1 San Juan 3

1Lhek yaahinay 'noohumnhayaj tà wuujw tà 'Noojkya hi'ween'inámho', tà 'no wuunit'inámej Yoosles, wet 'inaahàpe hent'at. Wet hàp tà tameenej tà wikyi tà 'iho nhaatenah, tok nitàà jwelh'inámej, tsi tok nitààjwélej lhaam'. 2'Ihuumnhayh, 'athaana wet 'inaahàpehen Yoosles. Qamaj tok qaalelhâje 'imak tà 'inaahàpehenhnah, tha 'iyaahanej tà', kyek lhaam 'nànhiiyelah, 'inaamànhiyeja'iwóye lhaam', tsi hàp tà 'iyaa'wenhlah, màànhyej tà hâàpe'. 3Wet 'o'elh kyek hâàpe-k laqaanihhayaj'ihlà lhaam', wet lhaayom'iso', màànhyej'iwóye lhaam', tà hâàpe tà 'iso'. 4'O'elht'a-k hâàpe-k 'iwolaqéeya', wet 'àp hààte 'inààq'às Yoosqalelhtshayaj, tsi 'nooqey', 'inààq'às 'nooqalelhtshayaj. 5Wet lahaanayej tà 'nàl lhaam', tà neke lhaaqeyis tà 'isoo 'inámej, wet lhaam', tok laqeey'íhi'. 6'O'elht'a-k hâàpe-k 'iihit'at lhaam', wet tok 'iwolaqéeya'. 'O'elht'a-k hâàpe-k 'iwolaqéeya', wet tok hi'weenh, wet tok nitààjwélej. 7'Ileesas, yej 'aalawahnayej hi'no-k hâàpe-k 'yaqaan 'amejen'. 'O'elh kyek 'iwóoye 'imak tà 'is, wet hàp tà 'is'aalhóho', màànhyej'iwóye lhaam', tà 'is'aalhóho'. 8'O'elh kyek 'iwopejlaqéeya', wet tàlheet'at 'ahààttaj. Tsi hàp tà 'ahààttaj 'iwolaqéeya', tâlhe tàjp'ante neeky'éleh. Hàp tà tameenej tà 'nàl Yooslhàs, tà lhaam 'iwaatp'antehlà-k yaqaasóhi 'ahààttaj kyumtes. 9'O'elh kyek hâàpe-k tâlhe Yoos, wet tok 'iwolaqéeya', tsi hàp tà Yoosqàpjwayaj 'iihit'at. Tok yahaanej kyek 'iwola qéeya', tsi hàp tà Yoos tà lajkyah. 10Wet hàp tààjtso 'imak tà hi'nààlit wikyi kyek hàp kyek Yoosles, wok 'àp 'ahààttajles. 'Elht'a-k hâàpe-k niiwo yáye 'imak tà 'is'aalhóho', wet kyek 'àp niihumína lapuuhjwah, wet tok tâlhe Yoos. 11Tsi hàp tà màànhyejtso silààt tà lalààtakye', tà tâlhe tà neeky'éleh: tà t'uhlà-k 'iyaalhanihumnhen'. 12Tok 'is kyek 'inaamànhyej'iwóye Kaayinh, tà tâlhep'ante 'Elh tà Nii'sa', wet 'ilâànp'ante laky'iinij. Wet háats'i 'imak tà tameenej tà 'ilàành? Tsi hàp tà lakyuumtes tok 'is, tha mat laky'iinij wet, lham 'is lakyuumtes. 13'Ipuuhjwas, yejay lanúuyejphà wikyi tà 'ihonhaatenah, kyek 'nààjwtse'ameyeh. 14'Inaamelh 'iyaahanej tà 'iyaatjwayej 'nootàhyaj, wet 'iyaatiyâjo 'noo 'watshankyeyaj, tsi hàp tà 'iyaahumnhen lhaapuhjwas. 'O'elh kyek hâàpe-k niihumína lapuuhjwah, wet 'iihit'at 'nootàhyaj. 15'O'elht'a-k hâàpe-k 'nààjwtséye lapuuhjwah, wet 'nolhíiq oy'. Wet lahaanayejt'at tà hi'no tà 'nolhíiqoy', 'noo'watshan kyeyaj tà lajlapéesa', tok 'íihi'. 16Wet hàp tààjna 'imak tà tameenej tà 'iyaatàjwélej 'noohum nhayaj: tsi hàp tà Kilíistoh yaakyàjte'inatpehen la'waatshan kyeyaj. Wet hààte 'inaamelh t'uhaawétej kyek 'iyaakyàjpe lhaapuh jwas lhaa'watshankyeyaj. 17Tha 'elht'a-k hâàpe-k hi'ween 'imaayhey tà 'i honhaa tenah, wet kyek hi'ween 'eelh tà laneeky'ethayaj'íhi', tha kyek hit'uunhtej t'ootle', wet kyihla 'iwóoye-k 'noo hum nhayaj tà tâlhe Yoos, 'íihi hi'nootsoh? 18'Ileesas, tok 'is kyek lhaahumnhayaj 'iwet 'iyeenejlhit'at 'ilhààmtes kyek tâlhkye 'ilhaayhilh, tajlháme-k 'iyeenej lhi 'ilheenhayh wet 'imak tà máatkye'. 19Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'iyaahanej tà 'inaahàpehen 'imak tà máatkye lalees, wet 'iwoohiyela-k 'iyaaqálho lhaat'otlelis, 'iyéekye tà tataakye lhaam'. 20Kyek lhaat'otlelis t'isuujwqan'ináme' tha', Yoos hâàpe tà wuujw, yààm'pe lhaat'otlelis, wet lhaam yahaanej nilhóoqej 'imaayheyh. 21'Ihuumnhayh, kyek lhaat'otlelis niit'isujwqana'inámeh, wet tok lhaajwawalhyahay'íhi', 'iyéekye tà tataakye Yoos. 22Wet 'imakt'a-k hâàpe-k 'iyaat'álhejeh, wet lhaam hi'weenhla 'inámho'. Tsi 'iyaat'amájej lhààmtes, wet 'iyeenlhi 'imak tà lhaam ya-huumínkye', tà 'iyéekye tà tataakye'. 23Wet hàp tààjna 'imak tà 'isuukun'inámej: ne'te-k 'iyaat'ekháye Lhààs Jweesus Kilíisto lheey', wet 'àp 'iyaalhanihumnhen', màànhyej tà lhaam ne'te-k 'iyaawóyeh. 24Wet 'elh kyek t'aamájej lhààmtes, wet 'iihi-t'at Yoos, wet Yoos 'iihit'at lhaam'. Wet 'Nooyalh tà lhaam hi'ween'inámho', hàp tà tameenej tà 'iyaahanej tà lhaam 'ii'inámhikye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\