1 Corintios 9

1Hà tok 'ohâàpe 'aapóstolh? Hà tok 'olhaalawukt'at? Hà tok 'o'ween Jweesus, tà Lhaawuk? Hà tok 'o'aalakyumetayh, tà 'otkyuumhoplhi 'Noowuk? 2Tej kyek 'iyhàj wikyi' tok yeene-k 'ohâàpe 'aapóstolh, tha matt'at 'aamey wet, lahaanayej tà 'ohààpet'at. Tsi 'imak tà yaqaalelhàt tà 'ohâàpe 'aapóstolh, wet hààpet'at 'aameyh, tà lheeyayej 'Noowuk. 3Wet hàp tààjna 'olhààmet tà 'otiihlà wikyi tà t'isuujwqan'nóyeh: 4'Oyok: Hà tok 'iwóoye p'íiya-k 'olhaamelh 'ot'ekhen', wet 'àp 'oyâàyej 'nolhààt? 5Hà tok 'iwóoye p'íiya-k 'olhaamelh 'okyààjlháme 'atsiinha tà t'ekhaahyaj'íhi', kyek 'o'íiyej, kyek màànhyej'iwóye 'iyhàj 'aapostolhlhayis, wet 'Noowukpuhjwas, wet Séejwas? 6Hà tajlhámet' 'olhaam', wet Weelnaweh, tà tok 'iwóoye-k naamléyej 'eelh 'ookyumet. 7'Àp háats'i kuuyko', kyek lhaamt'a-k lhaatis? Wok 'àp háats'i hi'no-k 'itiihkyà 'úuwas, kyek tok 'àp tujw lhaayh? Wok 'àp háats'i hi'no-k hit'eekyenwethà lalààyh, kyek tok 'àp 'iyâàyej lalààyqats'os? 8Tà 'owooyetso wet, hà hi'noolhàmett'at, p'íiya', 'imak tà 'oyààmeh? Hà tok hàp kyek 'àp hààte 'nooqalelhtshayaj 'àp yààme 'imaaktsoh? 9Tsi 'íikye 'nolhààmetp'ante 'notshàànhi', tà 'íihi Mooysesqalelhtshayaj, tà yok: Yej lawolahíiya ky'uwaase tà t'âsi huplhaayh lhaayhi'. Hà Yoos t'úuyeh, p'íiya', ky'uwaaselis tà kyumhaas, 10wok hàp 'olhaamelh kyek yààmejlà 'nolhààmettsoh? 'Oyeene-k 'olhaamelh tà 'otmeenej tà 'notshàànhíp'anteh. Tsi hi'no-k 'isáaji honhat wet, 'iwóoyek 'itiilhámej laqaanihhayaj. Wet hi'no-k 'ilaanhi huplhaayh, 'àp laqaanihhayajky'oye-k takyuumhlà 'imak tà 'ilaanhi'. 11Kyek 'olhaamelh 'otuutkyeyej'ameyhíkye 'imak tà tâlhe 'Nooyalh tà 'Isi', wet hà tok 'is'aalhóho p'íiya-k lataaky'otayej'noyehen 'imak tà 'aqààyetayh? 12Kyek 'iwóoye-k 'iyhàj 'nolhààmetwos t'aalhej'ameye 'imaayheyh, hà tok lhà'yalhiip kyek t'uhaawétej kyek 'olhaamelh 'otkyuumhlà haky'ootyahayh. Tha hàp tà 'olhaamelh tok 'ot'aalhejmhaj'ameye 'imakt'a-k hâàpe', taj-lháme tà 'otiilhámej 'ootelàythayaj, tà tok 'ohuumin kyek 'otiihlà 'imakt'a-k hâàpe' silààt tà 'is tà yààmejlhi Kilíistoh. 13Hà tok lahaanayej tà wikyi tà takyuumlhikyàjwi Yooswuke', wet lhaamelh t'eklà Yoos-wuke'. Wet wikyi tà takyúuma 'nooqathatkyà'wet, wet 'àp t'eklà 'nooqathatkyà'wet. 14Wet 'àp màànhyejtso 'Noowuksukunhyaj, ne'te-k wikyi tà yààmejlhi silààt tà 'is, 'isej silààt tà 'is. 15Tha hàp tà 'olhaam', ky'áhyamhaj kyek 'íi-kye 'imakt'a-k hâàpe-k 'ot'aalhej'ameye-k la'weenay'nóho'. Wet tok 'àp hàp kyek 'othaat'ameye 'olhààmetna-k 'one'te-k lawooynayeje'notsoh. Tsi hàp tà 'ist'aat kyek 'o'yilh, tha ky'áhyahla-k 'iwóoye-k 'íikye 'o'elht'a-k hâàpe-k 'itààyhet 'imak tà 'olhaa'ikyàjejlhih. 16Tsi kyek 'oyààmejlhi silààt tà 'is, wet tok 'o'ween 'imak kyek 'olhaa'ikyàjejlhih; tsi hàp tà 'iwaatky'oye-k 'olhaa'iwoynejet'tsoh. 'Op'aliitsajt'a-k naamnàmejlhi silààt tà 'is! 17Tsi kyek tàlht'a'nóoye 'olhaam kyek 'oyeenlhi wet, 'ooqaha'ihihlah. Tha kyek niitàlháye-k 'ohuumin wet, hâàpe 'imak tà 'nolhuuhyen'nóyej. 18Wet tà màànhyejtsoh, 'àp háats'i 'ooqaha', tà 'oyààmejlhi silààt tà 'is? Hàp tà 'otíikye tà tataakye wikyi' Kilíisto laqaasilàt tà 'is tha tok 'nowo'ooqaháya'; tok 'ot'aalhky'oye 'imak tà t'uhaawet'nóyejeh, tà 'oyen'ookyuméta silààt tà 'is, wet hàp tààjtso tà 'oyen'ooqaháya'. 19Wet hàp tà tameenej tà 'oo'wet 'iiyejlà nilhóoqej wikyi'; wet nilhóoqej wikyi wet, laqaawo'no', tsi 'ohuumin kyek wuujw wikyi-k 'oqáalhih. 20Wet tà 'o'íiyej jwuulales wet, 'àp 'olhaayene-t'at jwuulalhàs, tsi hàp tà 'ohuumin kyek 'oqáalhi jwuulales. Wet tà 'àp 'o'íiyej wikyi tà 'iikyàjwi 'nooqalelhtshayaj, wet 'àp 'olhaayenet'at hi'no tà 'iikyàjwi 'nooqalelhtshayaj (tej tà 'olhaam', tok 'o'iikyàjwi 'nooqalelhtshayaj), tsi hàp tà 'ohuumin kyek 'oqáalhi lhaa-melh tà 'iikyàjwi 'nooqalelhtshayaj. 21Wet tà 'o'íiyej wikyi tà nhaanayej'íhi 'nooqalelhtshayaj, wet 'olhaayene tà tok 'àp 'ohaanej'íhi 'nooqalelhtshayaj (tha tok hàp kyek neeya'nóyej Yoosqalelhtshayaj; tajlháme tà 'o'iikyàjwi Kiliistoqalelhtshayaj), tsi hàp tà 'ohuumin kyek 'oqáalhi wikyi tà nhaanayej'íhi 'nooqalelhtshayaj. 22Wet tà 'o'íiyej wikyi tà lajlaqhaajyhayahaya', wet 'àp 'olhaayene tà tok 'ooqhajyhayaj'íhi', tsi 'ohuumin kyek 'oqáalhi wikyi tà lajlaqhaajyhayája'. 'Olhaa'iteky'eynej nilhóoqej, tsi hàp tà 'ot'úuke la'nààyij kyek 'oqáalhi 'iyhàj. 23Wet hààpet'at silààt tà 'is tà tameenej tà 'olhaa'iwoynejetsoh, hààpqhila-k 'àp hààte 'olhaam', 'osaaqanej 'imak tà 'is tà tâlheh. 24Hà tok lahaanayej tà wikyi-k 'inuuke'alhóho' kyek 'íihi laqooyek'wet, máatkye', nilhóoqej lhaamelh 'inuuke'alhóho', tha tajlháme 'iwehyáalha 'eelh kyek yaqáalhi laqaaha'? 'Is kyek lawooynayejetso-k lanuuke'alhóho', hààpqhi- la-k laqáalhayhi'. 25Wet hi'not'a-k hâàpe-k lhaayene kyek 'ààq'lehtsaj, wet t'aamajejlahilà nilhoq t'isaant'aqànhyahayh. Wet lhaamelh lhaa'iwoynejehent'atsoh, tsi yahuumin kyek yaqáalhi laqaaha tà niit'úna'. Tha mat 'inaamelh wet, 'iyaatàq'le'pe lhaaqaha tà nii'wenhíkye-k ta-tày'. 26Wet hàp tà tameenej tà 'olhaam', màànhyejtso tà 'onuu'alhóho', tok 'ohààte'iwóye hi'no-k 'inuu'alhóho' tha lajlaqaapésa'. Wet màànhyejtso tà 'otààq'ley', tok 'ohààte'iwóye hi'not'a-k hâàpe-k 'iwet 'iwom takey', 27tajlháme tà 'olàànt'a 'ot'isan', wet 'othaatkye 'imakt'a-k hâàpe', tsi hàp tà', tà 'ojweenhómkye 'iyhàj wikyi ' lajwaahyahayh, wet tok 'isiila-k 'olhaam 'ottày'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\