɨghnɨzir gavgavim nan ikia, egha igharaz darazir akurvazir arazibagh ami. Kɨ fo, osɨmtɨziba ia bativima, ia tugha gavgafi. Kɨ fo, arazir ia faragha amiziba, da dera, ezɨ datɨrɨghɨn ian arazir kaba deragha ikia faragha zuir arazibagh afira. 20‘Ezɨ kɨ adarir akar kam ian iti. Ia amizir kam Jesebelɨn amamangatɨzɨ a ia ko iti. Amizir kam kamagh mɨgɨa ghaze, a Godɨn akam inigha izir amizim. Bar puvatɨ, a ifari. Egha nan ingangarir gumazibagh ifara egha gumazamiziba tintinibar uari bakɨa uari ko akuir arazim ko asɨzir me asebar ofa gamua apir arazibar men sure gami. 21A navim gɨraghasa kɨ ifonge, egha kamaghɨn kɨ anetaghizɨma a dughiar mabar ike. Ezɨ puvatɨ, a gumazamiziba tintinibar uari bakɨa, egha uari ko akuir arazir kam bagh navim gɨraghan aghua. 22Ia oragh. Kɨ ivezir kuram a danɨngɨva arɨmariar ekiam a danɨngtɨ a mɨzazir bar ekiam iniam. Eghtɨ gumazir a bakɨa a ko arazir kurabagh amiba, me a ko amir araziba bagh navibagh iraghan koghtɨ, kɨ osɨmtɨzir ekiam ko mɨzazim uaghan me danɨngam. 23An boriba uaghan, kɨ me mɨsueghtɨ me arɨmɨghregham. Eghtɨ siosba bar fogham, gumaziba bar kɨ men naviba ko nɨghnɨzibagh fogha da tuisɨsi. Egh kɨ ia amir araziba bagh ivezim vaghvagh ia danɨngam. 24‘Egha kɨ datɨrɨghɨn ia Taiatairan itir igharaz daraziv gei. Ia amizir kamɨn akabar gɨn zuir puvatɨgha, egha arazir kam, me kamaghɨn a dɨbori, “Satanɨn akar mogomeba,” ia an fofozim inizir puvatɨ. Kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa, kɨ osɨmtɨzir igharazitam, ia datɨghan kogham. 25Ezɨ bizir ia suighiziba bar, ia bar pamten dar suiragh mɨghɨghvɨra ikɨ, mangɨ dughiar kɨ izamim. 26‘Gumazim mɨdorozim damu apanim dɨkabɨragh, egh nan arazibar gɨn mangɨtɨ, biziba bar gɨvaghamin dughiam otoghtɨ, kɨ gumazir kam gumazamizibar gumazir dapanimɨn ikiamin gavgavim a danɨngam. 27Eghtɨ an atrivimɨn gavgavim sara men ganɨva egh me abɨghrarɨgham, mati gumazim nguazir mɨner mam abɨagharɨsi. ‘Ingangarir kɨ a ganɨngizir kam, mati ingangarir nan afeziam gumazamizibar ganasa na ganɨngizir ingangarimɨn mɨrara ghu. 28Egh uaghan, kɨ mɨkovezir bar mɨzaragharam otivir kam a danɨngam. 29‘Tina kuarimning iti, egh akar Godɨn Duam siosbav geiba, a da baragh.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\