1 Corintios 6

1Kyek 'íikye 'aa'elhay kyek lhààq'lehyaj'íyej 'eelh, hà tok nowáaye-k yahóoye wikyi tà 'nooqalelhthayajwos tà la'wet honhaatnah? Hà tok 'iwóoye-k lhaa'itíkye tà tataakye wikyi tà Yoost'amajkyetes? 2Wet ky'àj kyi hààteh, ha tok lahaanayej tà lhaamelh tà Yoost'amajkyetes, lhaamenhla-k yaqaalelhthilahkyà wikyi tà 'ihonhaatenah? Wet kyek màànhiyejatso-k 'aameyt'a-k laqaalelhàtayhlahkyà wikyi tà 'ihonhaa tenah, wet hà tok laqaalhayhi-k lawoopháyej 'imak kyek niiwújwa'? 3Ha tok lahaanayej p'íiya tà 'iyaaqalelhthilahkyà Yooskyenhayh? Tà màànhyejtso wet, 'oyeene-k lhà'yalhiip tà 'iwóoye-k 'iyaaqalelhàtkyà 'imaayhey tà 'ihonhaatenah. 4Tha hàp tà 'athaanah, tà 'aamey latààq'leyay'pe 'imaayhey tà la'wet honhaatnah, wet lheenaye lawoos wikyi tà Yoosqawikyi tok yahuumínhyah. 5'Iwóoye-k lheeyayhi ha'nààjwlhi'! Hà tok 'íikye 'iwehyáalha 'aa'elhay kyek yahan'imáakej, kyek 'iwóoye-k woopháyej 'imak tà 'ii'ameyej, tà 'aahàpehen wikyi tà lhaalapuhjwas? 6Tha hàp tà 'elh tà 'apuuhjwah, yahààne 'nooqalelhthayaj'wet lapuuhjwa tà lhààq'lehyaj'íyej, wet tà 'iwooynejetso wet, 'àp 'itíikye tà tataakye wikyi tà lajt'ekhaahyahaya'. 7Máatkye', tà latiiyay'ameye 'ààq'lehyahay wet, hààpet'at 'imak tà qanii'sa' tà 'íihi 'aameyh. Hà tok 'iwoohíye-k 'alhomaylatuumhlà 'noowàk tà 'notii'ameyeh? Hà tok 'iwoohiyet'a-k 'aalawahinay kyek 'nosoo'ameyej 'imak kyek hâàpe'. 8Tha hàp tà 'aameyt'at tà latiiyaye 'aa'yhàj 'imak tà nii'sa', wet 'àp lat'eetanh, wet tààjtso wet, latiiyaye 'apuuhjwas. 9Kyi hààteh, hà tok lahaanayej tà wikyi tà nii'isakye'alhóho', tok takyuumhlahlà Yoosniyatyaj? Hiyej laweetahen'; tsi wikyi tà qaahi'noyalis, wet wikyi tà t'ekháaye 'imaayhey tà 'nolheenhayh, wet wikyi tà 'iwo'iyhâàja laky'eejwas, wet hi'noolh tà lhayen'atsiinháya', wet lhaamelh tà yahóoye lhoohjwas, 10wet 'eetantses, wet 'atshoojwnhas, wet 'wook- nhas, wet 'ààytentses, wet 'aqaantses, wet ky'áhya-k 'iihikyela-k takyuumhlà Yoosniyatyaj. 11Wet 'iikyet'amhaj 'aa'yhàj tà màànhyejent'amhajtsoh; tha hàp tà pajkye 'noleej'ameyej 'aqeeyistsoh, pajkye 'noyeen'ameye Yoost'amajkyetes, pajkye 'no'ayom'iskyee'alhóhoyej 'Noowuk Jweesus lheey', lhà'ya lhaaqaYos layaalh. 12Nilhóoqej 'imaayhey wet, 'nowaahin'nóyej, tha tok nilhóoqej kyek 'o'isej. Máatkye', nilhóoqej 'imaayhey tà 'nowaahin'nóyej, tha hàp tà tok 'iwóoye-k 'olhaa'iwahnej kyek 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k 'o'iikyàjwi laqhaajyhayaj. 13'Nolhàq wet, lham tiyâàjo 'nooqakyowej, wet 'nooqakyowej wet, hààpet'at 'nolhàqhiih. Tha nilhoq 'imaayheytso wet, Yoos 'itààyhthenhnah. Tha hàp tà 'not'isan wet, hààpqhit'a-k 'noyeenejlhi 'nooqahi'nohyaj, tajlháme tà 'no- yeenejlhi 'Noowuk. Wet 'Noowuk taky'óote 'not'isan'. 14Wet Yoos tà 'inuuhatphà 'Noowuk, wet 'àp hààte 'inaamelh, 'inaa'inuhthiyejkyephàla laqhaajyhayaj. 15Hà tok lahaanayej tà 'isaanistso wet, hâàpe Kiliistolhipeyh? Hà 'iwóoye-k 'osóoyej Kilíistoh lhiipeyh, wet 'àp 'oyeene lhaamelh 'atsiinha tà qaahi'nóya' lhiipeyh? Qhaa', ky'áhya-k 'iwóoye-k màànhyejtsoh. 16Wok hà tok lahaanayej tà hi'no-k lhaahip'ájtej 'atsiinha tà qaahi'nóya', wet hâàpe 'iwehyáalha 'not'isan', tà 'íiyej lhaam'. Tsi hàp tà 'noyok: Lhaamelh tà nitàk, hààpqhila 'iwehyáalha 'not'isan'. 17Tha hi'no-k lhaahip'ájtej 'Noowuk, wet hâàpe 'iwehyáalha 'nooyalh, tà 'íiyej lhaam'. 18Lethaanayhlà 'nooqahi'nohyaj. 'Elht'a-k hâàpe 'nooqey kyek hi'no 'iwóoyeh, wet tok toott'ayejlà 'not'isan'. Tha mat 'o'elh kyek 'iwolaqaahi'nohyája', wet lham 'itiiyet'at laqeey' t'isan'. 19Wok hà tok lahaanayej tà 'Nooyalh tà 'Isi' tà 'ii'ameyhíkye', tà Yoos hi'ween'ameyho', hàp tà yenlahíisa 'isaanis, wet tà 'àp tok 'aalawuhuyh 'isaanis? 20Tsi hàp tà 'nowo'aháaya', tà 'no'aa'ikyàjayh. Tà màànhyejtso wet, wuujwyenej Yoos 'isaanis wet 'ayaalhayh, tà lhaamelh lawuukt'at Yoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\