1 San Pedro 1

1Tuuntehen', Jweesus Kilíisto laqaa'apóstolh, 'ithaate lhààmetnah wikyi tà 'itsaatpe honhat tà qala'wéeta', tà 'íihi Póontoh, Waalásyah, Kaapalósyah, 'Aasyah, wet Wiitínyah, tà hâàpe wikyi tà Yoosqalelhtshayh, 2tà 'àp 'Nooyalh yeene tà Yoost'amajkyetes, màànhyejt'at tà Yoos tà 'Noojkyah 'iwaaq'lhátkyep'ante latiikyunhayaj tà màànhiyejatsoh, hààpqhila-k lhaamelh 'iwóoye Yooslhàmet, wet 'àp 'notsàày'pe Jweesus Kilíisto la'wooyis. 'Noo'isyaj wet 'nootámsek, 'is kyek lhà'yalhiip kyek 'ii'amejen'. 3La'iisyaj'íhi Yoos, Lhaawuk Jweesus Kilíisto lajkyah, tà lhaam', tà wuujw lap'aattsenhyaj, hiween'inámho 'noo'watshankyeyaj tà neeky'e', wet yenlhaaqàyéta 'nooqanihhayaj tà la'waatshankyeyaj'íhi', tà 'inaa'isej Jweesus Kilíisto tà 'inúuphàp'anteh, tà tâlho 'noop'itseyheyh. 4Wet 'àp tameenej tà lhaaqàyet 'imaayek tà nhaanáyej kyek tatày', tà lajlaky'oohléya', tà tok yahaanhiyeja-k tasuuy', tà 'not'aamajej'ahilàmhen', tà 'íihi puule', 5tà 'ekhaahyaj tà tameenej tà Yoosqhajyhayaj t'aamaj'ameyej, hààpqhila-k lasaaqanayej 'noojwahyaj tà 'nowaaq'lhatejkyà-k 'no'nààlit, kyek taj 'ijwáalas tà lapéeseh. 6Wet hàp tààjtso 'imak tà 'aamey 'aa'aqàjejlhih, tej kyek 'alhaaq'lis'íhi' 'athaanah, kyek 'iwaatlà-k màànhyejtsoh, tà lheeyayhi'ayej 'nolheelhtshayahay tà 'weenhakyelhámej. 7Tsi t'uhaawétej tà 'noyeelhte 'ekhaahyahayh, tà laha yààm'pe kyiinajqa'tu', tà yahaanej tà tatày', tej tà t'uunhlà 'iitàj kyek 'noyeelhtéjeh. Wet kyek máatkye 'aamey 'ekhaahyaj wet, 'no'weenhla tà t'uhaawétej 'nooqàjyaj, 'noosilatyaj, wet 'noowujwyaj, kyek 'nànhiiyela Jweesus Kilíistoh, 8tà hàp tà lahuuminayh, tej tà qahâàpeya-k la'weenayh; wet tà lat'eekhayaye lhaam', tej tà qamaj tok la'weenayh, 'athaanah, wet tok lapees'íhi tà 'aamey 'aa'aqàjejlhih, tà latii'ameyej 'nooqàjyaj tà tok 'íikye 'nolhààmtes kyek 'waawúlheh, tà wuujw tà lasiilatyaj'íhi', 9tà 'aatott'ayayet'at 'ekhaahyaj laqaapes, tà hâàpe 'ahuusey lajwaahyahayh. 10Yooslhàmetwos tà yààmejlhíp'ante 'noo'isyaj tà 'notshuupyen'ameyeh, ta'yààtshanlhip'anteky'oye 'noojwahyajtsoh, wet wuujw tà 'iteetshanky'oye'. 11Tsi Kilíisto layaalh, tà 'íihikyep'ante lhaamelh, 'ijweenhómkyep'ante 'noop'attseyaj tà 'notiihiyeja Kilíistoh, wet 'àp 'noosilatyaj tà 'imààlhhikyela la'nààyij, wet màànhyejtso' tha', lhaamelh wuujw tà t'uuky'oye-k yahaanej hi'nót'et' kyek hâàpe', wet 'àp lawhâàyt'et' kyek hâàpe', tà 'noyààméjeh. 12Wet 'nopààynép'ante tà lhaamelhit'a-k 'notshuupyene 'imaayhey tà lhaamelh yààmejlhitsoh, tajlháme tà 'notshuupyen'inamehen'. Wet wikyi tà 'ijweelh'ameyho silààt tà 'is, 'athaanah, wet 'itíihi 'Nooyalh tà 'Isi', tà tàlhpuuléyeh, tà lhaamelh yààmejlhit'at 'imaayheytsoh, tà hâàpe 'imaayhey tà Yooskyenhayh, 'itíikye-k 'iyaahinh. 13Wet tà màànhyejtso wet, t'uhlà-k lhomay'aahi'no', yej 'aatekmahthen'. 'Is kyek lalhooqonay 'aqaanihhayaj tà latiiyayhi 'noo'isyaj tà 'no'weenhla'ameyho', kyek 'nànhiiyela Jweesus Kilíistoh. 14Tà 'aahàpehen 'nooles tà taky'aahúye la'wet, wet tok 'is kyek lhekaakye 'aqàànhyahayt'amhaj 'ii'ameyej, tàjt'amhaj lheeyayhi tà 'imaakqahanayayej'íhi'. 15Tajlháme tà t'uhlà-k 'aalhomay'isómkye', wet lhomay'is nilhoq 'akyuumhyahayh, màànhyej'iwóye hi'no tà t'àànp'ante'ameyeh, tà 'iso'. 16Tsi hàp tà 'íihi Lahii' tha yok: 'Aa'omay'isómkye', tsi hàp tà 'olhaam wet, 'o'iso'. 17Wet kyek lhenay'ajkyáaya hi'no tà 'iteetshan 'eelh 'iwehyáalha lakyuumet, tà 'àp tok hi'weenhthíkye wikyi', wet 'is kyek 'anoowahyahaylatíyeh, tà qamaj laluunay'pe honhat tà qaha'wéeta'. 18Tsi lahaanayejt'at tà pajkye 'notiisqan'atapehen', tà 'none'te-k lhekaaky'oye 'akyuumhyahay tà lajlaháala', tà tâlhe 'ajkyaalis. Wet laha tà 'notiisqanej'atapehen wet, tok hâàpe 'imaayhey tà niit'úna', kyek màànhyej'iwóye kyiinajqa'tu', wok kyiinaj tà 'ipeelaj, 19tajlháme tà hâàpe Kiliisto'woyis, tà lahaa'íhi', tà màànhyej'iwóye-k tâlho tsoo'natajlhàs tà lajlaky'oohléya', tà tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k nii'ísa-k lháayej. 20Kiliistotso wet, pajkyep'ante 'noqaalelhtéje lakyuumet, tâlhe tàjp'ante qamaj néeyakye honhat, mat 'ijwáalas tà lapeesena wet, 'nàl', tsi hàp 'aamey tà 'itii'ameye lahuumnhayaj. 21Wet lhaam tà tameenej tà lat'eekhayaye Yoos, tà hàp tà 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, wet hi'weenho lawuujwyaj. Wet tà màànhyejtso wet, 'iwóoye-k latiiyaye Yoos 'ekhaahyahayh wet 'aqaanihhayahayh. 22Wet tà pajkye laleejen 'ahuuseyh, wet 'àp lataaky'ahuyaye 'imak tà máatkye', tà 'aa'isayej Yoosyalh, wet tà 'àp 'no'ween'ameyho 'noohumnhayaj tà máatkye', tà tok t'aqaanhyaj'íhi', wet 'iwóoye-k latààlhtayho 'ootlelis tà 'isómkye', kyek 'aalahumnhen'. 23Tsi hàp tà 'aameyh, lhaakyàjayho tà lakyààtayhkyà'. Wet tààjtso wet, tok tâlhe 'nooqoy tà niit'úna', tajlháme tà tâlhe 'nooqoy tà t'uunh, tà hâàpe Yooslhàmet, tà tok yahaanhiyeja-k tatày', yàtla-k tiyààje'tsih. 24Tsi hàp tà Nilhoq 'not'isan wet, màànhyej'iwóye ha'làà'woleyh, wet nilhoq hi'noosilatyaj, màànhyej'iwóye ha'lààlhawo'. Ha'làà'woley wet, tamkyày', wet lhaawo', nikyààtkyà'; 25tha mat Yooslhàmet wet, tok yahaanhiyeja-k tatày', yàtla-k tiyààje'tsih. Wet hàp tààjtso silààt tà 'is, tà 'nojweelh'ameyho'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\