1 San Pedro 2

1Wet tà màànhyejtso wet, t'uhlà-k latiiyayejqanhihaky'oye nilhoq 'imak tà nii'sa', wet nilhoq 'not'aqaanhyahayh, wet 'nooqajwey'nhayahayh, wet 'not'iskyeenhyahayh, wet nilhoq 'nolhaahyhayahay tà sitààyh. 2Wet tà 'aamànhyayej'iwóye nàà'tshas tà neky'e nikyààtkyehkyà', wet 'is kyek 'akyuuyajayky'oye ts'oos tà hats'íilaq, tà 'ikyiiyhelit husek, hààpqhila-k 'aalakyiyhelitayej, yàt pajla' tha lakyààtaye 'ajwaahyahayh, 3kyek máatkye tà lataamaqaye tà 'is 'Noowuk. 4Hoyaaye lhaam', tà hâàpe tuunte tà la'waatshankyeyaj'íhi'. Máatkye', wikyi' 'itiiyejqanhih, mat Yoos takyúumah, wet wuujw tà lahaa'íhi', tà 'iiyejlà'. 5Wet hààte 'aameyh, tà 'aamànhyayej'iwóye tuuntey tà la'waatshankyeyahay'íhikye', wet 'is kyek 'aalawahnayej kyek 'noyeen'ameye hup tà Yoosyalh'wet, wet 'noohusewos tà Yoost'amajkyetes, hààpqhila-k lhaakyàjaye Yoos 'nooqathatkyàlis tà tâlhe 'Nooyalh, tà Yoos yahuumnhilahlà', tsi hàp 'imak tà la'iisyaj'íyeji Jweesus Kilíistoh. 6Tsi hàp tà 'àp hààte 'íihi Lahii' tha yok: Lhek yahínhyah, 'otíihi Siiyonh tuunte tà lhámhyah, tà 'otíihi latseelhà'. Hâàpe 'ooqalelhtsek tà 'otkyúumah, tà wuujw tà lahaa'íhi'. Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k t'ekháaye lhaam', wet tok la'nààjwlhi'ihihlah. 7Tuuntetso wet, lahaa'iyej'ameyhíkye', tà 'ekhaahyahay'íhikye'. Tha mat wikyi tà lajt'ekhaahyája', wet 'noyààme' tha 'noyok: Tuunte tà hupwos 'itiiyejqanhih, wet nikyâàte tà hâàpe tuunte tà lhámhyah, tà 'íihi huptseelhà'. 8Wet 'àp 'noyok: Hààpet'at tuunte tà 'notnhààphânej, wet 'àp 'inaatitkyehen wikyi'. Tsi hàp tà wikyi tà niitky'ahuyáye 'nolhààmet wet, tanhààphânej; wet hààpet'at tààjtso 'imak tà pajkyep'ante 'notshuupyeneh. 9Tha mat 'aamey wet, 'aahàpehen wikyi tà Yoosqalelhtshayh, 'noohusewos tà laniiyatyahay'íhikye', wikyi tà Yoost'amajkyetes, wikyi tà Yoos yenlaqààyéta', hààpqhila-k lajweelaylhi lheenhay tà wuujw tà la'iisyahay'íhikye'. Lhaam tà t'àànp'ante'ameyeh, tàjp'ante lheeyayhi honaatsi', tà ne'te-k lakyààtayho laqaa'isi', tà wuujw tà lasiilatyaj'íhi'. 10'Aameyh, lheeyayhit'amháji tà tok 'aahâpe wikyi', wet 'athaana wet, 'aahâpe Yoosqawikyi'. Tààjt'amhajtso wet, qamaj tok lakyààtaye-k laqaatej 'noop'attsenhyaj, tha 'athaana wet, neky'e laqaatayej 'noop'attsenhyaj. 11'Ihuumnhayh, 'aamey tà laluunay'pe honhat tà qaha'wéeta', 'ot'aalh'ameyho-k laleeyayej 'isaanist'aqànhyahayh, tsi hàp tà tààq'léyej 'ahuuseyh. 12T'uhlà-k lhomay'is 'akyuumhyahayh, tà lheeyayhi wikyi tà qahâàpeya jwuulales, hààpqhila-k wikyi tà taahu'ameyeh, tà jwetaj 'aaqni'sahénpa', hi'weenhla 'akyuumtes tà 'isiis, wet 'àp 'iwohlalaqààjyajáye Yoos, kyek taj 'ijwáala-k nààmh. 13Tà 'aahâpe wikyi tà t'ekháaye 'Noowuk wet, t'uhlà-k 'aalatiyaykyàjwi nilhoq 'nooniyatyahay tà la'wet honhaatnah, màànhyej'iwóye niyaat tà lhámhyah, tà yààm'pe 'iyhàj, 14wok 'àp hàp 'iyhàj niyaateyh, tà 'eelhtso lakyeenhayh, tà lhaamelh lakyuumet tà 'itaasnhen wikyi tà yeenlhi 'imak tà nii'sa', wet 'àp 'iwuujwyen wikyi tà yeenlhi 'imak tà 'is. 15Tsi hàp tààjna 'imak tà Yoos yahuumínkye': kyek lheenaylhi 'imak tà 'is, hààpqhila-k lap'ooyayhíkye lhaayhilh wikyi tà nhanakye'imáakej, wet tà 'àp lajlatiikyunhayahaya'. 16'Aahàpehen wikyi tà lhaalawuhuyt'at, tha hàp tà tok 'iwóoye-k 'aalatiyayéji kyek lheenaylhi 'imak tà nii'sa', tajlháme tà t'uhlà-k 'aalhenaye Yoosqawos. 17Woyaylaháaya nilhóoqej wikyi', humiinay 'apuuhjwas, nowaayaye Yoos, wuujwyenay niyaat tà lhámhyah. 18Qawos, 'aatiyaykyàjwi 'awuuhuyh, wet woyaylaháaya', tok ts'íilaq lhaamelh tà 'isen', wet 'àp 'ahuumnhatses, mat 'àp hààte 'iyhàj tà nii'isakye'alhóho'. 19Tsi kyek 'íikye 'o'elh kyek 'iteelàytej 'noop'attseyaj tà niitajáho la'wet, kyek lhaam nitiikyúne Yoos, wet hàp tààjtso 'imak tà Yoos yahuumínkye'. 20Tsi kyek lateelàytayej tà 'notaasinwethà'atapehen 'aqeeyis, wet 'àp háats'ihila laha-k latààlhetayhlà'? Tha kyek lheenaylhi 'imak tà 'is, wet 'àp lateelàytayej 'noop'attseyahay tà 'notii'ameyeh, wet hàp tààjtso 'imak tà máatkye tà lahaa'íhi', kyek 'íikye tà tataakye Yoos. 21Tsi hààpet'at tààjtso 'imak tà 'not'àànej'ameyeh. Tsi 'àp hààte Kilíistoh, p'aliitsajp'ante'atapehen', wet 'ipààyenp'ante'ameye 'imak tà t'uhaawétej kyek lateenayh, tà ne'te-k lat'ààsayhíkye la'nààyhayh. 22Lhaam wet, tok 'iwop'antelaqéeya', wet tok 'íikye t'aqaanhyaj, kyek tâlhkye lhaayhi'. 23Wet tàjp'ante wikyi 'yààytenlhi wet, lhaam tok yaakyàjlà 'imak tà nii'sa'. Wet tà lap'aattseyaj'íhi', wet tok 'ijwéelhp'ante takey', tajlháme tà yaakyâje 'Elh tà laqaalelhthayaj 'is'aalhóho' nilhoq 'imak tà 'noyeeneh. 24Wet 'ikyààjip'antet'at t'isan' lhaaqeyis, tà 'nop'áajtej ha'là', hààpqhila-k 'inaamelh màànhyej'iwóye-k 'iyaat'inhen', tà 'iyeeyejlà 'nooqey', wet kyek 'àp 'iyéehi 'noo'watshankyeyaj, tà 'iyaatshupyene 'noo'isyaj. Wet lanheetetso wet, hàp tà tameenej tà lakyeesen'. 25Tsi hàp tà 'aamey wet, 'aamànhyayejt'amhaj'iwóye tsoo'natas tà wetaahen', tha hàp tà 'athaana wet, lataapilaye Tsoo'nataswo', tà hâàpe hi'no tà t'úuye 'ahuuseyh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\