1 Corintios 7

1Tààjna wet, 'oyààme 'imak tà lataa'yàtshanayejnaj'nóyeh, tà lathaatay'nóye 'ajwuukwyenekayh. Wet 'oyok: 'Ist'aat kyek hi'no tok lhaa'yajlà 'atsiinha'. 2Tha hàp tà 'íikye 'nooqahi'nohyahayh, wet hàp tà tameenej tà hi'no 'iwehyáalhah, 'iwóoye-k 'íiyej 'atsiinha kyek lhaamt'at laky'eejwah, wet 'àp 'atsiinha 'iwehyáalhah, 'iwóoye-k 'íiyej hi'no kyek lhaamt'at laky'eejwah. 3Hi'no wet, 'iwóoye-k 'itaajtho la'wet 'imak tà yeenéje 'atsiinha tà 'íiyej, wet 'atsiinha wet, t'uhlà-k 'àp 'iwooyeneje'tsó'we hi'no tà 'íiyej. 4'Atsiinha wet, tok hàp kyek lhaamt'a-k laqhaajyhayaj 'ii'pe t'isan', tajlháme hi'no tà 'íiyej. Wet 'àp hààte hi'no', tok hàp kyek lhaamt'a-k laqhaajyhayaj 'ii'pe t'isan', tajlháme 'atsiinha tà 'íiyej. 5Tok 'iwóoye-k 'aalajwonkye'ahilàmhen', kyek qahâàpeya-k lawoyay'akyoowhayáyej kyek lawoyay'ataamsekáyej 'aalhyahayh, wet 'àp lawoyay'awhààya'. Wet kyek tajwaatshi wet, 'iwóoye-k 'àp lahoowek, hààpqhila-k tok 'aqàànhyahayh tameenej kyek 'ahààttaj la'weet'íhi-k yeelhet'ameyeh. 6Tha 'imak tà 'oyààmetso wet, hàp tà 'owaahinayt'a'ámkye', qhiit'a-k 'olhààmet'ameyej kyek 'one'te-k lheenaylhih. 7'Ohuumin kyek nilhóoqej wikyi kyek màànhyej'iwóye 'olhaam'. Tha hàp tà 'eelhpej hi'no wet, 'weenhalhámej 'imak tà Yoos hi'weenho'. 'Eelh takyuumhlà 'imak tà lhaamt'at t'awaayhet, wet 'eelh wet, takyuumhlà 'eelh 'imaayek. 8Tha hàp tà lhaamelh tà hats'iilaqaswethà', wet teesalis, 'ojweenhómkye' tha oyok: 'Isiikye'net'a-k lhaa'iteky'eyen'nóyej. 9Tha kyek lhaamelh qaniiwóyaye-k lhaa'itsóqej t'aqàànhyahay wet, t'uhlàk tawhaaye'. Tsi hàp tà 'ist'aat kyek tawhaaye', wet tok lhaahip'óyej t'aqàànhyahayh. 10Tha wikyi tà tawhaayehen', 'osúukunh, tha qhiit'a 'olhaam', tajlháme 'Noowuk, 'oyok: 'Atsiinha', tok 'iwóoye-k 'iléeyej hi'no tà 'íi-yej. 11Tha kyek 'iléeyej hi'no wet, 'iwóoye-k tok 'àp tawhaaye', wok 'àp yààple laky'eejwap'anteh. Wet hi'no', tok 'iwóoye-k 'iwom 'atsiinha tà 'íiyej. 12Tha 'iyhàj wikyi wet, 'olhaam tà 'ojweenho 'olhààmet, qhiit'a 'Noowuk, wet 'oyok: Kyek 'íikye hi'no-k t'ekháaye Kilíistoh, kyek 'íiyej 'atsiinha tà lajt'ekhaahyája', kyek lhaam 'àp 'itíikye-k 'iiyejt'at hi'no', wet lhaam hi'no', tok 'iwóoye-k 'iléeyej 'atsiinha'. 13Wet kyek 'íikye 'atsiinha-k 'íiyej hi'no tà lajt'ekhaahyája', wet kyek lhaam 'itíikye-k 'iiyejt'at 'atsiinha', wet 'atsiinha', tok 'iwóoye-k 'iléeyej hi'no'. 14Tsi hi'no tà lajt'ekhaahyája', wet 'isej 'atsii-nha tà 'íiyej; wet 'atsiinha tà lajt'ekhaahyája', wet 'isej hi'no tà 'íiyej. Tsi kyek niimànhiyej'netso wet, 'aleesay hààpqhi'net'at 'imak tà qóoq'ayeh. Tha 'athaana wet, lhaa-melh hâàpe Yoost'amajkyetes. 15Tha kyek 'elh tà lajt'ekhaahyája', yahuumin kyek 'iléeyej laky'eejwa tà t'ekhaahyaj'íhi', wet 'iwóoye-k 'iléeyej. Tsi hi'no-k t'ekhaahyaj'íhi', wok 'atsiinha-k t'ekhaahyaj'íhi', tok 'íikye 'imak kyek 'itsoq, kyek 'íihi-k màànhyejtsoh, tajlháme tà Yoos t'àànej'ináme 'nootámsek. 16Tsi hàp tà 'aam', 'atsinhah, kyihla 'iwóoye-k lahaanej p'íiya-k lajwaayhthila haky'eejwah? Wok 'àp 'aam', hi'noh, kyihla 'iwóoye-k lahaanej kyek lajwaayhthila haky'eejwah? 17Tha hi'no 'iwehyáalhah, 'iwóoye-k 'inúuke la'nààyij tà 'Noowuk hi'weenho'. 'Is kyek 'íihit' tà 'íihi', màànhyejt'at tàjp'ante Yoos t'ààneh. Hàp tààjtso 'oosukunhyaj tà 'ojweenhómkye nilhóoqej Yoosqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihi-kye'. 18Hà 'íikye 'elh tà pajkye 'nolhiijtsek'íyej tà 'not'ààneh? 'Is kyek 'nolhiijtsek'iyejt'at. Hà 'íikye 'elh tà 'nolhiijtseknéyayej tà 'not'ààneh? Tok 'iwaatlà-k 'nowolhiijtsekáyej. 19'Nolhiijtsektso wet, tok lahaa'íhi', wet kyek néeyakye 'nolhiijtsek wet, 'àp tok lahaa'íhi', tajlháme tà t'uhlà-k 'nowooyet'at tà 'iwóoye Yoos. 20'Elh 'iwehyáalha wet, 'iwóoye-k 'íihit' tà 'íihi', màànhyejt'at tàjp'ante Yoos t'ààneh. 21Hà 'not'ààn'áme tà lheekyàjwi hi'no tà 'aalawómek? Yej lalhaaq'alhi'ámej. Tha kyek 'àp 'iwóoye-k 'aalanuhatphà', wet lhammáatkye tà 'is kyek lawooynejetsoh. 22Tsi 'elh tà lawuuk'íhi', tà 'not'àànéje-k 'íiyej 'Noowuk, wet hâàpe 'elh tà 'Noowuk 'ilaanhi'. Wet 'àp màànhyejtsoh, 'elh tà lajlawúuka', tà 'not'ààneh, wet hâàpe Kiliistoqawo'. 23'No'aa'ikyàjay' tha', 'ahaayay'íhi'. 'Iwoohiyét'a-k 'aalatiyaykyàjwi wikyi laqhaajyhayaj. 24Wet 'elh 'iwehyáalhah, 'ipuuhjwas, t'uhlà-k màànhyejt'at tàjp'ante Yoos t'ààneh. 'Is kyek 'íihit' tà 'íihi', tà 'íikye tà tataakye Yoos. 25Tha matt'a wikyi tà hats'iilaqaswethà', wet lham 'o'weenhit'a 'imak kyek tâlhe 'Noowuk kyek 'ojweenhómkye'. Tha hàp tà 'ojweenhomkyet'at 'ootikyunhayaj, tà 'ohâàpe hi'no tà 'iwóoye-k 'not'ekhaaho', tà 'isej 'Noowuk lap'aattsenhyaj tà 'no'weenho'. 26Wet hàp tà 'othaatkye tà 'is tà màànhyej-tsoh, tsi nikyâàte 'ijwáalas tà wuujw tà lakyuutshanhyaj'íhi', wet hàp tà tameenej tà 'oyok: 'is kyek màànhyejtso hi'no'. 27Kyek lhéeyej 'atsiinha wet, yej lat'úuke-k laléeyej. Kyek qa'éeyayej 'atsiinha wet, yej lat'úuke-k lataawhaye'. 28Tha kyek lataawhaye', wet tok 'aqeey'. Wet kyek tawhaaye 'atsiinhalhutsha', wet tok laqeey'. Tha hàp tà wikyi-k lhaa'iwoynejehentso wet, hi'weenhla lalhaaq'lis, tà 'ihonhaatenah, wet hàp 'imaaktso tà 'ohuumin kyek 'o'nààyej'ameyho'. 29Tha hàp tààjna 'imak tà 'ojweelh'ameyho', 'ipuuhjwas, 'oyok: Tok pitaaj lawhààyh. Wet màànhyejtso' tha', 'àp hààte hi'noolh tà 'íiyej 'atsiinhayh, 'is kyek màànhyejt'a-k tok 'íiyej; 30wet lhaamelh tà taajwkyehkyà', màànhyejt'a-k tok taajwkyehkyà'; wet lhaamelh tà 'aqààswethà', màànhyejt'a-k tok 'aqààswethà'; wet lhaamelh tà takyààjànhen', màànhyejt'a-k tok hi'ween 'imaayheyh; 31wet lhaamelh tà 'iwolaqààjyajáyej 'imak tà 'ihonhaatenah, 'àp 'is kyek màànhyejt'a-k tok 'iwolaqààjyajáyej. Tsi hàp tà honhat tà 'iyeehinah, 'imak tà hâàpe 'athaanah, wet tóott'a lapes. 32Tha hàp tà 'owaatky'oye-k tok 'alhaaq'lis'íhi'. Hi'no-k ts'iilaqlhi wet, yenlatiikyunhayahaya 'imaayhey tà 'Noowukqa'imayheyh, tsi 'itíikye-k lhaayahumnhátej 'Noowuk. 33Tha hi'no-k laky'eejwa'íhi', wet yenlatiikyunhayahaya 'imaayhey tà la'wet honhaatnah, tsi 'itíikye-k lhaayahumnhátej 'atsiinha tà 'íiyej. 34Wet 'atsiinha-k laky'eejwa'íhi', tok hààte'iwóye 'atsiinha tà qamaj nhaanayej'íhi hi'no'. 'Atsiinha-k lajlaky'eejwáya wet, yenlatiikyunhayahaya 'imaayhey tà 'Noowukqa'imayheyh, tà 'itíikye-k lhayenYoost'amajkyeta', 'yáje t'isan' wet lahuusek. Tha 'atsiinha-k laky'eejwa'íhi', wet yenlatiikyunhayahaya 'imaayhey tà la'wet honhaatnah, tsi 'itíikye-k lhaayahumnhátej hi'no tà 'íiyej. 35'Imak tà 'oyààmetso wet, 'iwóoye-k 'aamey 'aa'isayej. Qhiit'a-k 'ohuumin kyek 'o'aa'itsoqaywethà', tajlháme-k lhekaakye 'imak tà máatkye', tà yiiwítho la'wet, wet tok 'àp 'iihikyela 'imakt'a-k hâàpe-k 'ii'ahilàmhen', tà lheeyayej 'Noowuk. 36Tha hi'not'a-k hâàpe-k 'itíiyej tà tok 'is kyek lhààse niitwhayeya', kyek pajkye nikyâàte lawhàày tà lhuutsha', wet 'àp t'uhaawétej kyek màànhyejtsoh, wet 'iwóoye-k yeenlhi 'imak tà lhaam lakyoowej, wet tok laqeey'. 'Iwóoye-k tawhaaye'. 37Tha mat hi'no-k tok lakyoowejlháhi', kyek 'àp néeyakye 'imak kyek 'iniityenh, tajlháme-k lhaalawukt'at, wet kyek 'àp yomqaalelhàj lakyoowej tà 'itiilhámhi', tà tok ne'te-k 'iwolaky'eejwáya lhààse', wet 'is 'imak tà 'iwóoyeh. 38Wet tà màànhyejtso wet, hi'no-k 'iwaahnej lhààse kyek tawhaaye', wet 'is tà 'iwóoyeh; tha mat hi'no tà niiwahnáyej lhààse kyek tawhaaye', wet lhammaatkye tà 'is 'imak tà 'iwóoyeh. 39'Atsiinha wet, t'uhlà-k 'iiyejt'at laky'eejwah, tà qamaj 'íikye laky'eejwah. Tha kyek 'yilh laky'eejwa wet, 'àp 'iwóoye-k yaakyâjo-k tawhaaye', kyek 'íiyej hi'not'a-k hâàpe', tha kyek lhaam t'ekhaahyaj'íyej 'Noowuk. 40Tha hàp tà 'olhaam 'ootikyunhayaj wet, hàp tà 'oyeene-k lhà'yalhiip tà 'is kyek naakyàjáho-k tawhaaye'. Wet 'oyeene-k 'àp hààte 'olhaam', 'ii'nóyej Yoosyalh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\