1 Corintios 5

1'Aattoyayépa' tha', 'ii'ameyej 'nooqahi'nohyahayh. Wet 'nooqahi'nohyajtso wet, hâàpe 'imak tà ky'ayhthiyejent'a-k 'àp 'íihi wikyi tà qahâàpeya jwuulales, tsi hàp tà 'ontas 'íikyepa hi'no tà 'íiyej lajkyaaky'ejwah. 2Wet 'aamey 'aalhenayet'at tà 'aa'isen'! Wet kyi hààte tà tok lhenay'ajwiitahayája', kyek hààpqhi'ne-k latààlhtayho 'akyoowejayh hi'no tà yeenlhilhámej 'imaaktsoh? 3Tsi 'olhaam', máatkye', tà 'ootikyunhayaj 'ii'amejen', tej tà qa'weenaya'pe 'ot'isan', pajkye 'oqaalelhte lates hi'nootsoh, màànhyej'iwóye-k 'o'it''ameyej. 4Wet kyek 'aalahutaywek, kyek 'àp 'oohusek 'ii'amejen', lhà'ya Lhaawuk Jweesus laqhaaj- yhayaj, wet t'uhlà-k latiiyayhi Lhaawuk Jweesus Kilíisto lheey', 5kyek lhaakyàjaye Saatanas hi'no tà màànhyejtsoh, hààpqhila-k t'isan tatày', wet 'àp layaalh tajwaayhlah, kyek taj 'ijwáala tà 'Noowuk yaqaalelhthiyejela wikyi' lates. 6Tok 'iwóoye-k 'aalakyàjaywethà'ameyej. Hà tok lahaanayej tà tej kyek lhímphaj pàànlhísqat kyek 'nothaatho huplhaaymok tà 'noqhaalhyenhi', tha nilhoq tà néephà'? 7'Aaléjej pàànlhísqat tà lawuumek, hààpqhila-k 'aahàpehen huplhaaymok tà neeky'e', wet nemhilat' 'íikye pàànlhísqat kyek 'ii'a-meyhi'. Tsi 'aameyh, tok t'uhlà-k pàànlhísqat 'ii'ameyhíkye', tsi hàp tà lhaalà' tsoo'nataj tà Pààskwalhàq, tà hâàpe Kilíistoh, pajkye 'nolààn'ina'pehen'. 8Wet 'is kyek 'iyeenlhi lhaaqàjyaj, tha tok 'iwóoye-k 'iyaap'ájtej pàànlhísqat tà lawuumek, wet tok 'àp 'iwóoye-k 'iyaap'ájtej pàànlhísqat tà hâàpe 'nooqa'tshayahayh wet 'nooqey tà qanii'sa', tajlháme-k 'iyaap'ájtej pààn tà lajlhiisqáta', tà hâàpe 'imak tà lajlaky'oohléya', wet 'imak tà máatkye', tà 'ii'inámej. 9Tàjte 'othaat'ameye 'olhààmet tà 'otíihi 'oojwukwyenek wet, 'one'te-k tok 'aalat'ajayhlà wikyi tà qaahi'noyalis. 10Tha hàp tà', tok 'oyààméje nilhóoqej qaahi'noyalis tà 'ihonhaatenah, wok wikyi tà 'atshoojwnhas, wok 'eetantses, wok wikyi tà t'ekhaahyaj'itíye 'nolheenhayh, tsi kyek màànhiyej'netso wet, t'uhi'nehlà-k lhekaayky'oye honhaatnah. 11Tajlháme tà 'otshàànhihte' tha 'oyok: Ky'áhya-k 'iwóoye-k 'aalat'ajayhlà hi'no-k lhaaye-ne 'apuuhjwah, kyek hâàpe hi'no-k qaahi'nóya', wok 'atshoojwnaj, wok hi'no-k t'ekhaahyaj'itíye 'nolheenhayh, wok 'ààytentsaj, wok 'wooknaj, wok 'eetantsaj; tsi hàp tà hi'no-k màànhyejtso wet, ky'ayhthiyejent'a-k 'iwóoye-k 'àp lataakyujwiyayej kyek lat'eekhen'. 12Tsi hàp tà', ky'àj kyi 'iwóoye-k 'olhaam 'oqaalelhtéje lates wikyi tà 'i'aalhotajeh? Tha 'aameyh, hà tok laqaalelhtejómkye lates wi-kyi tà 'iikyàjwihup? 13Tsi hàp tà wikyi tà 'i'aalhotaje wet, Yoos tà yaqaalelhthiyejela lates. Wet hàp tà tamee-nej tà 'oyok: Tiyaayejqanhihaky'oye hi'nootsoh, tà qanii'sa', tà 'ii'ameyej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\