1 Corintios 16

1'Àp 'oyààme 'nooqathatkyà tà yikt'aat tà 'nohuutwek, tà 'noky'ootyenhiyejela Yoost'amajkyetes, wet 'oyok: 'is kyek 'àp hààte 'aamey lhekaakye 'imaakte 'okyuujwanej Yoosqawikyi tà 'íihi Waalásyah. 2Kyek tájpej 'ijwáala tà t'ikyun tà 'nooqohyaj wet, 'iwóoye-k 'aa'elhay 'iwehyáalhapej hi'weenhatqanhi lhiip lakyuumetha', 'iyaahnejt'ahlà 'imak tà yaqaalhejihlà lakyuumet. Wet 'iwóoye-k t'aamájej, hààpqhila-k tok 'iwaatlà-k 'àp lawoyay'aqaathatkyâya-k 'okyààtla'ameyeh. 3Wet kyek paajikyela-k 'okyààt'ameye wet, 'o'weenhomhma 'noojwukwyenek wikyi tà 'aamey laqaalelhtehen', wet 'okyeenhla lhaamelh, tà 'one'tehla-k 'ikyâàje 'aqaathatkyàyayh Jweelusalenh. 4Wet kyek t'uhaawétej kyek hààte 'olhaam 'oyikhiilah, wet lhaamelh nekhiila'nóke'. 5'Ohoohla'ameye-k 'otiyâàjkye Maaselónyah, tsi hàp tà hààpqhila-k 'onúuke tà 'íihi'. 6Wet 'isiila'alhóho wet, 'o'iihla'ayej'ameyej, wok pajla' tha tajwaatshi jwi'yeetilh kyek 'omààlhehla'ameyej. Wet 'ohuumin kyek lataaky'otay'nóye-k 'oyikt'a-k 'owo'oo'wekyája', kyek 'otiyâàje honhatt'a-k hâàpe'. 7Tsi tok 'ohuumin kyek tajlhámet' kyek 'o'aahi'wenay kyek 'onúuke tà lheeyayhi', tsi hàp tà 'owaatky'oye-k 'o'iihla'ayej'ameyej, kyek 'Noowuk lakyoowej. 8Tha hàp tà qamaj 'o'iihi'ayejt'at 'Eejwesoh, yàt pajla' tha taj 'nooqohyaj tà Peentekostes. 9Tsi hàp tà qaana wet, 'nojwooyenkye'ohilà 'nookyumet tà wuujw, tà wuujw 'imak tà 'is tà tâlheh, wet 'íikye wuujwpe wikyi tà lhayen'ootahjwása'. 10Tha kyek nikyààt'ameye Tiimotéwoh, wet 'iwóoye-k lat'aamajayhlà', hààpqhila-k 'ii'ameyej tha', tok nilhaaq'nhilhinah. Tsi hàp tà lhaam yeenlhi 'Noowukkyumet, màànhyejt'a 'olhaam'. 11Tok 'is kyek 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k niwoyalaháaya'. Tajlháme tà 'iwóoye-k lataaky'otayeh, hààpqhila-k lataamsek'íhi-k 'iwola'weekyája', kyek yahoohla'nóyeh. Tsi hàp tà 'oniihit'ky'oye', 'ohap'áaqej 'iyhàj lhaapuhjwas. 12Tha matt'a lhaapuhjwa tà lheey 'Aapólos, wuujw tà 'oniityen kyek yahoo'ameyeh, kyek lhà'ya lhaapuhjwas. Tha hàp tà ky'áhya-k yaqáalhi-k yik, yàt hàp 'athaanah. Tha hàp tà yikhiilat'a-k la'weet'íhi'. 13Yej 'aatekmahthen', 'aa'unhtayejíkye 'ekhaahyahayh, 'aa'enaye hi'noolh, wet 'aaqhajyena-yhen'. 14Nilhóoqej 'imaayhey tà lheenaylhi wet, tiyaayhi 'ahuumnhayahayh. 15'Ipuuhjwas, lahaanayejt'at tà 'Eestéjwanas wet la'weetlheleyh, lhaamelh hâàpe 'Aakayalheley tà t'ikyuun'pe honhat tà t'ekháakye silààt tà 'is, wet 'àp lhaamelh lhaa'itshupyene tà takyuumhoplhi Yoost'amajkyetes. 16'Oniityen'ameyej kyek lawooyaye tà 'iwóoye wikyi tà màànhyejentsoh, wet 'àp 'yáje nilhóoqej 'iyhàj tà takyuumwethà', tà 'àp taky'óote Yooskyumet. 17'O'aqààjlhi tà nààmnaj'nóye 'Eestéjwanas, lhà'ya Jwoolhtunátoh, wet 'Aakáykoh. Tsi tà 'aamey qa'eeyayay'nóyej wet, lhaamelht'at tà 'iwo'ot'uunjwáya', wet 'iilhit''nóyej. 18Tsi hàp tà lhaamelh yaqhaajyen 'oohusek, wet 'àp hààte 'aamey 'ahuuseyh. Wet tà màànhyejtsoh, 'is kyek lawoyaylaháaya wikyi tà màànhyejentsoh. 19Yoosqawikyi tà 'íihikye honhaates tà 'Aas-yalhipeyh, lhaamelh 'ithaat'ameye lhààmet tà la'iisyaj. 'Aakílah wet Piliisílah, lhà'ya Yoosqawikyi tà lhaayahutpejwek tà 'íihi la-'wet, wuujw tà 'ithaat'ameye lhààmet tà 'is, tà lhaamelh 'itíihi 'Noowuklhey'. 20Nilhóoqej Yoosqawikyi', 'ithaat'ameye lhàà-met tà la'iisyaj. Woyaysiilâta 'aa'yhàj, wet ts'uyaay 'aa'elhay 'iwehyáalha laky'aalo', tà laqaalelhtaye tà 'aahàpehen wikyi tà Yoos-t'amajkyetes. 21'Olhaam', Pâàwloh, 'ookelhének 'ooqasilàt tà 'otshàànhinah. 22Kyek 'íikye 'elh kyek niihumína 'Noowuk Jweesus Kilíistoh, 'is kyek 'not'ààytenhyaj 'ii'pe'. 'Iwuuk, lhuuh! 23'Noowuk Jweesus Kilíisto la'iisyaj, 'is kyek 'ii'amejen'. 24'Oohumnhayaj tà 'íihi Kilíisto Jweesus, 'otii'ameye nilhóoqej 'aameyh. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\