Akar Mogomem 4

1Ezɨ kɨ gɨn ua garima, Ame! Godɨn Nguibamɨn tiar akar mam kuiaghrɨgha iti. Gumazir kɨ fomɨra oraghizim, a faragha pamten sɨghamɨn mɨn nan dei, egha datɨrɨghɨn ua kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ kagh anang, eghtɨ kɨ bizir gɨn otivamiba bar nɨn akakagham.” 2Ezɨ Godɨn Duam zuamɨra maghɨra na gizɨvagha bar pamten nan ingari, ezɨ kɨ gari, Ame! Atrivir dabirabir mam Godɨn Nguibamɨn iti, ezɨ gumazir mam atrivir dabirabir kam gapera. 3Gumazir kamɨn guam dagɨar jaspa ko dagɨar konilian aghevimɨn mɨn taghtasi. Ezɨ akianir mam, atrivir dabirabim torim gatɨ, ezɨ kɨ akianir kamɨn gari a emeralɨn dagɨar garimɨn mɨn taghtasi. 4Ezɨ 24 plan atrivir dabirabiba, atrivimɨn dabirabir kam okari. Ezɨ 24 plan gumazir dapaniba dabirabir kabagh apia. Gumazir dapanir kaba korotiar ghurghuriba aghui, egha golɨn ingarizir dapanir asuaba uari gaghuigha mati atrivimɨn golɨn dapanir asuaba men dapanibar iti. 5Kɨ gari, onɨmariba atrivir dabirabimɨn ikiava otivaghira tintinibar sɨgha taghtasi, ezɨ kɨ orazi nɨgɨnir ekiam otozɨ overiam tɨngaghe. Ezɨ atrivir dabirabimɨn guamɨn 7 pla adeniba isia iti. Egha 7 plan adenir kaba da 7 pla Godɨn duaba. 6Atrivir dabirabimɨn guamɨn bizir mam iti, a mati ongarir ekiam me glasɨn an ingarizɨ, a bar zuegha ikia taghtasi. Ezɨ bizir angamra itir 4 pla, da atrivir dabirabim okarigha tuivighav iti. Egha 4 plan bizir angamra itir kaba, da damazir avɨriba itima da men mɨkarziba bar da ave, men akɨraghariba uakan. 7Bizir angamra faragha itim, a mati laion. Ezɨ bizir angamra an gɨrara itim, a mati bulmakaun apurim. Ezɨ bizir angamra ikia aningɨn gɨrara itim, an guam mati gumazir guam. Ezɨ bizir angamra men gɨrara itim, mati kuarazir bagamɨn mɨn pɨn mɨghava arui. 8Bizir 4 plan angamra itir kaba, me 6 plan avɨziba bar vaghvagha men iti. Ezɨ men mɨkarziba damazir avɨriba da ave, egha uaghan men avɨzibar apengan iti. Egha arueba ko dɨmagaribar kamaghɨn mɨgei, “Ekiam a God, a gavgavir bar ekiam iti, egha a bizir kuraba bar dar saghon ikia a bar zue. A bar zue, a bar zue. A fomɨra ikia, egha datɨrɨghɨn ikia, egh gɨn uamategh izam.” Me mɨgɨrɨgɨar kam gamua mamaghɨra ikia egha avughsaziba puvatɨ. 9Bizir angamra itir kaba, me gumazir uan atrivir dabirabim gaperaghav itim bagha bar akonge, a gumazir zurara angamra itim. Egha me an ziam fava, egha a mɨnabi. Ezɨ bizir 4 plan angamra itir kaba zurara dughiabar kamagh amuvɨra itima, 1024plan gumazir dapanir kaba gumazir atrivir dabirabim gaperazimɨn guamɨn tevir akuriba apɨri. A gumazir zurazurara itim ezɨ me an ziam fe. Me uan golɨn dapanir asuaba asia da isa atrivir dabirabimɨn guamɨn boroghɨn da akuri. Egha kamaghɨn ighiam gami, 11“Nɨ en Ekiam, en God. Nɨ biziba bar dar ingari. Egha nɨ uan ifongiamɨn, biziba bar dar ingarizɨma da otifi, ezɨ datɨrɨghɨn biziba bar iti. Kamaghɨn, nɨrara e uari nɨn itorogha nɨn ziam bar pɨn anetɨ. Gumaziba bar nɨ bagh bar akuegh, egh nɨn ziam fɨva nɨn gavgavimɨn apengan ikiam.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\