1 San Juan 5

1'O'elht'a-k hâàpe-k 'imaatítkye tà Jweesus hâàpe Kilíis toh, wet tâlhe Yoos. Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k yahuumin 'elh tà 'iwolhâàsa', wet 'àp hààte yahuumin lhààs. 2Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'iyaahanej tà 'iyaahumnhen Yoosles: tsi 'iyaahumin Yoos, wet 'iyaat'amájej lasuukunhyahayh. 3Tsi hàp tààjna 'noohumnhayaj tà 'iyaatíye Yoos: tà 'iyaa t'amájej lasuukunhyahayh. Wet lasuukunhyahayh, tok kyooyhthen'. 4Tsi nilhoq 'imak tà tâlhe Yoos, 'ituumhatkyà honhat laqhaajyhayaj. Wet hàp tààjna 'imak tà 'ituumhatkyà honhat laqhaajyhayaj: hààpet'at lhaat'ekhahyaj. 5'Àp háats'i-k 'ituumhatkyà honhat laqhaajyhayaj? Tajlhá me 'elh kyek 'imaatítkye tà Jweesus hâàpe Yooslhàs. 6Hàp tààjtsó'we hi'no tà nekej 'inààt wet 'woyiis, hâàpe Jweesus Kilíistoh. Ts'iilaqhit'a-k nekej 'inààt, taj lháme tà nekej 'inààt wet 'woyiis. Wet 'Nooyalh, hàp tà 'iwom lhààmet tà máatkye', tsi hàp tà 'Nooyalh, hâàpe tà máatkye'. 7Tsi hàp tà 'íihi laajtumjwáya lhaamelh tà yààmejlhi 'imak tà máatkye', tà 'ipuuléyeh: hààpet'at 'Noojkyah, wet 'Nolhààmet, wet 'Nooyalh tà 'Isi'. Wet laajtumjwá ya lhaamelh, tha hàp tà 'iwehyáalhah. 8Wet 'íihi laajtumjwáya lhaamelh tà yààmej-lhi 'imak tà máatkye', tà 'ihonhaatenah: hâàpe 'Nooyalh, wet 'inààt, wet 'woyiis. Wet lhaamelh tà laajtumjwáyah, tok 'íikye 'elh kyek 'weenhalhámej lhààmet. 9Kyek 'iyaatkyumhlà 'nolhààmet tà tâlhe hi'noolh, tha Yooslhàmet yààm'pe tààjtsoh. Tsi hàp tààjná'we 'nolhààmet tà Yoos yààméje Lhààs. 10'O'elh kyek hâàpe-k t'ekháaye Yooslhàs, wet 'nolhààmettsoh, 'íihi lhaam'. 'O'elh kyek niit'ekhayáye Yoos, wet yen'iwetyààmlhíya', tsi tok 'imaatítkye 'nolhààmet tà Yoos yààmeh, tà lhaam yààméje Lhààs. 11Wet 'nolhààmettso wet, hàp tà màànhyejnah: tà Yoos hi'ween'inámho 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa'. Wet 'noo'watshankyeyajtso wet, 'íihi Lhààs. 12'O'elh kyek hâàpe-k 'Nolhààstso 'íiyej, wet 'noo 'watshankyeyaj 'íiyej. 'O'elh kyek Yooslhàs néeyayej, wet tok 'noo'watshankyeyaj 'íiyej. 13Tààhestso wet, 'otíihi 'olhààmet tà 'otshàànhinah, tà hàp tà 'othaate 'aamey tà lat'ee khayaye Yooslhàs lheey', hààpqhila-k lahaana yej tà 'ii'ameyej 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa', wet 'àp lat'eekhayaye Yooslhàs lheey'. 14Wet hàp tààjna lhaat'ekhahyaj tà 'iyaatíye lhaam', tà kyek 'iyaat'álheje 'imakt'a-k hâàpe-k lhaam yahuumínkye', wet 'ilààt'inámeh. 15Wet kyek 'iyaahanej tà 'ilààt'inámeh, kyek 'iyaat'álheje 'imakt'a-k hâàpe', wet 'àp hààte 'iyaahanej tà pajkye 'ii'inámej 'imak tà 'iyaat'álhejeh. 16Kyek 'íikye 'o'elh kyek hi'ween lapuuhjwa-k 'iwo laqée ya', kyek qahâàpeya 'nooqey tà 'nootàhyaj, wet t'uhlà-k 'iwot'aalh yája', wet Yoos hi'weenhomhma 'noo'watshankyeyaj. Hàp tààjtsó'we tà 'oyààméje lhaamelh tà yeenlhi 'nooqey tà qahâàpeya 'nootàhyaj. Tsi 'íikye 'nooqey tà 'nootàh yaj, wet 'nooqeytso wet, qhiit'a-k 'oyààmejlà kyek 'oyok: 'iwóoye-k 'no'yaalhyenh. 17Nilhoq 'imak tà nii'isa'alhóho', hâàpe 'nooqey'. Tha hàp tà 'íikye 'nooqey tà qahâàpeya 'nootàhyaj. 18'Iyaahanej tà 'o'elht'a-k hâàpe-k tâlhe Yoos, wet tok 'iwo laqéeya'. Tsi hàp tà 'Elh tà Yooslhàs, t'aamájej. Wet 'ahààttaj, tok 'inóqteh. 19'Iyaahanej tà 'iyaatâlhe Yoos, wet nilhoq honhat wet, 'iikyàjwi Hi'no tà Nii'sa'. 20Wet 'iyaahanej tà nààm Yooslhàs, wet hi'ween 'inámhomkye 'noohanhyaj, tà ne'te-k 'iyaatàjwélej 'Elh tà Máatkye'. Wet 'iyéehi Lhaam tà Máatkye', 'iyéehi Lhààs, Jweesus Kilíistoh. Hàp tààjna Yoos tà Máatkye', wet 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa'. 21'Ileesas, 'aamajej'ahilàmhen yooslhayis tà niimatakyehen'. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\