1 Corintios 11

1'Is kyek 'aalateky'eyenay'nóyej, màànhyej'iwóye 'olhaam tà 'olhaa'iteky'eynej Kilíistoh. 2'Iwóoye-k 'o'aa'iwujwyenhen', 'ipuuhjwas, tsi hàp tà 'akyoowejlanuhatayejpej'ohlà nilhoq 'imaakmhaj 'oyeenlhih, wet tok lap'eethatayhlà 'ookyujwanhyaj tà 'oyaakyàj'ameyeh. 3Tha hàp tà 'owaatky'oye-k lahaanayej tà hi-'no 'iwehyáalha lheetek Kilíistoh; wet 'atsii-nha wet, lheetek hi'no'; wet Kilíistoh, lheetek Yoos. 4Hi'not'a-k hâàpe-k t'aalh, wok 'àp 'ijweelh Yooslhàmet, kyek lheetekp'ot'íhi', wet hi'nààjwlhat lheetek. 5Tha 'atsiinhat'a-k hâàpe-k t'aalh, wok 'àp 'ijweelh Yooslhàmet, kyek lajlheetekp'óta', wet hi'nààjwlhat lheetek. Tsi kyek lhaa'iwoynejetso wet, màànhyejt'a-k 'isaatyenlhi lhee-tek. 6Tsi kyek niip'oya'pe lheetek 'atsiinha', wet 'is kyek 'àp hààte yiisitkye la'wooleyh. Tha kyek la'nààjwlhi'íhi 'atsiinha-k yiisitkye la'wooleyh, wok 'àp 'isaatyenlhi lheetek, wet 'is kyek 'iwolap'óota lheetek. 7Tsi hàp tà hi'no', tok 'iwóoye-k 'iwolap'óota lheetek, tsi hàp tà lhaam wet, hâàpe Yoospeyaq, wet 'nàléeje Yoossilatyaj. Tha hàp tà 'atsiinha wet, 'nàléeje hi'noosilatyaj. 8Tsi hàp tà hi'no wet, tok tâlhop'ante 'atsii-nha', tajlháme tà lhaam 'atsiinha', tà tâlhop'ante hi'no'. 9Wet tok 'àp hâàpe 'atsiinha-k tameenej kyek 'noyeenlhíp'ante hi'no', tajlháme tà lhaam hi'no', tà tameenej tà 'noyeenlhi 'atsiinha'. 10Wet hàp tà tameenej 'atsiinha tà t'uhlà-k 'iwolap'óota lheetek, tà yaqaalelhàt tà 'nooqhajyhayaj 'ii'pe', tsi hàp Yooskyenhay tà tameenej. 11Tha matt'at tà 'iyéekye tà tataakye Lhaawuk wet, hi'no wet, tataaye 'atsiinha', wet 'atsiinha wet, tataaye hi'no'. 12Tsi màànhyej'iwóye 'atsiinha tà tâlhop'ante hi'no', wet hi'no wet, 'àp tâlho 'atsiinha', tà nikyààtkyà'. Tha hàp tà nilhóoqej 'imaayhey wet, tàlheet'at Yoos. 13'Aameyt'at tà t'uhlà-k lateetshanay 'imaaknah: Hà 'iwóoye p'íiya-k 'atsiinha t'áalhe Yoos, kyek niwoyalap'óota lheetek? 14Ky'àj kyi hààteh? Hà tok Yooslhenhyahay 'ikyuujwan'ameyej tà hi'no-k 'iwaahinkyà la'wooley wet, lhaahi'nàjwlhatlhih? 15Tha mat 'atsiinha wet, lham t'uhaawétej kyek 'iwaahinkyà la'wooleyh, wet tok la'nààjwlhi'íhi'. Tsi hàp tà 'noo'woley tà 'no'weenho', wet 'ikyeyàjla'wéetho lheetekp'ot. 16Tha kyek 'íikye 'o'elht'a-k hâàpe-k yahuumin kyek taahulhi'pe 'imaaktsoh, wet 'olhaamelh wet, 'iihikyet' 'elh 'ookyumhyahayh, wet 'àp hààte 'yáje Yoosqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihikye'. 17Hàp tààja 'imak tà 'ojweenhla'ameyho', wet qhiit'a 'imak kyek tameenej kyek 'o'aa'iwujwyenhen'. Tsi hàp tà tok 'aalahutayejpejwek 'imak tà 'is'aalhóho', tajlháme tà 'aawit'àhyahay tâlheh. 18Wet 'imak tà t'ikyun tà 'oyààme wet, hàp tà 'aameyh, hààpepejt'at tà 'aalahutaywek tha', 'olààtkye tà 'ontas tok 'aala'wawulhatayejkyà 'atiikyunhayahayh; wet 'imaaktso wet, 'otiiyejpejt'a kyek máatkye'. 19Tsi tok 'ojwóonkye tà 'iwaatlà-k 'aala'wenhthen', tsi hàp tà 'iwaatlà-k qaalelhàj 'aa'yhàjt'a-k hâàpe-k maatkyehen'. 20Tha hàpet' tà 'aalahutaypejwek wet, tok hâàpe 'Noowuklhàq kyek latuujwayh. 21Tsi hàp tà 'aa'elhay 'iwehyáalhapej waatanej tà tujw 'nolhàq tà lhaamt'at tà lhàq; wet 'íikye 'elh tà nikyuuyu', wet 'àp 'eelh wet, 'iyàà', wet 'wooknaj. 22Kyi hààtétsoh, ha tok 'awuukeyay'íhi', kyek lheeyaykyàjwi-k lat'eekhen', wet 'àp layààyayh? Wok hà tok lawoyaylaháaya Yoosqawikyi', wet la'nààjwlhataywethà 'aa'yhàj tà 'imaakqani'wéna'? 'Àp háats'ihila 'imak kyek 'ojweelh'ameyho'? Hà 'o'aa'iwujwyenhen', tà lheenaylhi 'imaaktsoh? Qhaa', 'imaayheytso wet, tok tameenej kyek 'o'aa'iwujwyenhen'. 23Tsi 'Noowuk tà hi'weenhte'nóho 'imak tà 'àp hààte 'okyuujwanhte'ameyej: Honaatsip'ante tà 'nooyakyàj 'Noowuk Jweesus, wet lhaam takyúumap'ante pàành, 24wet tà tajwaatshi tà 'iwot'aalhyaja'pe', wet 'iwolhiipeya', wet taahuy' tha yok: 'Ina'we', tujwaayh, hàp tààjna 'ot'isan tà 'nowolhiipeyayej'atapehen'. 'Eenaylhi tààjnah, wet tikyuunayej'ohlà'. 25Wet tà lhaamelh 'iléeyej tà t'ekhen', wet lhaam 'àp takyúuma 'nolhààthih, wet taahuy' tha yok: 'Nolhààthina wet, hâàpe Yooslhenhyaj tà neeky'e', tà 'oo'woyis 'itaajtho la'wet. Kyek layààyayhihipeja 'nolhààthinah, wet tikyuunayejpej'ohlà'. 26Wet tà 'aamey latuujwayhipeja pààntsoh, wet 'àp layààyayhihipeja 'nolhààthitsoh, wet lajweelayhlat'at 'Noowuk latààhyaj, yàt pajla' tha lhaam 'àp nààmh. 27Wet tameenej tà 'oyok: 'O'elht'a-k hâàpe-k tujw pààntsoh, wet kyek 'àp 'iyâàhi 'Noowuklhàthitsoh, tha kyek 'àp 'itíihi lalààkwyhanhyaj, wet 'noyenhlalatéesa 'Noowukt'isan', wet la'wooyis. 28Wet hàp tà tameenej tà hi'no 'iwehyáalhah, t'uhlà-k lhaamt'a-k nitiikyunlhámho', wet neeky'ehla-k 'iwóoye-k tujw pàành, wet 'àp 'iyâàhi 'nolhààthih. 29Tsi 'o'elht'a-k hâàpe-k tujw pàành, wet 'àp 'iyâàhi 'nolhààthih, tha kyek 'àp 'iteeky'eynej 'nolhàqt'a-k hâàpe 'Noowukt'isan', kyek 'iwooynejetso kyek t'ek wet 'àp 'iyàà', wet 'ikyààjlatape 'nooqalelhthayaj. 30Wet hàp tà tameenej tà wuujwpe 'aa'yhàj tà t'inhaayahay'íhikye', wet 'àp tok laqhaajyhayahay'íhikye', wet 'àp wuujwpe wikyi tà 'yinhen'. 31Kyek 'inaamelht'a-k 'iyaalhanitetshanhen', wet tok 'iihíkye-k 'nonaayaqalelhthen'. 32Tha tà 'nonaayaqalelhthen', 'athaanah, wet hàp 'Noowuk tà 'inaa'itasnhen', hààpqhila-k tok 'notii'inamej 'nootasnhayaj tà lajlapéesa', kyek 'inaahap'áqej wikyi tà lajt'ekhaahyája'. 33Wet tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas, kyek 'aalahutayejpejwek 'Noowuklhàq, wet 'iwóoye-k lataatakye'ameyeh. 34Kyek 'íikye 'elh kyek nikyuuyu', wet 'is kyek 'íihit' la'wet kyek t'ek, hààpqhila-k tok 'no'ayenaylatéesa 'imak tà lawooyayeh tà 'aalahutaypejwek. Wet 'iyhàj 'imaayhey wet, 'o'yaqaanhikyelahkyà-k 'ohoohla'ameyeh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\