1 Corintios 2

1Wet tàjte 'olhaam 'ohoo'ameyeh, 'ipuuhjwas, tà 'ojweelh'ameyho 'nolhààmet tà máatkye', tà tâlhe Yoos, wet tok 'oyikkyàjwii 'nolhààmtes kyek 'athaakyehen', wok 'noohanhyaj. 2Tsi hàp tà', tàjte 'o'ii'amejen wet, 'ookyowej'íhi tà tok 'íikye 'eelh 'imak kyek 'ohaanej, tajlhamet'at Jweesus Kilíistoh, wet tà 'àp lhaam 'nop'áajtej kuluus. 3Wet 'ooq'ejwhayaj'íhi', wet wuujw tà 'oonowahyaj'íhi', yàt paj tha 'ikyeetteyen'nóke', tàjte 'o'ii'ameyej. 4Wet tà 'ojweelh'ameyho 'nolhààmet wet, tok 'oqaalhej'ameyhi 'nolhààmtes tà hâàpe 'noohanhyaj tà la'wet honhaatnah, tajlháme tà hààpet'at 'Nooyalh wet 'nooqhajyhayaj tà yaqhaajyen 'olhààmet. 5Tsi hàp tà 'aamey 'ekhaahyaj wet, tok 'iwóoye-k tâlho hi'noolh lahaanhyaj, tajlháme tà t'uhlà-k tâlho Yoosqhajyhayaj. 6Tha hàp tà 'noohanhyaj, hàp tà 'olhaamelh 'oyààmeh tà 'o'íihi wikyi tà paajkyehen'; tha tok hâàpe 'noohanhyaj tà la'wet honhaat-nah, wok 'àp 'noohanhyaj kyek tâlhe wikyi tà lhaaménhyah tà la'wet honhaatnah, tà lhaamelh la'nààyij kyek nikyâàte latààhyaj. 7Tha 'olhaamelh 'oyààme 'noohanhyaj tà 'noq- niitàjweláyej, tà nii'nàla'pe', tà tâlhe Yoos, tà lhaam pajkyep'ante latiikyunhayaj'íyej, 'itààlhte tàjp'ante qamaj honhat néeyakye', tà hààpqhila-k 'ikyààj'ináme lhaawujwyaj. 8'Noohanhyajtso wet, ky'áhyap'ante 'íikye hi-'no-k lhámhyah, kyek 'ihonhaatenah, kyek nitààjwélej. Tsi kyek lhaamelh nitààjwnhí-yejp'ante wet, tok hip'áajthiyej kuluus 'Noo-wuk tà lawuujwyaj'íhi'. 9Mat màànhyej tà 'íihi Lahiih: 'Imaayhey tà ky'áhya-k 'íikyep'ante kyek 'no'weenh, wok 'àp 'nolààtkye', wok 'àp 'íikye-k túmho 'not'ootle', wet Yoos 'iwaaq'lhatejkyà wikyi tà yahuumin lhaam'. 10Tha hàp tà Yoos hi'nààltej'inámeje 'Nooyalh tà 'Isi', tsi hàp tà 'Nooyalh wet, 'iteetshan nilhóoqej 'imaayheyh, yàt tiyààjet'at Yoos lakyoowej. 11Tsi 'àp háats'i hi'no-k yahaanej 'imaayhey tà 'íihi hi'no'? Tajlháme 'nooyalh tà 'íihi hi'no', tà yahaanej. Wet 'àp mânhyejt'atsoh: Ky'áhya-k 'íikye hi'no-k yahaanej 'imak tà 'íihi Yoos, tajlháme Yoosyalh tà yahaanej. 12Wet 'inaamelh, tok 'iyaatkyumhlà 'nooyalh tà la'wet honhaatnah, tajlháme 'Nooyalh tà tâlhe Yoos; tsi hàp tà t'uhlà-k 'iyaatàjwélej 'imaayhey tà Yoos yenlhaat'awayhéta'. 13Wet 'imaayheytso wet, 'àp hààte tà 'iyààmeh, tha tok hàp kyek 'iyààméje 'nolhààmtes tà 'nokyuujwan'inámej, tà tâlhe wikyi tà ya-hankye'imáakej, tajlháme tà 'iyààméje 'no-lhààmtes tà 'Nooyalh 'ikyuujwan'inámej, tsi hàp tà 'iyaaqalelhthómkye wikyi tà hi'ween 'Nooyalh 'imaayhey tà tâlhe 'Nooyalh. 14Tha hi'no tà nii'wéna 'Nooyalh tà 'Isi', wet tok 'iwóoye-k takyuumhlà 'not'awaayhtes tà tâlhe Yoosyalh. Tsi lhaam', yeenet'at 'nooky'isukwyaj, wet tok 'ilààteh, tsi 'imaayheytso wet, tok 'iwóoye-k 'noteetshanh, kyek néeyakye 'Nooyalh kyek taky'óote hi'no'. 15Tha mat hi'no tà hi'ween 'Nooyalh tà 'Isi', lham yaqaalelhàtkyà nilhóoqej 'imaayheyh, tha hàp tà lhaam wet, ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek yaqaalelhàt. 16Tsi hàp tà', 'àp háats'i-k nitààjwélej 'Noowuk latiikyunhayaj? Wet 'àp háats'ihila-k 'ikyuu-jwanh? Tha hàp tà 'inaamelh wet, 'ii'inámej Kilíisto latiikyunhayaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\