1 Corintios 4

1Tà màànhyejtso wet, t'uhlà-k wikyi yeen'no-yehen Kilíistoqawos, tà Yoos yen'nolawóoya 'imak tà nii'nàla'pe', tà lhaam latiikyunha-yaj. 2Tha 'imak tà 'not'úuyejkye qawoos wet, h àp kyek 'elh 'iwehyáalha 'itaajtho la'wet lakyuu- met tà 'none'te-k yeenlhih. 3'Olhaam wet, tok wuujw kyek 'owolaháaya kyek 'aamey jwetaj laqaalelhàtay'noyej 'ootes, wok 'àp 'eelh 'nooqalelhthayaj'wet. Wet 'àp hààte tok 'olhaayaqalelhàtlhih. 4Tsi hàp tà ky'áhya-k 'íikye 'imak kyek 'oo-tikyunhayaj yen'ootésa', tha tok hàp kyek 'oyok: 'O'is'aalhóho'. Tha hi'no tà yaqaalelhthila 'ootes wet, hààpet'at 'Noowuk. 5Tok 'iwóoye-k laqaalelhàtay 'imakt'a-k hâàpe' tà qamaj niikyàtáye lawhààyh. T'uhlà-k laniihiyayky'oye-k nààm 'Noowuk, tà yaqaalelhthila 'imaayhey tà 'noosqálhek, tà 'íihi honaatsi', wet 'àp hi'nààlthila 'nootikyunhayahay tà 'íihikye 'not'ootlelis. Wet màànhiyejatso' tha', hi'no 'iwehyáalhapej takyuumhlahlà lawuujwyaj tà t'uhaawetéjeh, tà tâlhe Yoos. 6Wet 'imaayheytsoh, 'ipuuhjwas, 'aamey tà lataamenay'nóyej tà 'oyààmejt'a'ohlàmhen', 'olhaam' wet 'Aapólos, hààpqhila-k 'aalakyujwanayej tà tok 'iwóoye-k lanuuyay'wekyéhi 'nolhààmetp'ante 'notshàànhi', tà 'íihi Lahiih, hààpqhila-k tok 'íikye hi'not' kyek hâà-pe-k tameen'ameyej kyek 'aalakyàjwethà', kyek lataatayejkye'ahilàmhen'. 7Tsi hàp tà', 'àp háats'i-k hi'ween'ámho-k 'aalhàmetpe 'aa'yhàj? Wet 'àp háats'i 'imak tà la'weenh, tà 'noqnii'wena'ámho'? Tha kyek 'no'ween'ámho 'imak tà 'ii'ámej, wet kyi hààte tà 'aalakyàjlhih, kyek màànhyejt'a'iwóye-k tok 'awaayhet 'imak tà la'weenh? 8'Aameyh, 'nàlej tà pajkye lalààyhen', pajkye la'weenay 'imaayek tà naaya', wet 'aalhenaye niyaateyh, tej tà qahâàpeya-k 'otky'oot'ameyeh. Wet 'oyok: 'isiikye'net'at kyek máatkye-k màànhyejtsoh, hààpqhi'ne-k 'àp hàà- te 'olhaamelh 'ohap'aaqhi'ne'ameyej kyek 'aaniyateyh. 9Tsi 'olhaamelh tà 'ohààpehen 'aapostolhlhayis, 'oyeene-k Yoos 'itikye'nolapeeseyeh, 'omàànhyejen'iwóye-k 'noolànhayh. Tsi hàp tà 'notii'nokehen tà tataakye nilhoq honhat, lhà'ya Yooskyenhayh, lhà'ya wikyi', tà lhaamelh 'iyaahin 'imak tà 'notíiye 'ot'isaanis. 10Tsi 'olhaamelh wet, 'olhaahiky'isukwyenejpe Kilíistoh; tha mat 'aamey wet, lahankye'imáakej, tà lheeyayej Kilíistoh. 'Olhaamelh wet, tok 'ooqhajyhayahay'íhikye', tha mat 'aamey wet, 'aatqhajyhen'. 'Aamey 'aahàpehen wikyi tà 'nowolaháala', tha 'olhaamelh tok 'nowo'oohála'. 11Yàt hàp 'athaana wet, 'iikyepej tà 'okyuuyuhen', wet 'àp 'okyiimhen', wet 'àp 'otliiky'ikyehen', wet 'àp 'noopàjay'nohen', wet 'àp tok qaalelhàj 'olhaamelh 'oo'wet kyek 'o'íihi'. 12'Olhaamelh 'otkyuumejwethà 'ookeyeyh, yàt pajpej tha 'o'yeenhen'. 'No'yààyten'nowethà', wet 'olhaamelh 'o'iisyenet'at wikyi'. 'Nolhaaq'lit'nowethà', wet 'olhaamelh 'oteelàytejt'at. 13'Nolààk'nowethà', wet 'olhaamelh 'okyuulhejpejlà 'olhààmtes tà 'is. 'Nothaatt'a'noyehen tà mânhyejt'atsih; 'ohààpehent'at 'imak tà nilhoq wikyi 'iwom', yàt hàp 'athaanah. 14Tà 'otshàànhi tààjna wet, tok hàp kyek 'ot'uhlà-k 'o'aahi'nàjwlhataywethà'. Tajlháme tà 'ohuumin kyek 'otum'aameyeh, tà màànhyej'iwóye-k 'aahàpehen 'ooles tà 'o'aalahumnhayh. 15Tsi tej kyek tijwek milhlhayis lawoos kyek 'ii'amejen', kyek 'ikyuujwan'amejen Kilíistoh, tha hàp tà 'ajkyaalis, tok nitàk. Tsi hàp tà 'olhaam tà 'otmeente'ameyej tà ha'waatshankyeyahay'íyeji Kilíisto Jweesus, tà 'ojweelh-te'ameyho silààt tà 'is. 16Wet tà màànhyejtso wet, 'oniityen'ameyej kyek lateenayt'a'no'. 17Wet hàp tà tameenej tà 'okyeen'ameye Tiimotéwoh, tà hâàpe 'olhààs tà 'oohumnékyah, tà máatkye tà lhaa'iti'nóyeh, tà 'íihi Kilíistoh. Lhaamhla-k 'aa'itikyunhayenayhlà 'oo'nàyij tà 'oyikkye Kilíistoh, tà 'okyuujwanejenpej nilhóoqej Yoosqawikyi', tà 'íihi nilhóoqej honhaates. 18Tha hàp tà 'íikye 'aa'yhàj tà lhaa'ikyàjwethâpa', màànhyejt'a-k máatkyet' kyek tok 'olhaam 'ohoohla'ameyeh. 19Tha hàp tà tok paajiyeja-k 'ohoohla'ameyeh, kyek 'Noowuk lakyoowej. Wet hààpqhila-k 'otààjwnhiyeja lhaamelh tà lhaa'ikyàjwethà', tok hats'iilaqhila lhààmtes, tajlháme tà 'àp hààte laqhaajyhayahayh. 20Tsi hàp tà Yoosniyatyaj, tok hâàpe 'nolhààmtes, tajlháme tà hâàpe 'nooqhajyhayaj. 21Háats'i 'imak tà lawaatayhlà', kyek 'olhaam 'ohoohla'ameyeh? Hà lawaatayhlà p'íiya-k 'okyààjilhina'ameyej 'ooky'u', wok 'àp 'ohààn'ameye 'noohumnhayaj wet 'noojwihyaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\