1 Corintios 3

1Wet 'olhaam', 'ipuuhjwas, tok 'iwóoyehte-k 'oyààmlhi'ameyho-k màànhyej'iwóye-k 'Nooyalh 'ii'ameyej, tajlháme tà màànhyejte'iwóye-k 'aahàpehen wikyi tà yikkye 'not'isan lakyuumhyahayh, wet 'aamànhyejen'iwóye nàà'tshes tà neeky'e tà t'ekháaye Kilíistoh. 2'Oyààyente'ameyej ts'oos, wet tok 'o'weente'ameyho 'nolhàq tà 'isoop'ánhi'. Tsi qamaj tok 'aa'wawulhayehteh, wet hààte 'athaanah, 'àp qamaj tok 'aa'wawulháyeh. 3Tsi hàp tà qamaj lhekaakyet'at 'not'isan la-kyuumhyahayh. Tsi tà 'íikye 'not'iskyeenhyahayh wet 'nooqa'tshayahayh tà 'íihi 'aa-meyh, wet tà 'àp lheeyayhi tà lataatakye'ahilà', wet maat, hà tok lhekaakyet'at 'not'isan lakyuumhyahayh, wet 'àp 'aalahànaykyet'at tà 'aamànhyejent'a hi'not'a-k hâàpe'? 4Tsi tà 'íikye 'eelh 'aamey tà yok: 'Olhaam wet, 'olhaa'ithatkye Pâàwloh, wet 'eelh tà yok: 'Olhaam wet, 'olhaa'ithatkye 'Aapólos, hà tok lheeyayhíkye', p'íiya', 'not'isankyumhyahayh? 5Ky'àj 'àp háats'i tà hâàpe Pâàwloh, wet 'àp háats'i tà hâàpe 'Aapólos? Qawoost'at, tà hàp tà tameen'ameyej tà 'ekhaahyahay'íhikye', wet tààjtso wet tàlheet'at 'imak tà 'Noowuk hi'weenho 'eelh 'iwehyáalha lhaamelh. 6'Olhaam wet, 'otuutkyeyhteh, wet 'Aapolostso wet, 'itsàà'pe 'inààt, tha hàp tà Yoos tà hi'weenho tà yíkphà'. 7Wet màànhyejtso' tha', hi'no tà tuutkyey', lhà'ya hi'no tà 'itsàà'pe 'inààt, tok lawuujwyaj'íhi', tajlháme Yoos, tà yikhaatphà'. 8Wet 'elh tà tuutkyey', wet 'elh tà 'itsàà'pe 'inààt, tok hàp kyek 'weenhalhámej. Tej tà máatkye', 'noyaahnhiyejahlà 'elh 'iwehyáa-lha lakyuumet, tà 'nowohlalaháayayej. 9Tsi hàp tà 'olhaamelh wet, Yoosky'otjwas-'nohen', wet 'aamey wet, 'aahàpehen Yoos-qàs'wet, wet 'àp Yoos 'aalawuke'. 10Wet Yoos la'iisyaj, tà 'no'ween'nóho', hàp tà tameenej tà 'oyeenlhi hup'wet, tà 'omàànhyej'iwóye hi'no tà yahaanej tà yeenlhih, wet 'eelh 'o'eelh wet, lham yikhaatphà'. Tha hàp tà 'elh 'iwehyáalhah, t'uhlà-k 'iteetshant'at lakyuumet, tà yikhaatphà'. 11Tsi hàp tà ky'áhya-k 'iwóoye-k 'noyeenlhi 'eelh hup'wet, tsi pajkye waaq'alhkyà hup'wet, tà hààpet'at Jweesus Kilíistoh. 12Wet hup'wetnah, kyek 'íikye 'o'elht'a-k hâàpe-k 'itii'pe lakyuumet tà yeenejlhi kyiinajqa'tu', wok kyiinajpelaj, wok tuuntey tà lahaa'íhi', wok ha'là', wok hup, wok ha'làà'woleyh, 13wet 'nànhiilat'at lakyuumet, 'o'elh 'iwehyáalhah, tsi hàp tà 'Ijwaalani wet, yaqaalelhthilah. Tsi hàp tà nekhiihla 'iitàj, wet 'o'elh 'iwehyáalha lakyuumet, kyek 'is wok tok 'is, 'iitàjla-k yeelhteh. 14Tha hàp tà 'o'elh kyek hâàpe-k yeenlhi la-kyuumet tà 'itii'pe hup'wet, kyek lakyuumettso 'íihit' tà 'íihi', wetlham takyuumhlahlà laqaaha'. 15Wet 'o'elh kyek lakyuumet 'yohiilah, wet tok t'awaayhet 'iihiyejahlà lakyuumet; tej tà máatkye', tajwaayhlah, màànhiyejat'iwóye-k tajwaayhi 'iitàj. 16Kyi hààteh, hà tok lahaanayej tà 'aahàpehen Yooswuke', tà Yoosyalh 'ayenlahíisa'? 17Kyek 'íikye hi'not'a-k hâàpe-k 'iwaasthi Yooswuke', wet Yoos, 'iwaasthihla lhaam'. Tsi hàp tà Yooswuke wet, 'not'aamajkyet, wet 'aamey tà 'aahàpehent'at Yooswuke'. 18'Is kyek tok 'íikye 'o'elh kyek 'itiilhámej t'a-qaanhyaj. 'Elht'a-k hâàpe 'aamey kyek lhaa-yene tà yahan'imáakej tà 'ihonhaatenah, 'is kyek lhaayene tà tok 'imaak yahaanej, hààp- qhila-k nikyààthiyela-k yahan'imáakej. 19Tsi hàp tà 'noohanhyaj tà la'wet honhaat-nah, wet 'íikye tà tataakye Yoos tha', 'noo-ky'isukwyaj. Tsi hàp tà 'íihi Lahiih 'nolhàà-met tà yok: Lhaam 'yaqaa'woynejen 'ahaan- tses lahaanhyahayh. 20Wet 'àp 'noyok: 'Noowuk nitààjwélej 'ahaantses latiikyunhayahayh, tà tok lahaa'íhi'. 21Wet hàp tààjtso tà tok 'iwóoye-k 'aalakyàjejwethà hi'noolh. Tsi hàp tà nilhoq tà 'aqàà-yet, 22'yáje Pâàwloh, wet 'Aapólos, wet Séejwas, wet 'àp honhat, wet 'noo'watshankyeyaj, wet 'nootàhyaj, wet 'imak tà 'íikye 'athaanah, wet 'imak tà 'iihikyelah; nilhoq tà 'aqààyet. 23Tha hàp tà 'aamey wet, Kilíisto tà 'aalaqàyetayh, wet Kilíisto wet, Yoosqàyet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\