Taitus 2

1Ezɨ no, nɨ gumazamizibar sure damu suam, me arazir guizɨn akaba ko zuiba bar dar amu. 2Egh nɨ gumazir ghuribar sure damu suam, me dɨpar onganir avɨribar amɨ onganan markɨ. Egh me arazir aghuibar amutɨ, igharaz darazi me mɨkɨm suam, me bar dera. Eghtɨ me navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn. Me Godɨn guizɨn akam deravɨram a gɨfogh, egh arazir bar igharaz darazigh ifongezim damu, egh tugh gavgavigh osɨmtɨziba bar a da ateram. 3Egh nɨ uaghan amizir ghuribar sure damu suam, me God ifongezir arazimɨn daru. Me akar kurabar igharaz darazi gɨrakɨrangɨn me mɨkɨman markɨ. Me dɨpar onganir avɨriba amɨtɨ da me ikɨrarɨghan kogham. Me igharaz darasi arazir aghuibar amusɨ, men sure damu. 4Kamaghɨn me amizir igiaba kamaghɨn me mɨkɨmɨva tuavir uan paba ko boribagh ifongezir arazim men akakagh. 5Eghtɨ amizir igiaba uan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn, egh me Godɨn damazimɨn bar zuegh ikiam. Egh me arazir bar deravɨra uan dɨpenibar ganamim gɨfogham. Egh igharaz darazir akurvaghamin arazim damu. Egh vaghvagh uan pabar apengan ikɨ. Igharaz darazi akar kurabar Godɨn akamɨn mɨkɨman koghsɨ, amizir ghuriba amizir igiabar sure damutɨ, me navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn. 6Kamaghɨra nɨ uaghan gumazir igiabav kɨm, men naviba fɨtɨ, me uan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨnam. 7Arazir tizir nɨ amiba, nɨ uabɨ nɨ arazir aghuibara damu, eghtɨ gumazir igiaba nɨn arazibar gan dar gɨn tɨgham. Egh nɨn ingangarir nɨ gumazamizibar sure gamim, nɨ me gifaran markɨ, egh nɨ dɨbovir akabav mɨkɨm ifaghatan markɨ. Nɨ zurara guizɨn akabagh nɨghnɨgh deravɨram akam kun. 8En apaniba akar kuratamɨn e damighan koghɨva, me uan nɨghnɨzir kuramɨn aghumsɨghsɨ, kamaghɨn nɨ bar deravɨram akabav kɨmtɨma, gumaziba akar ikuvtɨzitam an apighan kogham. 9Nɨ kamaghɨn ingangarir gumazamizibar sure damu suam, me men garir gumaziba bar men apengan ikɨ, egh me ingangarir aghuir men garir gumaziba ifueghamibar amu. Egh me akar kurabar men garir gumaziba ikarvaghan markɨ. 10Egh me men garir gumazibar biziba okɨman markɨ. Bizir me bar moghɨra amiba, men garir gumaziba dar ganɨva egh me akar e kurir kamɨn ziam fam. A God en Akurvazir Gumazimɨn akam. Me akar kamɨn ziam fɨsɨ, ingangarir gumaziba bar deravɨra men garir gumazibar akabar gɨn mangɨva arazir aghuimra men akagh. 11E fo, Godɨn apangkuvim azenim girɨgha gɨvazɨ, gumazamiziba bar an gari. God uan apangkuvir kamɨn en akurvasi. 12God uan apangkuvir kamɨn en sure gamua ghaze, e God aghuazir araziba ataghraghɨva egh nguazir kamɨn arazir ifongeziba ataghragham. Egh uaghan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨnɨva egh arazir God ifongezir aghuibar amuasa, en sure gami. Guizbangɨra e nguazir kamɨn gumazamizibar tongɨn iti, ezɨ God uan apangkuvimɨn tuavimɨn a ifongezir arazibar gɨn mangasa, en sure gami. 13Dughiar e nguazir kamɨn itim, e bizir e damightɨma e bar akueghamim bagha mɨzuai. A kamakɨn, e Krais Iesusɨn angazangarim ko gavgavir ekiam sara izamin dughiam bagha mɨzuai. An en Godɨn Gavgavim ko en Akurvazir Gumazim. 14Krais kamaghɨn ifonge, a uam e iniva egh a en arazir kuraba adangasa. Eghtɨ e bar zuegh an gumazamizibar mɨn ikiam. Egh e arazir aghuibar amusɨ bar ifongegham. Bizir kam bagha, a uabɨ uan mɨkarzim anigha, areme. 15Kamaghɨn akar kabara nɨ zurara gumazamizibar sure damu. Egh nɨ akar kabar gɨn mangɨsɨ men naviba fɨ. Egh akaba batoziba men arazir kuraba akɨrsɨ, me mɨkɨm. Akar kaba Godɨn gavgavim sara pamtem me mɨkɨm. Nɨ pura men gantɨ, me nɨn aghuagh nɨ iriaghriaghan markɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\