1 Corintios 12

1'Ipuuhjwas, tok 'owaatky'oye-k qahaanayáyej 'not'awaayhtes tà tâlhe Yoosyalh tà 'Isi'. 2Wet lahaanayejt'at tàjt'amhaj qahaanayayej'íhi 'Noowuk, tà 'nohàànpej'ameye yooslhayis tà niitahuyahen', tà 'nookelhenhayh. 3Wet hàp tà tameenej tà 'ohaanhat'ameyej, 'athaanah, tà ky'áhya-k 'íikye 'elh kyek 'itíihi Yoosyalh kyek yok: 'Is kyek Jweesus lawiit'àhyaj'íhi'; wet 'àp ky'áhya-k 'íikye 'elh kyek yahanej'iwooynéje-k yok: Jweesus hâàpe 'Noowuk, kyek qahâàpeya 'Nooyalh tà 'Isi' kyek tameenej. 4Tha hàp tà 'íikye 'not'awaayhtes tà 'weehnhíkye', tha 'Nooyalh wet, 'iwehyáalhah. 5Wet 'íikye 'nookyumtes tà 'weehnhíkye', tha 'Noowuk wet, 'iwehyáalhah. 6Wet 'íikye 'nookyumhyahay tà 'weehnhíkye', tha Yoos, tà yeenhilhi wikyi' nilhóoqej 'imaa-yheyh, wet 'iwehyáalhah. 7Tha hàp tà 'Nooyalh la'nààlitshay wet, 'no'weenho 'elhpej 'iwehyáalha' tha', 'not'úuke-k wikyi 'isiiyejah. 8Tsi hàp tà 'eelh wet, 'Nooyalh hi'weenho 'nolhààmet tà 'noohanhyaj, wet 'eelh wet, 'no'weenho 'nolhààmet tà 'nootàjwnhayaj, tà tàlheet'at 'Nooyalhtsoh'. 9Wet 'àp 'eelh wet, 'no'weenho 'not'ekhaahyaj, tà tàlheet'at 'Nooyalhtsoh, wet 'àp 'eelh wet, 'no'weenho 'nooqhajyhayaj kyek 'ikyeestejen wikyi', tà tàlheet'at 'Nooyalhtsoh. 10Wet 'àp 'eelh wet, 'no'weenho-k yeenlhi 'noo'nàlitshayh; wet 'àp 'eelh kyek 'ijweelh silààt tà tâlhe Yoos; wet 'àp 'eelh kyek nitààjwélej 'Nooyalh tà 'weenhakyelhámej; wet 'àp 'eelh kyek 'iwóoye 'nolhaayhilh tà 'weenhakyelhámej; wet 'àp 'eelh kyek 'inuuhatphà 'eelh lhààmet. 11Tha nilhóoqej 'imaayheytso wet, 'iwehyáalha 'Nooyalh tà 'iwooynejetsoh; lhaamt'at tà hi'weenho 'elh 'iwehyáalha 'imak tà tàlheet'at lhaam', màànhyej tà yahuumínkye'. 12Tsi hàp tà màànhyej'iwóye 'not'isan tà 'iwehyáalhah, tà wuujwpe lhiipey tà hi'weenh, tha nilhóoqej 'not'isaanlhipeytsoh, tà wuujwpe', wet hâàpe 'iwehyáalha 'not'isan'. Wet 'àp mânhyejt'atso Kilíistoh. 13Tsi hàp tà nilhóoqej 'inaamelh 'nonaahyen-'inámej 'iwehyáalha 'Nooyalh, wet màànhyejtso' tha', wikyi tà jwuulales, wet liyeewolhayis, wet qawoos, wet wikyi tà qahâàpeya qawoos, nikyâàte tà hâàpe 'iwehyáalha 'not'isan'. Wet nilhóoqej 'inaamelh tà 'noyààyen'inámej 'iwehyáalha 'Nooyalh. 14Tsi hàp tà 'not'isan wet, tok 'iwehyáalha lhiip, tajlháme tà wuujwpe lhiipeyh. 15Tha kyek 'noopaky'o yok: Tok 'ohâàpe 'nookeky'o', wet tameenej tà tok 'okyààtejlà 'not'isan'; tha hàp tà 'iwelhat' tà nikyààtejt'ahlà 'not'isan'. 16Wet kyek 'nooky'ote yok: Tok 'ohâàpe 'notteelho', wet tameenej tà tok 'okyààtejlà 'not'isan'; tha hàp tà 'iwelhat' tà nikyààtejt'ahlà 'not'isan'. 17Wet kyek nilhoq 'not'isan kyek hààpqhi'net'at 'notteelho', wet 'nooky'ote' tok la'wet 'iihiyej'ne'. Wet kyek nilhoq kyek hààpqhi'net'at 'nooky'ote', wet 'noonhus tok la'wet 'iihiyej'ne'. 18Tha mat 'athaana wet, Yoos 'ithaatho 'not'isan' 'not'isaanlhipeyh, 'elhpej 'iwehyáalhah, màànhyej tà lhaam yahuumínkye'. 19Tsi kyek nilhóoqej hààpqhi'ne 'iwehyáalha 'not'isaanlhip, wet kyi'ne 'iihíhi 'not'isan'? 20Tha 'athaana wet, wuujwpe lhiipey 'not'isan', tha hàp tà 'not'isan wet, 'iwehyáalhah. 21Wet 'notteelho', tok 'iwóoye-k yààme 'nookeky'o kyek yok: Tok 'owaat'ahilà'. Wet 'àp 'nolheetek, tok 'àp 'iwóoye-k yààme 'noopaky'olh kyek yok: 'Owaathit''ahilàmhen'. 22Matqhat 'not'isaanlhipey tà 'nâlej tà lajlaqhaajyhayahaya', wet lham lhammáatkye tà lahaalh'íhikye'. 23Wet 'not'isaanlhipey tà 'nâlej tà tok 'isiis, wet 'iyaatqanej tà 'iyawola'wúuya'. Wet lhaalhipey tà 'iyaa'nàjwelhpe', wet hàp tà 'iyaat'uhyáyeh. 24Tsi lhaalhipey tà 'isiis, wet tok laneeky'ethayaj'íhi'; tha hàp tà Yoos yeenlhi 'not'isan' tha', hi'wenholhiip lawuujwyaj lhiip tà tatâàyej, 25tà t'uhlà-k tok 'íikye 'nooqa'tshayaj, kyek 'íihi 'not'isan', tajlháme-k nilhóoqej 'not'isaanlhipeyh lalhaaq'li'ikyelhamelej. 26Wet kyek 'not'isaanlhipt'a-k hâàpe-k lap'aattseyaj'íhi', wet nilhóoqej 'not'isaanlhipeyh, ta'nisejt'at. Wet kyek 'àp 'nowuujwyen 'not'isaanlhipt'a-k hâàpe', wet nilhóoqej 'not'isaanlhipeyh, 'aqààjejlhi lhaam'. 27'Aamey 'aahàpehent'at Kiliistot'isan'; wet 'aa'elhay 'iwehyáalha wet, t'isaanlhipt'at. 28Wet 'íikye 'iyhàj tà Yoos 'itíihi laqaawikyi', wet 'ikyuunqat 'iyhàj tà 'noyeene 'aapostolhlhayis, wet 'imààlhkye la'nààyij tha', Yoosqasilàtwos, wet 'àp 'imààlhkye la'nààyij tha', 'nookyujwanhyajwos, wet 'àp 'iyhàj tà yeenlhi 'noo'nàlitshayh, wet 'àp 'iyhàj tà 'ikyeesthen wikyi', wet 'àp 'iyhàj ta taky'óote wikyi', wet 'àp 'iyhàj tà 'iyaahinhlà 'imaayheyh, wet 'àp 'iyhàj tà 'noyent'awaayhtesáyej 'nolhaayhilh tà 'weenhakyelhámej. 29Hà nilhóoqej p'íiya-k 'aapostolhlhayis? Hà nilhóoqej p'íiya-k Yoosqasilàtwos? Hà nilhóoqej p'íiya-k 'nookyujwanhyajwos? Hà nilhóoqej p'íiya-k yeenlhi 'noo'nàlitshayh? 30Hà nilhóoqej p'íiya-k t'awaayhtes kyek 'ikyeesthen wikyi'? Hà nilhóoqej p'íiya-k 'iwóoye 'nolhaayhilh tà 'weenhakyelhámej? Hà nilhóoqej p'íiya-k 'inuuhatphà 'nolhaayhilh? 31Mat 'uuyake 'not'awaayhtes tà lhaaménhyah. Wet 'opààynhila'amekye 'nààyij tà lhà'yalhiip tà lasiilatyaj'íhi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\