1 Corintios 13

1Kyek 'olhaam 'owoohíye 'nolhààmtes tà wikyiilhàmtes, wet 'àp 'nolhààmtes tà Yooskyenhaylhàmtes, tha kyek 'noohumnhayaj neeya'nóyej, wet 'omàànhiyej'iwóye puumtaj tà 'no'yáaji', wok kyiinaj tà lapaaq'íhi'. 2Wet kyek 'o'weenhi silààt tà tâlhe Yoos, wet 'àp 'ohaanhíyej nilhóoqej 'imaayhey tà nii'nàla'pe', wet 'àp 'iihi'nóyej nilhoq 'noohanhyaj wet nilhoq 'not'ekhaahyaj, yàt paj tha 'o'yaayhethit'et'ky'oye la'wet kyeenhas, tha kyek 'noohumnhayaj neeya'nóyej, wet 'imaakhit' kyek 'olaha'. 3Wet kyek 'o'weenhihómkye wikyi' nilhóoqej 'imaayhey tà 'ooqàyet, kyek wikyi tà p'aliitses 'iwoohíye-k t'ekhen', wet kyek 'àp 'oyaakyàji 'ot'isan', yàt paj tha 'nop'o', tha kyek 'noohumnhayaj neeya'nóyej, wet ky'áhya-k 'o'isej 'imak tà 'owooyetsoh. 4'Noohumnhayaj wet, 'iteelàytej lap'aattseyaj; wet hi'iisyenhen wikyi'. 'Noohumnhayaj wet, tok t'iskyeenhyaj'íhi', tok lhaa'ikyàjlhih, tok lhaa'itujwqatlhih, 5tok yeenlhi 'imakt'a-k hâàpe-k niitajáho la'wet, tok t'uukelhámho 'imakt'a-k hâàpe', tok laqaa'tshayaj'íhi', tok t'aamajejlhámhi 'noowàk, 6tok 'aqààjejlhi 'imak tà nii'isa'alhóho', mat 'aqààjejlhi 'imak tà máatkye'. 7Nilhoq 'imaayek tà lhayomtumhlà', nilhoq 'imaayek tà 'imaatítkye', nilhoq 'imaayek tà 'iniihihlà', nilhoq 'imaayek tà 'iteelàytej. 8'Noohumnhayaj wet, ky'áhyahla-k 'íikye-k tatày'. Tha mat Yoosqasilàtyahay kyek 'nojweelh wet, nojwiilah; wet 'nooq'ajlhiky'ulh tà 'weenhakyelhámej, nojwiilah, wet 'nootàjwnhayaj, nojwiilah. 9Tsi hàp tà lhiiphajt'at tà 'iyaahanej, wet 'àp lhiiphajt'at tà 'iyaajwelh Yooslhàmet. 10Tha kyek nààmhla 'imak tà 'imààlhewek wet, tatààyhla 'imak tà niilhoqawek. 11Tàjte 'oqamaj wet, 'otaahuy' tha', 'omàànhyejt'a'iwóye ha'nààjwaj; wet 'ootikyunhayaj, màànhyejt'a'iwóye ha'nààjwaj latiikyunhayaj; wet 'owo'ooqalelhthayaja' tha', 'omàànhyejt'a'iwóye ha'nààjwaj. Tha tà 'othalààkna wet, 'oléekye tàjte 'omàànhyejt'at tà 'oqamaj. 12'Athaana wet 'iyaa'wen 'noopeyaq tà màànhyejt'a-k 'íihi 'nooyahnek, tà nii'nànhya'pe'. Tha hàp tà 'ijwaalani wet, lhaatey hi'weenhla Yoos tatee'pe'. 'Athaana wet, lhímphaj tà 'ootàjwnhayaj'íhi', mat 'ijwaalani wet, 'imààlhehlawek 'ootàjwnhayaj, màànhyej'iwóye lhaam latààjwnhayaj, tà nitààjwelh'nóyej. 13Wet 'athaana wet, not'ekhaahyaj, wet 'nooqanihhayaj, wet 'noohumnhayaj, tok yahaanhiyeja-k tatày'. 'Iihi laajtumjwáya 'imaayheytsoh; tha hàp tà 'elh tà yààm'pe 'iyhàj wet, 'noohumnhayaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\