1 Corintios 1

1Pâàwloh, tà 'not'àànéje-k hâàpe Jweesus Kilíisto laqaa'apóstolh, tà hàp tààjtso 'imak tà Yoos lakyoowej, wet lhà'ya 'noopuhjwa tà lheey Sóostenes, 2'ithaate lhààmetnah Yoosqawikyi tà 'íihi Koo-líntoh, wikyi tà 'noyen'not'aamajkyetesáhi Kilíisto Jweesus, tà 'not'àànéje-k hààpehen Yoost'amajkyetes, tà lhà'ya nilhóoqej wikyi tà 'íihikyet' tà 'íihikye', tà 'iwolhéeya Lhaa-wuk, Jweesus Kilíistoh, tà hâàpe lhaamelh Lawuuk, wet 'àp Lhaawuk 'inaamelh. 3'Is kyek 'noo'isyaj 'ii'amejen', wet 'nootám-sek, tà tâlhe Yoos tà Lhaajkyah, lhà'ya Jwee-sus Kilíistoh, tà 'Noowuk. 4Tok lapees'íhi tà 'o'weenho tà 'is Yoos, tsi hààpet'at 'aameyh. 'O'aqààjejlhi tà 'no'ween'ameyho Yoos'isyaj, tà 'aa'isayej Kilíisto Jweesus. 5Tsi lhaam tà tameen'ameyej tà wuujw tà la'weenay nilhoq 'imaayek, 'yáje 'nolhààmet, wet nilhooqtshi 'noohanhyahayh. 6Tsi 'nolhààmet tà 'noyààméje Kilíistoh, lhaa-hit'unhtej'ameyhíkye', 7wet hàp tà tameenej tà ky'áhya-k 'íikye 'no-t'awaayhett'a-k hâàpe-k tâlhe Yoos kyek tatàày'ameyej, tà laniihiyayky'oye Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, kyek 'nànhiiyelah. 8Wet lhaam', 'àp hit'uunhthiyeja'ameyhíkye 'ekhaahyahayh, yàtla-k taj lapes, wet màà- nhiyejatso' tha', tok 'iihikyela 'imakt'a-k hâà- pe-k nii'sa-k 'noyààmhiyeja'ameyeh, kyek taj Lhaawuk Jweesus Kilíisto laqaa'ijwála'. 9Yoos tà tok 'iwóoye-k niitajtáho la'wet lhàà-met, lhaamt'at tà t'ààn'ameyeh, tà ne'te-k 'aalahútej Lhààs, Jweesus Kilíistoh, tà hâà-pe Lhaawuk. 10Wet 'ot'aalhej'ameyeh, 'ipuuhjwas, tha 'otíihi Jweesus Kilíisto lheey', kyek 'iwehyáalha 'imak kyek lhààmayeh, wet tok 'àp 'aala'wenhthen', tajlháme-k 'aalathatwek, kyek 'waawulhkyà 'akyoowhayh wet 'atiikyunhayahayh. 11Tsi hàp tà 'aameyh, 'ipuuhjwas, 'nojweelh-naj'nóho tà lataatakye'ahilà'; 'nolhààmettso wet, tâlhe Koloowelhayis. 12'Imak tà 'oyààmena wet, hàp tà 'iikyepej 'aa'elhay tà yok: 'Olhaam wet, 'olhaa'ithatkye Pâàwloh; wet 'eelh yok: 'Olhaa'ithatkye 'Aapólos; wet 'eelh yok: 'Olhaa'ithatkye Séejwas; wet 'eelh yok: 'Olhaa'ithatkye Kilíistoh. 13Kyi hààteh, hà Kilíistoh 'iwóoye-k 'weehnhíkye'? Hà Pâàwlo tà 'nop'áajtej kuluus, tà 'yilh'atapehen', p'íiya'? Hà 'nonaahyenp'ante'ameyej Pààwlolhey'? 14'O'weenho tà 'is Yoos, tsi hàp tà ky'áhya-k 'íikyep'ante 'eelh 'aamey kyek 'onaahyenh, tàjlháme Kilíispoh, wet Wáayoh, tà 'oonahyenhayh. 15Wet hàp tààjtso tà tameenej tà ky'áhya-k 'iwóoye-k 'noyààmej'ameye kyek 'nonaahyen'ameyej 'olheey'. 16Hààte 'onaahyenhente 'Eestejwanas la'weetlheleyh. 'Iyhàj wikyi wet, tok 'ohanhyayej'íhi-k 'íikyep'ante 'eelh kyek 'àp 'onaahyenh. 17Tsi Kilíistoh, tok 'ikyeen'no-k 'owo'noonah-yája', tajlháme tà ne'te-k 'oyààmejlhi silààt tà 'is, tha tok t'uhlà-k 'oyààme 'nolhààmet tà 'noohanhyaj, hààpqhila-k Kiliistoqakulus, tok tatày laqhaajyhayaj. 18Tsi hàp tà 'nolhààmet tà yààme Kiliistoqa-kulus wet, wikyi tà yahóoye latààhyaj, yen-'nooky'isukwyája'; tha tà 'íiyej wikyi tà 'no-jwaayhthen', tà hàp 'inaamelh, wet hâàpe Yoosqhajyhayaj. 19Tsi hàp tà 'íihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: 'Oqaasohihla wikyi tà yahankye'imáakej lahaanhyaj, wet 'otiihiyejaqanhi wikyi tà yahankyehonháatej latààjwnhayaj. 20Ky'àj kyi 'íikyetso hi'no tà yahan'imáakej? Ky'àj kyi 'íikyetso hi'no tà 'nootshànhaywo'. Ky'àj kyi 'íikyetso hi'no tà lhayenlawóoya 'nolhààmet tà la'wet honhaatnah? Kyi hààteh, hà Yoos tok yen'nooky'isukwyája 'noohanhyaj tà 'ihonhaatenah? 21Tsi hàp tà wikyi tà 'ii'pe honhat, tà Yoos lahaanhyaj hits'úulhaqej, wet tok 'itààlhthóp'ante lhaamelh lahaanhyahayt'at kyek nitààjwélej Yoos, wet hàp tà tameenej tà Yoos yahuumínp'ante kyek 'itààlhtéjo 'nolhààmet tà 'nooky'isukwyaj, kyek 'ijwaayhthen wikyi tà t'ekhaahyahay'íhikye'. 22Tsi hàp tà jwuulales, t'aalhky'oye 'noo'nàli-tshayh, wet liyeewolhayis, t'úuke 'noohanh-yahayh; 23tha hàp tà 'olhaamelh, 'oyààmejlhi Kilíisto tà 'nop'áajtej kuluus. Jwuulales wet, máatkye', yenlanaahhawéta', wet wikyi tà qahâàpeya jwuulales, yeene-k 'nooky'isukwyaj, 24tha mat wikyi tà 'not'ààneh, jwuulales wet liyeewolhayis, tà 'íiyej lhaamelh wet, Kilíisto tà hâàpe Yoosqhajyhayaj wet Yooshanhyaj. 25Tsi 'imak tà Yoosky'isukwyaj, lahaanhyaj yààm'pe wikyi'; wet 'imak tà Yoosq'ejwhayaj, laqhaajyhayaj yààm'pe wikyi'. 26Lhek tikyuunayhlà tàjp'ante 'not'ààn'amehen', 'ipuuhjwas. Tok wuujwpe 'aamey kyek lahankye'imáakej, kyek lheeyakye tà tataakye wikyi', wet tok 'àp wuujwpe 'aamey kyek 'aqhaajyhayahay'íhikye', wet tok 'àp wuujwpe 'aamey kyek 'aaqalelhàjwethà', 27tajlháme tà Yoos takyúumap'ante wikyi tà lajlaháala', tsi lhaam 'iwaatp'antehlà-k hi'nààjwlhatwethà wikyi tà yahankye'imáakej. Wet 'àp takyúumap'ante wikyi tà lajlaqhaajyhayahaya', tsi lhaam 'iwaatp'antehlà-k hi'nààjwlhatwethà wikyi tà laqhaajyhayahay'íhikye'. 28Wet takyúumap'ante wikyi tà 'iwet 'imaayheyhyast'at, wet 'àp wikyi tà 'noqniihumnahen', wet 'àp 'yáje wikyi tà màànhyejt'a-k tok 'íikye', tsi hàp tà lhaam 'iwaatp'antehlà-k 'iwaasthi 'imak tà 'íikye'. 29Wet hààpqhila-k màànhyejtso-k tok 'iihikyela hi'not'ak hâàpe-k lhayenwúujwa', kyek 'íikye tà tataakye Yoos. 30Tha hàp tà lhaamt'at tà tameenej tà lheeyayhi Kilíisto Jweesus, tà hâàpe hi'no tà Yoos yeene lhaahanhyaj, wet lhaa'isyaj, wet lhaa'watshankyeyaj tà lajlaky'oohléya', wet lhaajwahyaj. 31Wet màànhyejtso' tha máatkye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'O'elht'a-k hâàpe-k lhayenwúujwa', 'is kyek lhayenwúujwayej 'Noowuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\