1 Corintios 10

1Tsi hàp tà tok 'ohuumin kyek qahaanayáyej, 'ipuuhjwas, tà nilhóoqej lhaajkyalisp'anteh, 'iip'antekyàjwi puule tà yikkyàjwii lhaamelh, wet 'àp lhaamelh nilhóoqejp'ante tà tajwaayej 'inààttsajpe'. 2Wet tà lhaamelh 'notíiye Mooyses wet, nilhóoqejp'ante tà 'nonaahyenej puule' wet 'inààttsajpe'. 3Wet nilhóoqejp'ante tà tujw 'nolhàq 'iwehyáalhah, tà la'waatshankyeyaj'íhi'. 4Wet nilhóoqejp'ante tà 'iyâàyej 'inààt 'iwehyáalhah, tà la'waatshankyeyaj'íhi', tsi lhaamelh 'iyâàyej 'inààt tà tâlho tuunte tà la'waatshankyeyaj'íhi', tà nekkye lhaamelh. Wet tuuntetso wet, hààpet'at Kilíistoh. 5Tha hàp tà wuujwp'ante'pe 'iyhàj tà Yoos tok 'aqààjejwethà', wet hàp tà tameenej tà lap'iitseyhey 'iwet lhat'pe ts'ani'. 6Tha tà 'íikyep'ante 'imaayheytso wet, hàp 'imak tà t'uhlà-k 'iyaatetshan 'inaamelh, hààpqhila-k tok 'iyaatqàne 'imaayhey tà nii'sa', kyek màànhyej'iwóye lhaamelh tà t'aqàànhyaj'itíyep'ante 'imak tà nii'sa'. 7Yej 'àp 'ekhaahyahaylatiyaye 'imaayhey tà 'nookelhénhayh, màànhyej'iwóye 'iyhàjp'ante lhaamelh tà t'ekháaye 'imaayhey tà màànhyejtsoh, màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: Wikyi wet, tapààkyéphà', tà t'ekhen', wet 'àp 'iyààyejlhayis lhààt. Wet néekyephà', tà yaqooyhen'. 8Yej 'iyawolhaaqahi'nohyahaya', kyek 'inaamànhyejen'iwóye lhaamelhp'ante 'iwolaqaahi'nohyahaya', wet 'ijwáala 'iwélhkyep'ante' tha', 'yinhént'et' tha 'íihip'ante nitàk tijwek 'ii'pe laajtumjwáya milhlhayis. 9Yej 'àp 'iyaatíye lhaalhelhtshayaj 'Noowuk, kyek màànhyej lhaamelh 'iyhàjp'ante lheelhtshayaj'itíye 'Noowuk, wet lawiit'àhyahay tâlho 'amlhààs. 10Yej 'aalhenaye 'aahyhatses, màànhyej'iwóye lhaamelh 'iyhàjp'ante lhaayene 'aahyhatses, wet 'yinhenp'anteh, tà lawiit'àhyahay tâlhe 'nookyenek tà 'nolhíiqoy'. 11Wet hàp tààhestso 'imaayhey tà 'iwaatlà-k 'iyaatetshanh. Wet 'imaayheytso wet, 'notíihip'ante Lahiih, tà 'none'te-k 'inaamelh 'iyaahanej 'imak tà 'is kyek 'iyeekkye', tà 'iyaataj 'ijwáalas tà lapeeseyh. 12Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: 'O'elh kyek lhaa'itíhi-k t'uunhi', 'is kyek lhaa'itetshanh, hààpqhila-k tok nikyààtqatsih. 13'Nolheelhtshayaj tà yahoopej'ameye wet, hààpet'at 'nolheelhtshayaj tà 'íiyej hi'not'a-k hâàpe'. Tha hàp tà Yoos, tok hàp kyek 'iléekye lhààmet, wet tok 'iwaahnhila'ameyej 'nolheelhtshayaj kyek yààm'atapehen', tajlháme tà 'àp hààte hip'aajthiyeja 'nolheelhtshayaj la'nààyij tà 'iwoohiyela-k lanúuke', wet hààpqhila-k tameenej kyek lateelàytayej 'nolheelhtshayaj. 14Wet tà màànhyejtsoh, 'ihuumnhayh, lethaanayhlà 'nookyumhyahay tà 'iiyejlà yooslhayis tà 'nookelhénhayh. 15Tà 'oyààm'ameye wet, 'otíihi-k lahanaykye-'imáakej; tetshaanayt'at 'imak tà 'oyààmetsoh. 16'Nolhààthi tà 'noo'isyaj'íyej, tà 'iyaa'isyenh, hà tok hi'ween'inámho-k 'iyéeyej Kiliisto'wo-yis? Wet pààn tà 'iyawolhiipeya', hà tok hi'ween'inámho-k 'iyéeyej Kiliistot'isan? 17Tà 'iwehyáalha pàành, wet 'àp hààte 'inaamelh, tej tà 'inaawujwpe' tha', 'inaahàpehen 'not'isan tà 'iwehyáalhah, tsi hàp tà 'inaanilhóqej tà 'iyaatujw pààntsoh. 18Lhek yaahinayhya wikyi tà 'Iisla'elhlhayis: Lhaamelh tà tujw 'nolhàq tà 'nooqathatkyà', hà tok 'íiyej, p'íiya', 'nooqathatkyà'wet? 19Ky'àj kyi 'owóoyeh, tà màànhyejtsoh? Hà lahaa'íhi', p'íiya', yoos tà 'nookelhének, wok 'àp lahaa'íhi 'nooqathatkyà kyek 'notiikyàjwi yoos tà 'nookelhének? 20Qhaa', tha hàp tà 'oyok: 'Imak kyek hâàpe-k wikyi tà qahâàpeya jwuulales yenlaqaathatkyâya', wet lhaamelh 'itiikyàjwi 'nookyalh tà nii'sa', tok hàp kyek lhaamelh hi'weenho Yoos. Tha 'olhaam', tok 'owaatky'oye-k lheeyayej 'nookyalhtsoh. 21Tok 'iwóoye-k 'aamey layààyayhi 'Noowuk lhààthih, wet 'àp 'nookyalh lhààthih. 'Àp tok 'iwóoye-k 'aalatiyejlà 'Noowuk lhàq'wet, wet 'àp hààte 'nookyalh lhàq'wet. 22Wok hà 'iwóoye-k 'iyaatmenej 'Noowuk kyek t'iskyeenhyaj'iti'inatpehen'? Hà lhaaqhajyhayahay yààm'pe lhaam'? 23Nilhoq 'imak tà 'nowaahin'nóyej, tha hàp tà tok nilhoq kyek 'o'isej. Nilhoq 'imak tà 'nowaahin'nóyej, tha hàp tà tok nilhoq 'imak kyek 'ikyiiyhelit'no'. 24Tok 'is kyek 'íikye 'o'elh kyek t'úukelhámho 'imak kyek lhaam 'isej, tajlháme tà t'uhlà-k t'úukeho 'eelh 'imak tà 'eelh 'isiiyejah. 25Nilhoq 'imak kyek 'nowom', kyek 'íiyej 'itshàà- wet'wet, wet tujwaayt'at. Tok lawaatayhlà-k lataa'yàtshanej 'imakt'a-k hâàpe', tsi tok 'íi-kye 'imakt'a-k hâàpe-k tâlheh, kyek 'iwóo- ye-k 'inuuhlà 'atiikyunhayahay kyek 'is. 26Tsi hàp tà', honhat wet, lawuuk 'Noowuk, lhà'ya nilhóoqej 'imaayhey tà 'íikye'. 27Kyek 'íikye 'elh kyek lajt'ekhaahyája' kyek 'aatisayh, wet 'àp lahuuminay kyek lhekaakye', wet 'iwóoye-k latuujway nilhoq 'imak kyek 'notii'ahilàmhen'. Tok lawaatayhlà-k lataa'yàtshanej 'imakt'a-k hâàpe', tsi tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k tâlheh, kyek 'iwóoye-k 'inuuhlà 'atiikyunhayahay kyek 'is. 28Tha kyek 'íikye 'elh kyek hâàpe-k 'ijweelh'ameyho kyek yok: 'Imaakna wet, 'nooqathatkyà', tà pajkyet'et' 'notiikyàjwi yooslhayis tà 'nookelhénhayh, wet yej latuujwayh. Tsi hàp tà hi'no-k 'ijweelh'ameyho 'imaaktsoh, wet 'àp 'nootikyunhayaj tà 'íihi', hàp tà tameen'ameyej kyek nemhit' 'iwóoye-k latuujway 'nolhàqtsoh. Tsi honhat wet, lawuuk 'Noowuk, lhà'ya nilhóoqej 'imaayhey tà 'íikye'. 29'Nootikyunhayaj tà 'oyààme wet, tok 'aamt'a-k 'atiikyunhayaj, tajlháme 'eelh latiikyunhayaj. Kyi hààteh? Hà 'iwóoye-k 'o'eelh la-tiikyunhayajt'a-k tameen'nóyej? 30Kyek 'olhaam 'o'aqààjejlhi 'imak tà 'o tujw, wet kyi 'iwóoye-k 'noyen'nolatéesa 'imak tà tameen'nóyej kyek 'o'weenho tà 'is Yoos? 31Tha kyek lat'eekayhen', wok layààyayej 'nolhààt, wok 'àp lheenaylhi 'imakt'a-k hâàpe', wet wuujwyene Yoos nilhoq 'imaayheytsoh. 32Yej 'aalhenaye jwuulales lanaahhawet, wok 'àp wikyi tà qahâàpeya jwuulales lanaahhawet, wok 'àp hàp Yoosqawikyi'. 33'Is kyek 'aamànhyejen'iwóye 'olhaam', tà 'àp hààte 'ot'uuket'at la'nààyij kyek 'oqààjyenejlhi wikyi' nilhóoqej 'imaayhey tà 'oyeenlhih; tok hàp kyek 'ot'úuke 'imak kyek 'o'isiiyejah, tajlháme tà wuujwpe wikyi tà 'ot'úukeho 'imak kyek 'isiiyejah, hààpqhila-k tajwaayhen'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\