1 Corintios 14

1Niityenayky'oye 'noohumnhayaj kyek 'ii'ameyej, wet 'uuyake 'not'awaayhtes tà tâlhe Yoosyalh; tha 'imak tà lhámhya tà t'uhlà-k lat'uuyake wet, 'aalhenaye Yoosqasilàtwos. 2Tsi hi'no-k 'iwóoye laq'aajlhiky'u kyek 'wee-nhalhámej, wet tok yààmhopwethà wikyi', tajlháme Yoos tà yààmhoplhih. Tsi tok 'íikye 'eelh kyek 'ilààteh; tha hàp tà 'Nooyalh tà tameenej tà yààme 'imaayhey tà nii'nàla'pe'. 3Tha hàp tà hi'no-k 'ijweelh Yoosqasilàt, wet yààmhopwethà wikyi', wet 'ikyiiyhelit, wet 'àp 'ikyuujwanh, wet 'àp 'ijwoonwethà'. 4Hi'no-k 'iwóoye laq'aajlhiky'u kyek 'weenhalhámej, wet lhaamt'at tà lhaa'ikyiyhelit; tha 'eelh kyek 'ijweelh Yoosqasilàt, lham hààpet'at Yoosqawikyi tà 'ikyiiyhelit. 5'Ohuumint'at kyek nilhóoqej 'aamey lawooyaye 'aq'aajlhiky'u kyek 'weenhakyelhámej; tha 'imak tà lhámhya tà 'otíikye-k lheenaylhih, wet lajweelay Yoosqasilàt. Tsi hàp tà hi'no-k 'ijweelh Yoosqasilàt, wet yààm'pe 'elh kyek taahúyej laq'aajlhiky'u kyek 'weenhalhámej, kyek qahâàpeya-k lhaam 'inuuhatphà lhààmet, kyek Yoosqawikyi lhaa'ikyiyhelitlà'. 6Wet 'athaanah, 'ipuuhjwas, kyek 'olhaam 'ohoo'ameyeh, kyek 'otaahúyej 'ooq'ajlhiky'u kyek 'weenhalhámej, wet háats'ihila 'imak kyek 'aa'isayej, kyek naamjwelh'ameyho 'imak tà 'no'nààlitej wikyi', wok 'noohanhyaj, wok Yoosqasilàt, wok 'nookyujwanhyaj? 7'Àp hààte màànhyejtso 'imaayhey tà lajla'waatshankyeyahaya' tà lapaaqas'íhi', màànhyej'iwóye qaanohih, wok ky'aawejlà'; kyek lapáaqas nii'wenhayakyelhámej, wet kyihla 'iwóoye-k 'nohaanej 'imak kyek 'noyeenh, kyek 'noyeen qaanohih wok 'àp ky'aawejlà'? 8Wet kyek 'noojwolh niitajáho la'wet lapaq, wet 'àp háats'ihila-k lhaa'iwaq'lhatejkyà 'nolhààq'lehyaj? 9Wet 'aamey wet, 'aamânhyejent'atsoh. Kyek qa'ààmayáye 'nolhààmtes kyek qaalelhàjkyehen', wet ky'àj kyihla 'iwóoye-k 'nohaanej 'imak tà lhààmayeh? Tsi hàp tà lhààmhlawethà' tha', 'iwet mânhyejt'atsoh. 10'Oyeene-k wuujwpe 'nolhààmtes tà 'weenhakyelhámej tà 'ihonhaatenah, wet ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek niiqalelhâja 'imak tà yààmeh. 11Tha kyek 'olhaam naamlàte 'nolhààmtes tà 'nojweelh'nóho', wet 'omàànhiyeja'iwóye hi'no-k tâlho 'elh honhat, kyek 'o'íikye tà tataakye hi'no tà yààmlhih; wet hi'no-k yààmlhi wet, màànhiyeja'iwóye hi'no-k tâlho 'elh honhat, kyek 'íikye tà 'ottaakye'. 12Wet 'aamey wet 'àp hààteh; tà laniityenayky'oye-k 'ii'ameyej 'not'awaayhtes tà tâlhe Yoosyalh, yàmthila-k naaya' tà 'ii'ameyej, wet 'is kyek lat'uuyake-k hààpqhila 'imak tà Yoosqawikyi lhaa'ikyiyhelitej. 13Wet tà màànhyejtso wet, 'o'elht'a-k hâàpe-k 'iwóoye laq'aajlhiky'u kyek 'weenhalhámej, wet 'is kyek t'aalhky'oye-k 'no'weenho kyek 'inuuhatphà lhààmtes. 14Tsi kyek 'owo'ot'aalhyája' tha', 'owóoye 'nolhaayhi-k naamtàjwélhkye', wet 'ooyalht'at tà 'iwot'aalhyája', tha hàp tà 'ootikyunhayaj wet, tok 'íikye 'imak kyek 'isej. 15Wet kyi 'owóoyeh, tà màànhyejtsoh? T'uhlà-k 'ot'aalh, wet 'is kyek tâlhe 'ooyalh, tha 'iwóoye-k 'àp hààte tâlhe 'ootikyunhayaj. T'uhlà-k 'ot'ikyoolhih, wet 'is kyek tâlhe 'ooyalh, tha 'iwóoye-k 'àp hààte tâlhe 'ootikyu-nhayaj. 16Tsi kyek niimànhyayejtsoh, kyek 'aam latíihi 'ayaalh kyek lawuujwyen Yoos, wet kyihla 'iwóoye-k 'aa'elh kyek taky'aahu'áme-k yok: Máatkye', 'ist'aat tààjtsoh? Tsi hàp tà lhaam', tok 'ilààte 'imak tà lhààmeh. 17Tsi hàp tà 'aam', maatkye tà 'ist'aat tà lawo'aqààjyajáye Yoos; tha hàp tà 'aa'elh wet, tok 'isej. 18'O'weenho tà 'is Yoos, tsi hàp tà 'owóoye 'ooq'ajlhiky'u tà 'weenhakyelhámej tha', 'oyààm'atapehen', nilhóoqej 'aameyh. 19Tha kyek 'o'íiyej Yoosqawikyi wet, lham 'is kyek 'otíihi 'ootikyunhayaj kyek 'oyààme 'olhààmtes kyek 'íihit' 'nookey 'iwehyáalhah, hààpqhila-k 'àp 'okyuujwan 'o'yhàj, tha tok wuujwya kyek 'is kyek 'owóoye milhlhayis 'íihi tijwek 'nolhààmtes kyek 'noqniitàjwelakyehen'. 20'Ipuuhjwas, 'atiikyunhayahay wet, tok 'is kyek màànhyej'iwóye nàà'tshas latiikyunhayahayh. Tha kyek hâàpe 'imak tà qanii'sa', wet 'aa'enaye naa'tshas. Tha kyek lawoyay'atiikyunhayahaya', wet 'iwóoye-k 'aalateky'eynayej wikyi tà thàànhàyh. 21Tsi 'notíihip'ante 'nooqalelhtshayaj tha 'no-yok: 'Ohàànhiyela 'nooq'ajlhiky'ulh tà 'weenhakyelhámej, wet 'àp 'noopàstey tà 'weenhakyelhámej, kyek 'otaahuhiyeja wikyiinah. Tha tej tà màànhiyejatso' tha', tok hààpqhila-k taky'aahu'nóyeh. Yooke 'Noowuk. 22Wet màànhyejtso' tha', 'iyaa'wen tà 'nooq'ajlhiky'ulh tà 'weenhakyelhámej, hâàpe 'nootetnek tà', qhiit'a-k 'nopààyne wikyi tà t'ekhaahyahay'íhikye', tajlháme wikyi tà lajt'ekhaahyahaya'. Tha mat Yoosqasilàt tà 'nojweelh, wet qhiit'a-k 'nopààyne wikyi tà lajt'ekhaahyahaya', tajlháme wikyi tà t'ekhaahyahay'íhikye'. 23Tha kyek nilhoq Yoosqawikyi-k lhaayahutwek, kyek 'àp yom'iwehyáalha honhat kyek 'íihi', wet kyek nilhóoqej 'iwóoye 'nooq'ajlhiky'ulh kyek 'weenhakyelhámej, wet kyek 'íikye 'iyhàj wikyi-k tiyâàjo', kyek nhanakye'imáakej, wok 'àp lajt'ekhaahyája', hà lhaamelh noqhilak: 'aaky'isukis? 24Tha kyek nilhóoqej kyek 'ijweelh Yoosqasilàt, wet kyek 'íikye hi'no-k tiyâàjo', kyek lajt'ekhaahyája', wok 'àp nhana'imáakej, wet nilhóoqej tà yaqaalhomhma lhaamtsoh, wet nilhóoqej tà yaqaalelhthilah. 25Wet 'imak tà 'isqat, tà 'íihi t'ootle', wet 'nànhiila'pe'. Wet màànhiyejatso' tha', taqhooslaqatsih, wet t'ekhaahiyela Yoos, wet yohlak: Matqhat máatkye tà Yoos 'ii'ameyej. 26Wet háats'i 'imak tà tâlhe tààjtsoh, 'ipuuhjwas? Kyek 'aalahutaypejwek wet, 'iwóoye-k 'íikye 'aa'elhay kyek hi'ween 'nootenek, wet 'eelh wet hi'ween 'nookyujwanhyaj, wet 'eelh wet hi'ween 'nooq'ajlhiky'u tà 'weenhalhámej, wet 'eelh wet hi'ween 'noo'nàlitsek, wet 'eelh wet 'iwóoye-k 'inuuhatphà 'nolhààmet tà 'weenhalhámej. Wet nilhóoqej 'imaayhey kyek 'noyeenlhitsoh, wet 'is kyek 'not'úuke-k Yoosqawikyi lhaa'ikyiyhelitej. 27Tha kyek 'íikye 'elh kyek 'iwóoye 'nolhààmtes tà 'noqniitàjwelakyehen', wet 'imak tà 'iskye wet, 'íihit' nitààkjwas wok laajtumjwáyah, wet 'àp 'iwóoye-k 'íikye 'elh kyek 'inuuhatphà lhààmtes. 28Wet kyek néeyakye 'elh kyek 'inuuhatphà', wet tok 'iwóoye-k yààmlhih, kyek 'íiyej Yoosqawikyi'; tajlháme tà 'iwóoye-k yààmlhit'lhámho', wet 'àp yààmhoplhi Yoos. 29Wet Yoosqasilàtwos, 'is kyek nitààkjwas wok laajtumjwáya-k yààmwethà'; wet 'iyhàj wet, 'iteetshan 'imak tà 'noyààmeh. 30Tha kyek 'íikye 'elht'a-k hâàpe-k tapààphà-k 'íiyej wikyi tà lhaayahutwek, kyek Yoos hi'nààlitej 'imakt'a-k hâàpe', wet 'iwóoye-k niky'eet 'elh tà t'ikyun tà yààmlhih. 31Tsi nilhóoqej 'aameyh, 'iwóoye-k 'aa'elhay 'iwehyáalhapej yààme Yoosqasilàt, hààpqhila-k nilhóoqej wikyi lhaa'ikyujwanh, wet 'àp 'nojwóoneh. 32Tsi hàp tà 'nooyalh tà 'íihikye Yoosqasilàtwos, wet lhaayàmetkyekyàjwi Yoosqasilàt-wos. 33Tsi Yoos, yahuumnhit'a 'imak kyek niiqalelhàjahkyà', tajlháme tà yahuumin 'nootámsek. Wet màànhyejtso nilhóoqej Yoost'amajkyetes lakyuumhyaj, 'íihikyet' tà 'íihikye', tà lhaayahutwek. 34'Atsiinhay wet, 'iwóoye-k niky'eethen', tà 'íiyej Yoosqawikyi tà lhaayahutwek. Tsi hàp tà tok 'nowaahnej kyek taahuyhen'. Tajlháme tà 'iwóoye-k lhaayàmetkyehkyà', màànhyej tà 'nooqalelhtshayaj yààmeh. 35Wet kyek 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k lhaamelh 'itíikye-k yahaanej, wet 'iwóoye-k lhaamelh ta'yààtshanéje laky'eejwas, kyek 'íihi la'wet. Tsi hàp tà tok t'uhaawétej 'atsiinha-k yààmlhih, kyek 'íiyej wikyi tà lhaayahutwek. 36Kyi hààteh? Hà Yooslhàmet tàlh'aameyeh, wok hà tajlhámet' 'aamey tà nààm'ameyeh? 37Kyek 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k lhaa'itíhi-k hâàpe Yoosqasilàtwo', wok 'àp 'ithaatho-k hi'ween 'not'awaayhet tà tâlhe Yoosyalh, wet t'uhlà-k nitààjwélej tà 'olhààmet tà 'otshàànhinah, tà 'othaat'ameyeh, wet hààpet'at 'Noowuk lasuukunhyahayh. 38Tha kyek 'íikye 'o'elh kyek niwoyala'wéeta', wet lhaam tok 'àp 'nowohlala'wéeta'. 39Wet 'athaanah, 'ipuuhjwas, 'iwóoye-k 'aalanityenaykye-k lhààmaye Yoosqasilàt. Wet yej lheeyayhlà wikyi-k 'iwóoye 'nooq'ajlhiky'ulh kyek 'weenhakyelhámej. 40Tha hàp tà t'uhlà-k lataajtayho la'wet ni-lhoq 'imak kyek lheenaylhih, wet 'àp lat'aamajayej 'imak kyek lawooyayeh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\