1 San Juan 4

1'Ihuumnhayh, yej lat'eekhayaye 'nooyalht'a-k hâàpe', taj lháme-k lheelhthómkye 'nooyalh kyek hâàpe-k tâlhe Yoos. Tsi hàp tà 'íikye wuujwpe silààtwos tà niimatakyehen', tà yikhen tà 'iluun'pe honhat. 2Wet hàp tààjna 'imak tà tameenhiyeja-k latààjwelayej 'nooyalh kyek tâlhe Yoos: nilhoq 'nooyalh kyek 'ijweelh tha yok: Jweesus Kilíistoh 'íihi 'not'isan' tà nàmhhonhaatenah, 'nooyalhtso wet, tâlhe Yoos. 3Wet nilhoq 'nooyalh tà niijwéla tà Jweesus Kilíistoh 'íihi 'not'isan' tà nàmhhonhaatenah, wet 'nooyalhtso tok tâlhe Yoos; hààpet'at 'nooyalh tà tataayhlà Kilíistoh, tà tâlhe lataahjwah. Hàp tà lalààtakye tà nekt'aat, wet 'athaana wet, pajkye 'ii'pe honhat. 4'Aamey latâlhe Yoos, 'ileesas, wet pajkye latuumhatayh kyà lhaamelhtsoh. Tsi hàp tà 'elh tà 'ii'ámhikye', yààm'pe 'elh tà 'ihonhaatenah. 5Lhaamelh la'weett'at honhaatnah. Wet hàp tà tameenej tà lhaamelh yààmet'at 'imak tà 'ihonhaatenah. Wet wikyi tà la'wet honhaatnah, taky'aahúyeh. 6'Inaamelh 'iyaatâlhe Yoos. 'Elh kyek nitààjwélej Yoos, wet taky'aahu'inámeh; 'elh kyek niitàlháye Yoos, wet tok taky'aahu'inámeh. Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'iyaatàjwélej 'nooyalh tà máatkye', wet 'àp 'nooyalh tà nii'isa'alhóho'. 7'Ihuumnhayh, 'is kyek 'iyaalhanihumnhen', tsi hàp tà 'noo humnhayaj tâlhe Yoos. 'O'elht'a-k hâàpe-k lahuumnhayaj'íhi', wet tâlhe Yoos, wet nitààjwélej Yoos. 8'O'elh kyek 'noohumnhayaj néeyahi', wet tok nitààjwélej Yoos. Tsi Yoos hâàpe 'noohumnhayaj. 9Wet hàp tààjna 'imak tà hi'nààlit 'noohumnhayaj tà Yoos 'itii'inamehen': tà Yoos 'ikyenp'antehonhaatenah Lhààs tà 'iwehyáalhah, hààpqhila-k lhaa'watshankyeyaj'íyeji lhaam'. 10Hàp tààjná'we 'noohumnhayaj: tok hààpehte 'inaamelh kyek 'iyaahumin Yoos, tajlháme tà lhaam tà 'inaayahumnhen', wet hàp tà 'ikyeen Lhààs, tà yenlaháaya lhaaqeyis. 11'Ihuumnhayh, tà màànhyejtso tà Yoos 'inaayahumnhen', wet 'iwaatlà-k 'àp hààte 'inaamelh 'iyaalhanihumnhen'. 12Neehikyet'at hi'no-k hi'ween'pe Yoos. Kyek 'iyaalhanihum nhen wet, Yoos 'ii'inámhikye', wet lahuumnhayaj waaq'alh'inámhikye'. 13Wet hààpet'at tààjtso 'imak tà tameenej tà 'iyaahanej tà 'iyéehi lhaam', wet tà lhaam 'àp 'ii'inámhikye': tà lhaam hi'ween'inámho Layaalh. 14Wet 'olhaamelh 'o'weenh, wet 'oyààme' tha 'oyok: Máatkye', 'Noojkyah 'ikyeen Lhààs, tà nilhóoqej wikyi Lajwaayhthih. 15'O'elh kyek hâàpe-k 'ijweelh tha yok: Jweesus hâàpe Yooslhàs, 'o'elhtso wet, Yoos 'iihit'at. Wet lhaam', 'iihit'at Yoos. 16Wet 'inaamelh 'iyaatàjwélej 'noohumnhayaj tà Yoos 'itii'inamehen', wet 'iyaat'ekháyeh. Yoos hâàpe 'noohumnhayaj. 'O'elh kyek 'íihi 'noo humnhayaj wet, 'iihit'at Yoos. Wet Yoos, 'iihit'at lhaam'. 17Màànhyejtso tà 'noohumnhayaj waaq'alh'inámhikye': tsi hàp tà tok lhaanowahyaj'ihlà 'ijwáala tà 'nooqalelhthayaj. Tsi màànhyej tà lhaam hâàpe', 'àp 'inaamànhyejentso 'inaamelh, tà 'iyéehi honhaatnah. 18'Noonowahyaj tok 'íihi 'noohumnhayaj, mat 'noohumnhayaj tà máatkye', yookésphà 'noonowahyaj. Tsi hàp tà 'noono wahyaj nikyàà-tejlà 'nootasnhat. Tha 'o'elh kyek lanoowahyaj'íhi', wet tok waaq'álhi 'noohumnha yaj. 19'Inaamelh 'iyaahumin lhaam', tsi lhaam t'ikyun tà 'inaayahumnhen'. 20Kyek 'íikye 'o'elh kyek yok: 'Ohuumin Yoos, tha kyek nikyuuwéte lapuuhjwah, wet 'iwet yààm lhih. Tsi 'o'elh kyek niihumína lapuuhjwah, tà lhaam hi'weenh, wet kyihla 'iwóoye-k yahuumin Yoos, tà lhaam qanii'wéna'? 21Wet hàp tààjna 'noosukunhyaj tà 'ii'inámej, tà tâlhe lhaam': 'O'elh kyek hâàpe-k yahuumin Yoos, wet t'uhlà-k 'àp hààte yahuumin lapuuhjwah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\