Rom 16

1Kɨ ghaze, ia kamaghɨn fogh, Fibi en buaramizim, an amizir bar aghuim. Ia deragh a damu. An ingangarim kamakɨn, a Senkrian nguibar ekiamɨn itir siosɨn akurvazir amizim. 2Kɨ kamagh sua, ia Ekiam gɨnɨghnɨgh Fibi inightɨ a ia ko ikɨ. Kar arazir aghuir e Godɨn gumazamiziba damuamim. Egh a bizitizim puvatɨghtɨ ia an akuragh. Guizbangɨra, a gumazamizir avɨribar akurvagha egha uaghan nan akura. 3Ezɨ kɨ uan akam isa Prisila ko Akwila bagha anemaga ghaze, Afeziam aning ko ikɨ. Aning na ko Krais Iesusɨn ingangarim gami. 4Aning nan akurvagha na bangɨn oveghai. Kamaghɨn amizɨ, kɨ uabɨra puv aning mɨnabi. Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazibar siosba uaghan aning mɨnabi. 5Egha kɨ uan akam isa aningɨn dɨpenimɨn uari akuvir sios bagha anemaga ghaze, Afeziam vaghvagh me ko ikɨ. Egha kɨ uan akam isa nan namakam Epainetus bagha amaga ghaze, Afeziam a ko ikɨ. A Provins Esian itir gumaziba bar men faraghavɨra nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. 6Egha kɨ uan akam isa Maria bagha anemaga ghaze, Afeziam a ko ikɨ. A ian akuraghasa pamten ingari. 7Egha kɨ uan akam isa Andronikus ko Junias bagha anemaga ghaze, Afeziam aning ko ikɨ. Aning e Judan ikɨzir vamɨra, egha na ko kalabusɨn ike. Aning Kraisɨn aposelbar tongɨn itima, me bar aning gɨfo. Ezɨ aning nan faragha ghua Krais gɨfo. 8Egha kɨ uan akam isa Ampliatus bagha anemaga ghaze, Afeziam a ko ikɨ. Ga uaghara Ekiam ko porogha kamaghɨn ga namakar aghuimningɨn mɨn iti. 9Egha kɨ uan akam isa Urbanus bagha anemaga ghaze, Afeziam a ko ikɨ. An e koma Kraisɨn ingangarir gumazim. Egha Stakis uaghan, kɨ a bagha akam amaga ghaze, Afeziam a ko ikɨ. A uaghan nan namakar aghuim. 10Egha kɨ uan akam isa Apeles bagha anemaga ghaze, Afeziam a ko ikɨ. A Kraisɨn gɨn zuima osɨmtɨziba a bativima, an nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikiavɨra iti, ezɨ bizir kam bagha a ziam iti. Egha kɨ uan akam isa Aristobulusɨn dɨpenimɨn itir darasi bagha anemaga ghaze, Afeziam me ko ikɨ. 11Egha kɨ uan akam isa Herodion bagha anemaga ghaze, Afeziam a ko ikɨ. Ga Judan ikɨzir vamɨra. Egha kɨ uaghan uan akam isa Narsisusɨn dɨpenimɨn aven itir Ekiamɨn adarasi bagha ghaze, Afeziam me ko ikɨ. 12Egha kɨ uan akam isa Trifina ko Trifosa bagha anemaga ghaze, Afeziam aning ko ikɨ. Aning Ekiam bagha pamten ingari. Egha uaghan uan akam isa nan roroam Persis bagha anemaga ghaze, Afeziam a ko ikɨ. A uaghan Ekiam bagha pamten ingari. 13Egha uaghan kɨ uan akam isa Rufus bagha anemaga ghaze, Afeziam a ko ikɨ. A gumazir bar deragha Ekiamɨn gɨn zuim. Egha an amebam uaghan, kɨ a bagha akar aghuim anemdi. A guizbangɨra uan borimɨn mɨn deravɨra na gami. 14Egha kɨ uan akam isa Asinkritus ko Flegon ko Hermes, ko Patrobas, ko Hermas, ko nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn ikia me ko itiba bar, me bagha anemaga ghaze, Afeziam bar me ko ikɨ. 15Egha kɨ uan akam isa Filologus ko Julia, ko Nereus uan buaramizim sara, ko Olimpas, ko Godɨn gumazamizir me ko uari akuviba bar, me bagha anemaga ghaze, Afeziam bar me ko ikɨ. 16Ia Kraisɨn adarasi, e uan arazimɨn gɨn mangɨva, ia uan adarazir agharibar suigh. Ezɨ Kraisɨn siosba bar uan akaba isa ia bagha da amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. 17Nan adarasi, kɨ akar gavgavim ia mɨkɨmasa, Ia gumazir ia abɨziba bagh deragh gan. Gumazir kaba, ian marazir nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨghava, egha suren akar ia inizibar apanim gami. Kamaghɨn, ia men saghon ikɨ. 18Me en Ekiam Krais Iesusɨn ingangarim gamir pu. Puvatɨ. Me uan nivafɨzim ifongezir arazibar gɨn zui. Me mɨgɨrɨgɨar aghuiba ko mɨgɨrɨgɨar navibagh inivibagh amuava, gumazamizir arazir kurabagh ifozir puvatɨziba me gifara, men nɨghnɨzibagh amima, me okam nɨghnɨsi. 19Gumazamiziba bar kamaghɨn oraki, ia akar aghuim inigha deravɨra an gɨn zui. Kamaghɨn, kɨ ia bagha bar akonge. Kɨ kamaghɨn ifonge, ia arazir aghuiba bar adagh fogh, egh arazir kurabar amuamin fofoziba puvatɨgham. 20Dughiar bar otevimɨn, Godɨn navir amɨrɨzim ko dabirabir aghuarim anɨdim, a Satanɨn gavgavim gasɨghasɨghɨva ian amamangatɨghtɨ, ia Satan dɨkaraghtɨma, a ian dagaribar apengan ikiam. En Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim ia ko ikɨ. 21Timoti, na ko ingarir gumazim, a uan akam isa ia bagha anemaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Ezɨ Lusius ko, Jason ko, Sosipater, me na ko e ikɨzir vamɨra, me uaghan ia bagha akam amadi. 22Kɨ Tertius Kraisɨn ananav, kɨ uaghan uan akam isa ia bagha anemadi. Kɨ Polɨn akaba inigha ia bagha akɨnafarir kamɨn da osiri. 23Ezɨ Gaius uan akam isa, ia bagha anemaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Gaiusra, kɨ Pol kɨ an dɨpenimɨn aven itima, a bar deragha na gami. Egha Siosɨn mam uaghan Gaiusɨn dɨpenimɨn aven uari akufi. Ezɨ Erastus nguibar kamɨn Gavmanɨn dagɨabar garir gumazim, ko en mav Kuartus, aning uan akam isa ia bagha anemadi. 25E Godɨn ziam fam! God gavgavir ekiam ikia, kamaghɨn a ia damutɨ ian nɨghnɨzir gavgavimɨn suiragh gavgavigham! Bizir kam, kɨ an akar aghuim akura, bizir kam uaghan a mɨgei. Akar aghuir kɨ akurim, a Krais Iesusɨn akar aghuim, a guizɨn akar mogomem, bar fomɨra azenir avɨribar modogha iza, datɨrɨghɨn azenim girɨ. Guizɨn akar mogomer kam, Godɨn akam inigha izir gumazibar osiziriba, da gumazamizibagh amizɨ, me akar mogomer kam a gɨfo. Godɨn ovengan koghamim, akar gavgavimɨn kamaghɨn mɨgɨa ghaze, akar mogomer kaba azenim girɨtɨ, Kantrin Igharazibar Gumaziba bar dagh foghɨva, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikɨ kamaghɨn an gɨn mangam. 27Ezɨ kɨ kamaghɨn ifonge, Krais Iesus e damutɨ, e Godɨn ziam fam. Anarɨra a God, egha a uabɨra fofoziba bar iti. Kamaghɨn, e zurara an ziam fɨ mamaghɨra ikiam. Guizbangɨra!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\