Rom 15

1E gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim itiba, gumazamizir gavgaviba puvatɨziba, men osɨmtɨziba ater men akurvagham. E uarira uarir akurvaghsɨ nɨghnɨghan kogham. 2E bar vaghvagh uan adarazi bagh pamten ingar men akurvagham. E kamagh sua, men nɨghnɨzir gavgavim gavgavigh ikɨvɨra ikiam, kamaghɨn e men akurvagham. 3E fo, Krais uabɨ uabɨn akurvaghasa nɨghnɨzir puvatɨ. Godɨn Akɨnafarimɨn arazir a batozimɨn osizirim kamakɨn, “Akar kurar gumaziba nɨ gaseziba, da uaghan na gire.” 4Godɨn mɨgɨrɨgɨar me fomɨra Godɨn Akɨnafarimɨn osiriziba, da bar en sure damuasa me ada osiri. Mɨgɨrɨgɨar kam e damutɨ, e nɨmɨra ikɨ, osɨmtɨziba aterɨva tugh gavgavigh God e danɨngamin bizir aghuiba bagh mɨzuamam. 5Datɨrɨghɨn kɨ ia bagha God ko mɨgɨa ghaze, God uabɨ e gamima, e nɨmɨra ikia osɨmtɨziba atera tugha gavgafi. Egh a ia damutɨ, ia Krais Iesus amizir arazibar gɨn mangɨ, egh tuavir kamɨn ia igharaz darazi ko navir vamɨra ikiam. 6Kamaghɨn kɨ ia bagh Godɨn azangsɨghtɨ, ia navir vamɨra ikɨva bar moghɨra uari inigh Godɨn ziam fam, an en Ekiam Krais Iesusɨn Afeziam. 7Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba Godɨn ziam fɨsɨ, ia Kraisɨn adarasi ia uarira uari inigh bar akongegh. Krais ia inigha aven izezɨ moghɨn, ia igharaz darazi inigh aven izɨ bar akongegh. 8Kɨ ia mɨgei, Krais Judabar ingangarir gumazimɨn oto. A nɨghnɨzir kam faraghavɨram an iti, a kamaghɨn men akagham, God mɨkemezir akaba da bar guizbangɨra. Da kamakɨn, God en ovaviba ko amizir akar dɨkɨrɨziba, da guizbangɨra otivigham. 9Krais uaghan kamagh sua, a Kantrin Igharazibar Gumazibar amightɨ, me Godɨn apangkuvim bagha an ziam fam. Godɨn Akɨnafarim bizir kam kamaghɨn a mɨgei, “Kamaghɨn amizɨ, kɨ Kantrin Igharazibar Gumazibar tongɨn ikɨva nɨ mɨnabam. Egh kɨ nɨn ziam fɨva ighiabar amuam.” 10Egha Godɨn Akɨnafarim mɨgɨrɨgɨar igharazim uaghan iti, “Ia Kantrin Igharazibar Gumaziba, ia Godɨn gumazamiziba Israelba, ia me ko ikɨ bar akongegh.” 11Ezɨ mɨgɨrɨgɨar mam uaghan kamaghɨn mɨgei, “Ia Kantrin Igharazibar Gumazamiziba bar, ia Ekiamɨn ziam fɨ! Egh nguazimɨn itir anababa, ia bar an ighiabar amu!” 12Ezɨ Aisaia uaghan kamaghɨn mɨkeme, “God Jesin ikɨzimɨn tav amɨseveghtɨ, an atrivimɨn otogh izɨva Kantrin Igharazibar Gumazibar ganam. Egh a me damutɨ, me bizir aghuir a me danɨngamiba bagh mɨzuam ikiam.” 13Kɨ ia bagha God ko mɨgei, Godra, a ian akuraghtɨ, ia bizir aghuir gɨn izamiba bagh mɨzuamam. God kamagh sua, an Duamɨn gavgavimɨn, a ia damutɨ, ian arazir gɨn izamin bizir aghuiba bagha mɨzuaim, an aghung mangɨ bar ekevegham. Kamaghɨn, God ian nɨghnɨzir gavgavim an itir tuavimɨn, a ia damutɨ, navir amɨrɨzim ko bar akongezir arazim, bar ia gizɨvagham. 14Nan adarasi, kɨ uan navimɨn aven kɨ nɨghnɨzir gavgavim ikia kamaghɨn fo, ia zurara arazir aghuibagh ami. Egha fofozir guar avɨriba iti. Kamaghɨn ia vaghvagh nɨghnɨzir aghuiba uarira uari danɨngam. 15Ezɨ kɨ akɨnafarir kamɨn aven akar mabagh nɨghnɨgha, kamaghɨn ian nɨghnɨziba dɨkavasa ia bagha mong akar gavgaviba osiri. Kɨ fo, God nan apangkuvigha na mɨsevezɨ, kɨ Krais Iesusɨn ingangarir gumazimɨn ikiava egha Kantrin Igharazibar Gumaziba bagha ingari. God kamaghɨn ifonge, Kantrin Igharazibar Gumaziba, me ofan mɨn ikɨ a damutɨ eghtɨ a me bagh bar akongegham. Eghtɨ Godɨn Duam me damightɨ, me God baghɨvɨra ikiam. Kamaghɨn amizɨ, nan ingangarim kamaghɨn iti, kɨ ofa gamir gumazimɨn mɨn ingara Godɨn akar aghuim me mɨkɨri. 17Kɨ Krais Iesus ko porogha ingangarim gami, kamaghɨn ingangarir kɨ God bagha amir kam, kɨ a bagha bar akonge. 18Kɨ bizir igharazibar gun mɨkɨman kogham, bizir vamɨran kam kɨ an gun mɨkɨmasa: Kɨ Krais ko ingarima Krais na bagha tuaviba arɨzɨma, ezɨ kɨ Kantrin Igharazibar Gumaziba an gɨn mangasa men sure gami. A nan aven ingarima, ezɨ mɨgɨrɨgɨar kɨ me mɨgeiba ko arazir kɨ amiziba, ko mirakelɨn gavgaviba ko arazarazir kɨ amiziba, me dar garima da me gamima me Godɨn gɨn zui. Bizir otozir kaba, Godɨn Duamɨn gavgavimɨn kɨ a dagh amima da otifi. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Jerusalemɨn ikegha Kraisɨn akar aghuim bar anekura ghua Ilirikumɨn Provinsɨn oto. 20Nan ifongiam kamakɨn: kɨ akar aghuim danganir gumaziba oraghizir puvatɨzibar anekunasa bar ifonge. Kɨ kamaghɨn aghua, me suam, Pol gumazir igharazim kunizir dɨpenir akɨnibagh isɨn dɨpenimɨn ingari. 21Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn kɨ damuasa, “Gumazir an eghaghaniba faragha da baraghizir puvatɨziba, datɨrɨghɨn da baragham, eghtɨ gumazir faragha an mɨgɨrɨgɨaba baraghizir puvatɨziba, datɨrɨghɨn dagh fogham.” 22Dughiar avɨriba, kɨ ia bagha izasava amima, ingangarir kam nan suirazɨ, kamaghɨn kɨ izezir puvatɨ. 23Egha datɨrɨghɨn kɨ nguibar kabar ingangariba puvatɨ. Kɨ azenir avɨribar ian ganasa ifonge, 24kamaghɨn amizɨ, kɨ datɨrɨghɨn izasa. Kɨ ghaze, kɨ kagh dɨkavigh Spenɨn Kantrin mangɨsɨ damuva, kɨ ti Spenɨn darorim ateghɨva ti tong ia ko ikegham, egh gɨn Spenɨn mangam. Kɨ ian ganigh, egh tong ia ko ikɨsɨ bar akuegham. Eghtɨ ia tuavimɨn ivezim nan akuraghtɨ, kɨ Spenɨn mangam. 25Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ Godɨn adarazi bagh akurvazitam inigh Jerusalem Nguibar Ekiamɨn mangam. 26Ia fo, Jerusalemɨn itir Godɨn adarasi, men tongɨn itir gumazamizir maba biziba bar puvatɨ. Kamaghɨn, Masedonia ko Akaian Provinsɨn itir siosba me bagha dagɨaba arɨghasa bar ifuegha akam mɨsoke. 27Me uan ifongiamra an gɨn ghua kamaghɨn ami. Kar guizbangɨra, Kantrin Igharazibar Gumaziba, me Israelɨn gumazamizir onganarazibar akurvaghamin ingangarim iti. Guizbangɨra, Israelba fomɨra Godɨn bizir aghuir avɨriba isa Kantrin Igharazibar Gumazibagh aniga men duabar akura. Kamaghɨn amizɨ, Kantrin Igharazibar Gumaziba ikarvaghamin bizim iti, me nguazir kamɨn bizir aghuiba isɨ Israelbar anɨngɨva me ikarvagham. 28Kɨ faragh dagɨar kaba bar a da inigh Jerusalemɨn mangamin ingangarim a gɨvaghɨva, egh gɨn Spenɨn mangɨsɨ izɨ ian ganigh, mangam. 29Ezɨ kɨ fo, kɨ izɨ ia bativamin dughiam, Krais bizir aghuir bar avɨribar en tongɨn dar amuam. 30Nan adarasi, en nɨghnɨzir gavgavir Ekiam Krais Iesusɨn itim ko, Godɨn Duam e ganɨdir igharaz darazigh ifongezir arazim, kɨ bizir kamning gɨnɨghnɨgha kamaghɨn ia gakaghori, ia na ko porogh pamtem God ko mɨkɨm na bagh an azangsɨgh. 31Egh kamaghɨn mɨkɨm, Judian itir nɨghnɨzir gavgavim puvatɨziba na gasɨghasighan kogham. Eghtɨ Jerusalemɨn itir Kraisɨn adarasi nan ingangarir kɨ me bagha amim bagh bar akuegham. 32Kamaghɨn God ifueghtɨma, kɨ ia bagh izɨsɨ nan navir averiam bar akuegham. Egh ia ko avughsɨ ua uan gavgavim inisɨ, egh bar akuegham. 33Kɨ kamaghɨn Godɨn azai, Godɨn navir amɨrɨzim ko dabirabir aghuim anɨdim, bar moghɨra ia ko ikɨ. Guizbangɨra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\