1 Corintios 8

1'Oyààme 'athaana 'nooqathatkyà tà 'itshààwet tà 'notíiye 'imaayhey tà 'nookelhénhayh, wet 'iyaahanej tà 'inaanilhóqej tà lhaatàjwnhayaj'íhi'. 'Nootàjwnhayaj, 'ituujwqátho hi'no', mat 'noohumnhayaj 'ikyiiyhelit. 2Wet kyek 'íikye hi'no-k lhaa'itíhi tà yahan-'imáakej, wet qamaj tok yahaanej 'imak tà t'uhaawétej kyek yahaanej, 3Tha mat 'elh kyek yahuumin Yoos, wet Yoos nitààjwélej. 4Tha tà 'iyààme 'nolhàq tà 'nooqathatkyà', tà 'notiikyàjwi 'nookelhénhayh, wet 'iyaahanej tà yoos tà 'nookelhének, ky'áhya-k 'imaak laha', tà 'ihonhaatenah, wet tajlháme 'iweh-yáalha Yoos tà 'íikye', tok 'íikye 'eelh. 5Tsi tej kyek 'íikye 'imaayhey kyek hâàpe-k 'noyeene tà hâàpe yooslhayis, tà 'ipuuléyeh, wok 'àp 'ihonhaatenah (tsi hàp tà wuujwpe yooslhayis wet 'noowuhuyh, tà 'íikye'), 6tha mat 'inaamelh wet, 'iyaathatho tà taj-lhámet' 'iwehyáalha Yoos, tà hâàpe 'Nooj-kyah, tà nilhóoqej 'imaayhey tà tâlheh, wet 'inaamelh wet, 'inaalaqàyet. Wet 'àp hààte 'iwehyáalha 'Noowuk, Jweesus Kilíistoh, tà lhaam tà tameenej tà 'íikye nilhóoqej 'imaa-yheyh, wet 'àp tameenej tà 'iyéekye'. 7Tha hàp tà tok nilhóoqej wikyi-k 'íiyej 'nootàjwnhayajtsoh. Tsi hàp tà 'íikye 'iyhàj tà yahooyánkye yooslhayis tà 'nookelhénhayh, yàt hàp 'athaanah, wet tà lhaamelh tujw 'nolhàq tà 'nooqathatkyàtsoh, wet lhaamelh yikt'aat tà yent'alawúuka yooslhayis tà 'nookelhénhayh, wet màànhyejtso' tha', latiikyunhayaj, tà laq'eejwhayaj'íhi', lhaahiky'oyhtej 'nolhàqtsoh. 8Tha hàp tà máatkye', 'nolhàq tok hàp kyek yahààn'ináme Yoos. Tsi kyek 'iyaat'ekhen wet, tok 'imaak 'iyaaqalhihlà', wet kyek qa'iyaat'ekahen wet, tok 'àp tameenej kyek tatàày'inámej 'imakt'a-k hâàpe'. 9Tha hàp tà t'uhlà-k 'alhomayhhi'noohlà-k 'aqhaajyhayahaytso tameenej 'aa'yhàj tà lajlaqhaajyhayahaya' kyek tanhààphànhen'. 10Tsi kyek 'íikye 'elh kyek 'aahi'wenh, 'aam tà 'atààjwnhayaj'íhi', kyek lataata'pe 'nolhàq'wet kyek 'íikye tà tataakye yooslhayis tà 'nookelhénhayh, wet lhaamtsoh, kyek latiikyunhayahaylháhi', hà tok hààte p'íiya-k t'aqàànhyaj'itíye 'nolhaq tà 'not'et''itiikyàjwi yooslhayis tà 'nookelhénhayh? 11Wet kyek màànhiyejatso wet, 'atààjwnhayaj tameenhiyeja-k tatày hi'no tà lajlaqhaajyhayajatsoh, tà lhaam hâàpe 'apuuhjwa tà Kiliistop'ante 'yilhpe'. 12Wet kyek màànhiyejatso-k lawoyay'aqeeyahlà 'apuuhjwas, kyek lanuuyayhlà latiikyunhayahay tà lajlaqhaajyhayahaya', wet 'àp hààte lawoyay'aqeeyahlà Kilíistoh. 13Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: Kyek 'nolhàq kyek tameenej 'oopuhjwa kyek nikyâàtho laqeey', wet ky'áhyahla-k 'àp 'íikye-k 'otujw 'itshààwet, hààpqhila-k nemhilat' 'íikye-k 'otmeenej 'oopuhjwa-k tanhààphành.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\