1 San Juan 2

1'Ileesas, hàp tààhesna tà 'ojweelh'ameyho', tà 'otíihi 'oojwukwyeneknah, tsi 'ot'uuky'oye-k tok lawoyayhla'aqéeya'. Tha kyek 'íikye 'elh kyek 'iwolaqéeya', wet 'ilhaahyenek 'ii'iná mej tà 'íiyej 'Noojkyah: hâàpe Jweesus Kilíis- toh, tà hâàpe hi'no tà 'is'aalhóho'. 2Lhaam lhayenlaháayayej lhaaqeyis, tha tok tajlháme 'inaamelh 'ilhaaqeyis, mat 'àp hàà-te nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat laqeeyis. 3Wet hàp tààjna 'imak tà tameenej tà 'iyaahanej tà 'iyaatà jwélej lhaam': kyek 'iyaat'amájej lhààmtes. 4'O'elht'a-k hâàpe-k yok: 'Otààjwélej, tha kyek niit'ama jáyej lhààmtes, lhaamtso wet 'iwet yààmlh ih, wet 'imak tà máatkye' tok 'íihi'. 5Tha 'o'elh kyek t'aamájej Yooslhàmtes wet, máatkye tà 'is'aalhóho' Yoos humnhayaj tà 'íihi'. Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'iyaa-hanej tà 'iyéehi lhaam'. 6'O'elh kyek yok: 'O'iihit'at lhaam', wet t'uhlà-k màànhyejt'a'iwóye lhaam', tà 'inúuke la'nààyij. 7'Ipuuhjwas, 'noosukunhyaj tà 'otíihi tààjna tà 'otshàànhi', wet tok hàp kyek neeky'e', tajlháme tà hààpet'at 'noosukunhyaj tà paajkye tà 'ii'ame jen', tâlhe tà neeky'éleh. Wet 'noosukunhyaj tà paajkyetsoh, hààpet'at 'nolhàà met tà lalààtakye', tâlhe tà neeky'éleh. 8Tha máatkye', 'othaat'ameye 'noosukunhyaj tà neeky'e', tà máatkyeyej lhaam', wet 'àp maatkye'ameyej. Tsi hàp tà honaatsi wet, tajwaatshit'at, wet 'isi tà máatkye', neky'e lhaalh'íhi'. 9'O'elh kyek yok: 'O'íihi 'isi', tha kyek 'nààjwtséye lapuuhjwah, wet qamaj 'iihit'at honaatsi'. 10'O'elh kyek yahuumin lapuuhjwah, wet 'iihit'at 'isi', wet tok 'imaak 'íihi-k 'ithaatlaqatsih. 11Tha 'o'elh kyek 'nààjwtséye lapuuhjwah, wet 'iihit'at honaatsi', wet 'iluunhit'at honaatsi'. Tok yahaanej'íhi tà 'inúukeh, tsi hàp tà honaatsi', hip'ooke'pe tateelhoyh. 12'Othaat'ameye 'olhààmet, 'ileesas, tsi hàp tà 'notààyhet'ameyho 'aqeeyis, tà lat'eekhayaye lheey'. 13'Othaat'ameye 'olhààmet, 'noojkyalis, tsi hàp tà latààjwelayejt'at hi'no tà 'íikye', tâlhe tà neeky'éleh. 'Othaat 'ameye 'olhààmet, maahses, tsi hàp tà latuumhatayhkyà Hi'no tà Nii'sa'. 'Othaat'ameye 'olhààmet, nàà'tshas, tsi hàp tà latààjwelayej 'Noojkyah. 14'Othaat'ameye 'olhààmet tà 'otshàànhi', 'noojkyalis, tsi hàp tà latààjwelayejt'at hi'no tà 'íikye', tâlhe tà neeky'éleh. 'Othaat'ameye 'olhààmet tà 'otshàànhi', maahses, tsi 'aatqhaj yhen', wet Yoos lhàmet 'it''amejen', wet pajkye latuumhatayh kyà Hi'no tà Nii'sa'. 15Yej lahuuminay honhaatnah, wet yej lahuuminay 'imaayhey tà 'íihi'. Kyek 'íikye 'o'elh kyek yahuumin honhat wet, 'noohumnhayaj tà tâlhe 'Noojkyah, tok 'íihi'. 16Tsi nilhóoqej 'imaayhey tà 'ihonhaatenah, 'imak tà 'not'isan 'yaqààneh, 'imak tà 'notteelhoy 'yaqààneh, 'imak tà tameenej hi'no kyek lhaa'ikyàjlhilhámej, tààhestso wet tok tâlhe 'Noojkyah, tajlháme tà la'weett'at honhaatnah. 17Wet honhat wet, tajwaayhitshilah, lhà'ya t'aqàànhyahayh, tha 'o'elh kyek 'iwóoye 'imak tà Yoos yahuumínkye', wet 'iihikyelat'am', yàtla-k tiyààje'tsih. 18'Ileesas, hààpet'at tààjná'we 'ijwáalas tà lapéeseh. Wet 'aamey pajkye lalààtakye tà 'noyok: Nààmhla hi'no-k tataayhlà Kilíistoh. Wet máatkye', tààjna wet pajkye 'nànhen wuujwpe wikyi tà tataayhlà Kilíistoh, wet hàp tà tamee nej tà 'iyaahanej tà hâàpe 'ijwáalas tà lapéeseh. 19Lhaamelhtso wet, tàlhte'inaamehen', tha tok hâàpe 'inaamelh. Tsi kyek máatkye-k hâàpe 'inaamelh wet, qamaj 'iihi'net''inámej. Tha hàp tà tàlhte'inaamehen', tsi 'iwóoye-k qaale lhàj tà lhaamelh tok hâàpe 'inaamelh. 20Tha hàp tà 'Elh tà hâàpe 'Isi', 'yiilen'ameyej laqhaajyhayaj, wet latààjwelayejt'at nilhóoqej 'imaayheyh. 21Tà 'otshàànhi tààja wet, tok hàp kyek 'otíi-hi-k qatààjweláyej 'imak tà máatkye', tajlháme tà latààjwelayej, wet lahaanayejt'at tà tok 'íikye 'nooqajwe'nha yaj kyek tâlhe 'imak tà máatkye'. 22Háats'i tà 'ajwee'yenqatsaj? Hà qahâàpeya hi'no tà 'ijwoon tà Jweesus hâàpe Kilíistoh? Hàp tààjna hi'no tà tataayhlà Kilíistoh: hi'no tà 'ijwoon 'Nooj kyah, wet 'àp 'ijwoon 'Nolhààs. 23'O'elht'a-k hâàpe-k 'ijwoon 'Nolhààstsoh, wet 'Noojkyah tok 'íiyej. 'O'elh kyek lhaa'ijwélej 'Nolhààstsoh, wet 'àp hààte 'Noojkyah 'íiyej. 24'Imak tà lalààtakye', tà tâlhe tà neeky'éleh, 'is kyek yikt'a-k 'ii'ameyhíkye'. Kyek yikt'a-k 'ii'ameyhíkye' 'imak tà lalààtakye' tà neeky'éleh, wet 'àp hààte yikhiilat'at kyek lheeyayhihla 'Nolhààs, wet lhà'ya 'Noojkyah. 25Wet hàp tààjna 'imak tà lhaam 'ijweelh'inámho': 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa'. 26'Olhààmet tà 'otshàànhinah, tà 'othaat'ameyeh, yààme lhaamelh tà 'itíikye-k 'yaqaan'ameyej. 27Tha 'aameyh, 'imak tà 'no'yiilen'amejen', tà tâlhe lhaam', 'it''ameyej, wet tok lawaatayhlà-k 'íikye hi'no-k 'aa'ikyujwanhen'. Tsi hàp tà 'imaaktsoh, tà tâlhe lhaam', 'ikyuujwan'ameyej nilhóoqej 'imaayheyh. Wet hààpet'at 'imak tà máatkye', tok 'nooqajwe'nhayaj. Wet 'is kyek lheeyayhit'at lhaam', màànhyej tà 'ikyuujwan'ameyej. 28Wet athaanah, 'ileesas, 'is kyek lheeyayhit'at lhaam', hààp qhila-k tok lhaanowahyaj'ihihlah, kyek 'nànhiiyelah, wet 'àp tok 'iihikyela lhaa'nàjwlhis, kyek tameenhiyeja-k 'iyaalhanitonitehlà', kyek nààmhlah. 29Kyek lahaanayej tà lhaam hâàpe tà 'is'aalhóho', wet hààte hanaayej tà 'elht'a-k hâàpe-k 'iwóoye 'imak tà 'is, tàlheet'at lhaam'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\