1 San Juan 1

1'Oyààme 'imak tà tâlhe tà neeky'enhyáye tà 'íikye', 'imakte 'olhaamelh 'olààt kye', 'imakte 'otteey hi'weenh, 'imakte 'olhaamelh 'oteetshanh, wet 'àp 'ookeyey takyuum' pe', hâàpe 'nolhààmet tà 'noo'watsha nkyeyaj. 2Tsi hàp tà 'no'nààlit 'noo'watshankyeyaj. Wet 'olhaamelh 'o'weenhteh, wet 'oyààmejlhih, wet 'ojweelh'ameyho 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa', tà 'íiyejp'ante 'Noojkyah, wet tà 'àp 'no'nààlit'noyejen'. 3'Imakte 'olhaamelh 'o'weenh wet 'olààtkye', tààjtso wet hàp tà 'ojweelh'ameyho', hààpqhila-k 'àp hààte 'aameyh, lheehla 'noyejen'; wet 'olhaamelh 'o'iiyejt'at 'Noojkyah, wet 'àp 'o'íiyej Lhààs, Jweesus Kilíistoh. 4Wet 'imaayheyna wet, hàp tà 'olhaamelh 'ojweelh'ameyho', tà 'othaat'ameye 'oojwukwyeneknah, tsi 'ot'uuky'oye kyek 'iihla'ameyej 'nooqàjyaj tà máatkye'. 5Wet hàp tààjna silààt tà 'olhaamelh 'olààteh, tà túme lhaam', tà 'àp 'ojweelh'ameyho': Yoos hâàpe 'isi', wet tok 'íikye honaatsi kyek 'íihi lhaam'. 6Kyek 'iyok: 'Iyéeyej lhaam', tha kyek 'iyéehi honaatsi', wet 'iwet 'iyààmwethà', wet tok 'iyeenlhi 'imak tà máatkye'. 7Tha kyek 'iyéehi 'isi', màànhyej'iwóye lhaam', tà 'íihi 'isi', wet neky'e 'iyeewek, wet Lhààs Jweesus Kilíisto la'wooyis, 'ileej'inámej nilhóoqej lhaaqeyis. 8Kyek 'iyok: Tok lhaaqeyis'íhi', wet 'inaamelht'at tà 'iyaa lhanijwe'yenwethà', wet 'imak tà máatkye' tok 'ii'inámhi kye'. 9Kyek 'iyaalhanijwélej lhaaqeyis wet, lhaam hâàpe tà 'is'aalhóho', wet 'àp tok t'aqaanhyaj'íhi', wet 'itààyhet'inámej lhaaqeyis, wet 'ileej'inámej nilhoq lhaakyumhyaj tà nii'sa'. 10Kyek 'iyok: Tok 'iyawo'ilhaaqeyisa', wet 'iyeene lhaam 'ajwee' yenqatsaj, wet lhààmet tok 'ii'inámhikye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\