1 Corintios 15

1'Ipuuhjwas, 'ohuumin kyek 'akyoowejlanuhatayhlà silààt tà 'is tà 'ojweelhte'ameyho', tà 'àp 'aamey lataakyumayhtehlà', wet 'àp 'aalat'unhtayejíkye'. 2Silààttso wet, hàp tà 'aa'isayej, yàmthila-k 'aatjwayhen', kyek lat'aamajayej 'olhààmet-te 'ojweelh'ameyho', kyek 'àp qahâàpeya-k 'iwet lawoyayhte'ekhaahyája'. 3Tsi 'imak tà t'ikyuun'pe honhat tà 'okyuujwanhte'ameyej, wet hààpet'at 'imak tà 'àp hààte 'olhaam 'otkyuumhtehlà': tà Kilíisto 'yilhp'antee'pe lhaaqeyis, màànhyej tà 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih yààmeh, 4wet tà 'àp 'notjhàànky'oye', wet 'àp 'íihip'ante 'ijwáalas laajtumjwáya' tha', 'àp 'inúuphà-p'anteh, màànhyej tà 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih yààmeh, 5wet tà 'àp lhaahi'nàlitéjp'ante Séejwas, wet tajwaatshi' tha', 'àp hàp wikyi tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. 6Wet tajwaatshíp'ante' tha', 'íikye tà lhaahi'nàlitej 'noopuhjwas tà yààm'pe siyeenlhayis 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah. Wet wuujwpe lhaamelh tà qamaj 'íikye', wet 'iyhààjtso wet, taqhit' 'yinhen'. 7Wet tajwaatshi' tha', lhaahi'nàlitej Jwaakówoh. Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, lhaahi'nàlitej nilhóoqej 'aapostolhlhayis. 8Wet tà lapéese wet, 'olhaamte tà lhaahi'nàlit'nóyej, tà 'omàànhyej'iwóye ha'nààjwaj tà niiwaq'lha', tà nikyààtkyà'. 9Tsi hàp tà 'olhaam wet, tok 'o'waawúlhkye 'iyhàj 'aapostolhlhayis, wet tok 'ot'uhaawétej kyek 'nowuunit'nóyej kyek 'ohâàpe 'aapóstolh, tsi 'otiiyejmháji 'ooqa'tshayaj Yoosqawikyi'. 10Mat Yoos'isyaj, hàp tà tameenej tà 'omàànhyejná'we'; wet la'iisyajtso wet, tok 'iwet 'notii'nóyeh, tajlháme tà wuujw tà 'otkyuumlhih, paj tha 'ookyumet yààm'pe nilhóoqej lhaamelh lakyuumet. Tha 'olhaamhit'a-k 'owooynejetso 'ookyumet, tajlháme Yoos'isyaj tà 'ii'nóyej. 11Tha kyek hàp 'olhaam', wok 'àp hàp lhaa- melh, tha hàp tà màànhyejtso 'imak tà 'olhaamelh 'oyààmeh, wet màànhyejtso 'imak tà 'aamey lat'eekhayakye'. 12Tha kyek 'noyààmejlhi Kilíisto tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh, wet kyi màànhyej tà 'íikye 'iyhàj 'aamey tà yopej: Tok 'íikye wikyi-k 'yinhen', kyek 'inúuphà kyek tâlho 'noop'itseyheyh? 13Tsi kyek néeyakye-k 'noop'itseyhey 'inúuke-phà', wet hààte Kilíistoh, tok 'àp 'inúuphà'. 14Tha kyek Kilíisto niinuyáphàp'anteh, kyek tâlho 'noop'itseyheyh, wet tok lahaa'íhi 'no-lhààmet tà 'olhaamelh 'oyààmejlhih; wet hààte 'ekhaahyahayh, tok lahaa'íhi'. 15Wet 'àp 'olhaamelh 'no'ween'nohen tà 'ohàà-pehen Yooslhàmetwos tà niimatakyehen', tsi hàp tà 'oyààméje Yoos tà 'inuuhatphà Kilíistoh, tà tok máatkye-k lhaam 'inuuhat-phà', kyek 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, kyek máatkye-k 'noop'itseyhey tok 'inúukephà'. 16Tsi kyek 'noop'itseyhey niinuyákephà', wet Kilíistoh, tok 'àp 'inúuphàp'anteh. 17Tha kyek Kilíisto niinuyáphà', wet 'ekhaah-yahayh tok lahaa'íhi', wet 'àp qamaj lheeya-yhit'at 'aqeeyis. 18Wet kyek màànhyejtso wet, wikyi tà 'yi-nhen', tà t'ekháaye Kilíistoh, 'àp hààte ta-tààyhen'. 19Tha kyek 'iwet lhaaqanihhayajt'aky'oye Ki- líistoh, tà 'iyéehi lhaat'isanisnah, wet 'iyààm'- pe nilhóoqej wikyi tà 'inaat'uhawétej kyek 'nonaahip'attsenhen'. 20Tha hàp tà 'athaana wet, máatkye tà Kilíisto 'nonuuhatphâp'anteh, tà 'notààlhtho 'noop'itseyheyh, wet 'noyeene 'nookyunqatsek, tà tâlho wikyi tà 'yinhen'. 21Tsi hàp tà', tà 'iwehyáalhap'ante hi'no tà ta-meenej tà 'íikye 'nootàhyaj, wet 'àp hààte 'iwehyáalha hi'no tà tameenej tà 'noop'itseyhey 'inuuhikephàlah. 22Tsi hàp tà màànhyej'iwóye tà 'íihi 'Aalanh, tà nilhóoqej wikyi t'uhlà-k 'yinhen', wet màànhyejtso tà 'àp 'íihi Kilíistoh, tà nilhooqhiyeja wikyi-k 'nolààythenhnah. 23Tha 'elh 'iwehyáalha wet, nikyààthiyela tà la'weet'íhi'. Kilíisto wet, hàp tà t'ikyuun'pe honhat; wet 'imààlhhikyela la'nààyij wikyi tà lhaam laqààyet, kyek lhaam nààmhlah. 24Wet tajwaayhitshila' tha', neky'e taj lapes, kyek lhaam yaakyàjiyela Laniiyatyaj Yoos tà 'Noojkyah, kyek lhaam pajkye 'ituumhatkyà nilhoq 'noowujwyaj, wet nilhoq 'nooniyatyaj, wet nilhoq 'nooqhajyhayaj. 25Tsi hàp tà lhaam t'uhlà-k 'iwolaniiyatyája', yàt pajla' tha t'àspe nilhóoqej lataahjwas. 26Wet 'nootahjwa tà 'ihlalapéese-k 'notààyhthilah, wet hààpet'at 'nootàhyaj. 27Tsi hàp tà 'nothaatkyàjwi lapaaky'olh nilhóoqej 'imaayheyh. Tha tà 'noyààméje tà nilhóoqej 'imaayhey tà 'nothaatkyàjwih, wet qaalelhàj tà tok 'yáje hi'no tà 'ithaatkyàjwi lhaam' nilhóoqej 'imaayheyh. 28Tha hààpqhila-k nikyâàte-k nilhóoqej 'imaayhey kyek 'iikyàjwi lhaam', wet neeky'ehla-k 'àp hààte lhaam 'Nolhààs, lhaa'itihlakyàjwi 'elh tà 'ithaatkyàjwi lhaam' nilhóoqej 'imaayheyh, hààpqhila-k nilhóoqej 'íiyej Yoos, wet lhaam 'àp Lawuuk nilhóoqej. 29Kyek niimànhyayejtso wet, 'àp háats'i 'imak kyek yeenhilhina wikyi tà lhaa'inahyen'pe 'iyhàj tà 'yinhen'? Kyek néeyakye-k 'noop'itseyhey 'inúukephà', wet kyi hààte tà wikyi lhaa'inahyen'pe 'noop'itseyheyh? 30Wet 'àp kyi hààte 'olhaamelh tà 'o'iihipej 'oowit'àhyahayh? 31'Ijwaalapej wet, 'o'yilht'aat. 'Ojweelh'ameyho 'imak tà máatkye', 'ipuuhjwas, tsi wuujw tà 'olhaa'ikyàjlhi'ameyej, tà 'iyéeyej Lhaawuk Jweesus Kilíistoh. 32Kyek 'omàànhyej'iwóye hi'no', tàjte 'ottaayhlà 'itshààtày tà 'nolhíiqoyis tà 'íihi 'Eejwesoh, wet 'àp háats'i 'imak kyek 'oqaalhihlà'? Kyek néeyakye-k 'noop'itseyhey 'inúukephà', wet 'is kyek 'iyaat'ekhen', wet 'àp 'iyaayà', tsi hàp tà 'ijwaalahila wet, 'iyaat'inhenhnah. 33Yej laweetahen'. Kyek lhéeyej wikyi tà nii'sa', wet tameenhiyeja-k wáasi 'akyuumhyahay tà 'is. 34Yej lateekmahatwethà', wet yej lawoyay'aqéeya'. Tsi hàp tà 'íikye 'iyhàj tà niitàjwelaky'oye Yoos; wet tà 'oyààme tààjtso wet, tameenej tà ha'nààjwlhis'íhi'. 35Tha hàp tà 'noyohlak: Kyihla màànhyej kyek 'noopitseyhey 'inuuhikephàlah? Wet màànhiyejat' kyek màànhyej t'isaanis kyek lhaamelh 'nànhiilah? 36'Aaky'isuk, 'imak tà latiihkyà', kyek niit'ikyúna-k 'yilh, wet tok la'waatshankyeyaj-'ihihlah. 37Wet 'imak tà latiihkyà', tok màànhyej'iwóye latààlhehla-k tâlho', tajlhámet' yaakyuyaj-lhot'a-k hâàpe', 'is'aalhóho wet, hâàpe tilíi-woh, wok 'iyhàj yaakyuyajlho'. 38Tha 'imak tà tàlh wet, Yoos hi'weenho t'i- saanhyajt'a-k hâàpe', màànhyej tà lhaam yahuumínkye', wet yaakyuyajlho 'iwehyáalha wet, t'isaanhyajt'at t'isaanhyaj. 39Nilhoq 'imak tà 'not'isan wet, 'weehnhíkye'. Tsi hàp tà 'owikyi wet, 'weenhalhámej 'ot'isan', wet 'itshààt à y wet, 'weenhalhámej t'isan', wet 'waahat wet, 'weenhalhámej t'isan', wet 'ajweenkyey wet, 'weenhalhámej t'isan'. 40Wet 'íikye 'not'isaanis tà 'ipuuléyeh, wet 'àp 'iyhàj wet, la'weett'at honhaatnah. Tha hàp tà lhaamelh tà 'ipuuléyeh, wet 'weenhalhámej lasiilatyaj; wet lhaamelh tà 'ihonhaatenah, wet 'àp 'weenhalhámej lasiilatyaj. 41Wet 'ijwaala wet, 'weenhalhámej lasiilatyaj, wet 'iwee'la wet, 'àp 'weenhalhámej lasiilatyaj, wet qateetselh wet, 'àp 'weenhalhámej lasiilatyaj. Wet qateetselh wet, 'àp 'weenhakyelhámej lasiilatyahayh. 42Wet 'àp màànhyejtso wikyiip'itseyhey kyek 'inuuhikephàlah. 'Imak tà 'notiihkyà wet, latààhyaj'íhi', tha 'imak tà 'inuuhiphàla wet, tok yahaanhiyeja-k tatày'. 43'Notiihkyà 'imak tà lajlaháaya', wet tàlhiila' tha', wuujw tà lahaa'íhi'. 'Notiihkyà 'imak tà lajlaqhaajyhayája', wet tàlhiila' tha', wuujw tà laqhaajyhayaj'íhi'. 44'Notiihkyà 'not'isan tà la'weett'at honhaatnah, wet tàlhiila' tha', la'waatshankyeyaj'ihiyejila Yoosyalh. Tsi hàp tà 'íikye 'not'isan tà la'wet honhaatnah, wet 'àp hààte 'íikye 'no-t'isan tà Yoosyalhlhének. 45'Àp màànhyejtso tà 'íihi Lahiih, tà yok: Hi'nop'ante t'ikyuun'pe honhat, tà lheey 'Aalanh, wet 'noyeene 'noohusek tà la'waatshankyeyaj'íhi'. Tha 'Aalan tà 'imààlhhen', lham hâàpe 'nooyalh tà 'iwo'noo'watshankyeyája'. 46Tha 'imak tà Yoosyalhlhének, wet hààpqhit'a-k t'ikyuun'pe honhat, tajlháme 'imak tà la'wet honhaatnah, wet 'imààlhkye la'nààyij tha', neky'e hâàpe Yoosyalh. 47Wet hi'nop'ante t'ikyuun'pe honhat, wet tà-lhoot'at honhaatnah, wet hààpet'at honhat. Wet 'eelh tà 'imààlhkye la'nààyij, tà hâàpe 'Noowuk, wet tàlhoot'at puule'. 48Wet wikyi tà la'wet honhaatnah, wet màànhyej'iwóye hi'nop'ante tâlho honhat; wet wikyi tà la'wet puule', wet màànhyej'iwóye hi'nop'ante tâlho puule'. 49Wet màànhyej'iwóye tà 'ii'inámej hi'no tà tâlho honhat t'isaanhyaj, wet màànhiyejatso tà 'àp 'iihla'inámej hi'no tà tâlho puule' t'isaanhyaj. 50Tha 'íikye 'imak tà 'ohuumin kyek 'ojweelh'ameyho', 'ipuuhjwas, wet hàp tà 'not'isan' wet 'noo'woyis, ky'áhyahla-k 'íikye-k yenla-qààyéta Yoosniyatyaj; wet 'imak tà yahaanej tà tatày', tok 'àp 'iwoohiyela-k lhayenlawúuka 'imak tà nhaanáyej kyek tatày'. 51Lhek yaahinay 'imaaknah, 'ojweelh'ameyho 'imak tà ky'áhya-k 'íikye-k 'notààjwélej: Tok 'inaanilhoqhiyeja-k 'iyaat'inhen', tha hàp tà 'inaanilhoqhiyeja-k 'nonaa'ineky'eynhíkye'. 52Wet 'imaaktso wet, tok la'nààyij pitaajla-k 'íikye', tajlháme tà màànhiyejat'a-k 'notte-k yoksujw, kyek pitsaajiyela 'noojwolh tà 'ihlalapéeseh. Tsi 'noyaajwuthikyela 'noojwolh, wet 'noop'itseyhey 'nonuuhthikyephàla' tha', nemhilat' yahaanej kyek tatày'. Wet 'inamelh 'nonaa'ineky'eynhihikyelah. 53Tsi hàp tà 'imaayek tà yahaanej tà tatày', 'iwaatky'oye-k hi'wuuhyenlhámhi 'imak tà nhaanáyej kyek tatày'; wet 'imak tà yahaanej tà 'yilh, 'àp 'iwaatky'oye-k hi'wuuhyenlhámhi 'imak tà nhaanáyej kyek 'yilh. 54Wet 'imaayek tà yahaanej tà tatày', kyek tajwaayhitshila-k hi'wuuhyenlhámhi 'imak tà nhaanáyej kyek tatày', wet kyek 'àp 'imak tà yahaanej tà 'yilh, 'àp hi'wuuhyen-lhámhi 'imak tà nhaanáyej kyek 'yilh, wet neeky'ehla-k tájo la'wet 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'Nootàhyaj wet, 'notààyhet; 'notuumhatkyà laqhaajyhayaj. 55'Eeh, tà 'aahâpe 'nootàhyaj, kyi tà 'íikyetso 'atseelhà'? Wet 'aam 'aniiyatyaj, tà 'aahâpe 'nootàhyaj, kyi tà 'íikyetso 'imak tà yaqáalhi'? 56'Nootàhyajtselhà wet, hààpet'at 'nooqey'; wet 'nooqey laqhaajyhayaj, hààpet'at 'nooqalelhtshayaj. 57Tha hàp tà 'iwóoye-k 'iyaa'wenho lhaaqàjyaj Yoos, tà hi'ween'inámho tà 'iyaatumhlà lhaatahjwah, tà lhaaqhajyhayaj'íyeji Lhaawuk, tà hâàpe Jweesus Kilíistoh. 58Tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas tà 'o'aalahum-nhayh, 'aa'unhthíkye', tok 'iwóoye-k 'nowaalaynhila'ameyeh, tajlháme-k lhekaakyet'at kyek lataakyúma 'Noowukkyumet. Tsi hàp tà lahaanayejt'at tà tok 'iwet 'akyuumetayh, tà lataakyumayhoplhi 'Noowuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\