1 San Pedro 3

1Wet 'àp hààte'iwóye 'aamey tà 'aa'atsinhayh, 'is kyek 'aalatiyaykyàjwi haky'eejwas, hààpqhila-k 'àp hààte hi'noolh tà niit'ekhayáye 'nolhààmet, 'noqáalheji laky'eejwaskyumhyahay tà 'is, tej kyek néeyakye-k 'no'weenho 'nolhààmett'a-k hâàpe'. 2Tsi lhaamelh hi'weenhla 'akyuumhyahay tà lajlaky'oohléya', tà 'àp latii'ameyej 'anoowahyahayh. 3Tok 'iwóoye-k 'aalasilatyenayej 'imaayhey tà túmphà', màànhyej'iwóye ha'wooley tà qalhaamhyajáyej tà lalaatqayenh, wok 'àp 'imaayhey tà kyiinajqa'tu', wok 'àp 'nootikis tà wuujw laha'. 4'Asiilatyaj wet, 'is kyek hâàpe 'imak tà 'ii'ameyhíkye', tà tâlho 'ootlelis, hàp 'nooyalh tà yahaanej tà 'itiilhámej lajwiihyaj wet latáamsek, tà hâàpe 'imak tà nhaanhiyeja'íhi-k tatày', tà lhà'yalhiip tà lahaa'íhi', tà 'íikye tà tataakye Yoos. 5Tsi hàp tà 'àp mânhyejp'antet'tso tà lhaa-'isilatyenhen 'atsiinhayp'ante tataaye Yoos, tà lhaamelh 'àp lhaa'itip'antekyàjwi hi'noolh tà 'íiyej. 6Màànhyej'iwóye Saalap'anteh, tà taky'aahúye Wikyiijkyayis, wet 'àp t'àànejlhi' tha yok: 'Iwuuk. Wet 'aameyh, lakyààtaye tà 'aahàpehen Saalalestsinhayh, kyek lheenaylhi 'imak tà 'is, wet 'àp tok lanoowayaye 'imakt'a-k hâàpe-k 'notii'ameyeh. 7Wet 'àp hààte'iwóye 'aamey tà 'aahi'nolh, t'uhlà-k latii'ameyej 'noohanhyaj tà lheeyayej 'atsiinhayh. 'Is kyek lawoyaylaháala', tà màànhyejt'a'iwóye-k hâàpe 'nolhààthis tà niit'úna', tà 'àp hààte lhaamelh laqààyet 'noo'isyaj tà 'noo'watshankyeyaj, hààpqhila-k tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k 'iihlà 'aalhyahayh. 8Wet 'otilapéese' tha 'oyok: 'Is kyek lalhooqay tà lhomay'iwehyáalha 'atiikyunhayaj. 'Is kyek 'aahap'attsentses, wet 'àp latiiyaye 'apuuhjwas 'ahuumnhayahayh wet 'a'iisyahayh. 'Aa'enaye wikyi tà lhaalaqala'yis. 9Yej lawoyay'ahaayahlà 'imak tà nii'sa', wok 'nolhààmtes tà nii'sa', tà 'notii'ameyeh. Tajlháme tà t'uhlà-k la'iisyenay wikyi'. Tsi hàp tà lahaanayejt'at tà 'not'àànejp'ante'ameye 'noo'isyaj, kyek 'aalawuhuyhlah. 10Tsi hàp tà 'noyok: 'O'elht'a-k hâàpe-k 'itíikye-k yahuumin 'noo'watshankyeyaj, wet 'àp hi'ween 'ijwáalas tà 'isiis, wet t'uhlà-k t'aamajejlà laq'aajlhiky'u' 'imak tà nii'sa', wet laq'aajt'àhes tok 'iwóoye-k yààme 'imak tà qaniimáta'. 11T'uhlà-k lhaa'itonitehohlà 'imak tà nii'sa', wet 'àp 'iwóoye 'imak tà 'is. T'uhlà-k t'úuke 'nootámsek, wet 'àp yahàànt'at. 12Tsi hàp tà 'Noowuk tateey 'ii'pe lhaamelh tà 'iskyee'alhóho', wet laky'ootey'itíyej lhaamelh t'aalhyahayh. Tha mat lhaamelh tà 'iwóoye 'imak tà nii'sa', wet 'Noowuk 'itii'pe tateeyh, tà tataayhlà lhaamelh. 13Wet 'àp háats'ihila-k yeenlhi'amejen 'imak tà nii'sa', kyek lhekaakye 'imak tà 'is? 14Tha hàp tà', tej kyek 'íikye-k 'aap'alitsespe 'imak tà 'is'aalhóho', tha 'a'iisyahay'íhikye'. Yej 'aalawahnayej wikyi kyek 'aa'istunhen', wet yej 'alhaaq'lis'íhikye'. 15Mat wuujwyenay Yoos tà 'Noowuk, tha latiiyayhíkye 'ootlelis. 'Is kyek tok lapees'íkye tà 'aawaq'alhayejkyà-k lakyuulhayho 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k ta'yààtshanej'ameye 'nooqanihhayaj tà 'ii'ameyhíkye'. Tha t'uhlà-k latii'ameyej 'ajwiihyahayh, wet tok 'iwóoye-k qawoyayalaháaya hi'not' kyek hâàpe'. 16'Aamaj'ameyej, hààpqhila-k 'atiikyunhayahay tok t'isuujwqanej'ameye 'imakt'a-k hâàpe-k nii'sa', hààpqhila-k wikyi tà jwetaj 'aaqni'sahénpa', tà taahúye 'akyuumhyahay tà 'is, tà lheeyayej Kilíistoh, 'nàjweenhikyela lhààmtes tà nii'sa'. 17Tsi hàp tà lhammáatkye tà 'is kyek 'aap'alitsespe 'imak tà 'is'aalhóho' tà lheenaylhih, kyek màànhyejtso-k tâlhe Yoos kyek yahuumínkye'; tha hàp tà 'isiit'a-k tâlhe-k lheenaylhi 'imak tà nii'sa'. 18Tsi hàp tà 'àp hààte Kilíistoh, 'iwélhkyep'ante tà lap'aattseyaj'i'pe 'nooqeyis. Tà hâàpep'ante hi'no tà 'is'aalhóho', wet p'aliitsajpe wikyi tà nii'isakye'alhóho', tsi 'itíikye-k yahààn'ináme Yoos. 'Nolâànp'ante t'isan', tha hàp tà 'nowola'waatshankyeyajáhi 'Nooyalh, 19tà hàp tà 'íihip'ante tà yik tà 'ijweenhómkye 'nolhààmet 'nooyalhlhayis tà 'nop'óohikye', 20tà hâàpep'ante wikyi tà niitky'ahuyáye Yoos, tà lhaam 'itiilhámej lateelàythayaj tà tataaye lhaamelh, 'íihip'ante 'ijwáalas tà Nowe 'íikye', tà qamaj 'noyeenlhi 'noohih. Wet tok nitâkp'ante wikyi tà tajwaayhen', tà tiyâàjo 'noohih, 'íihip'ante 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáyah, tà 'inààt 'ijwaayhthen'. 21'Noonahyaj tà 'waawulhlà tààjtso wet, 'inaa'ijwayhthen', 'athaanah. Tok hàp kyek 'ileej 'not'isan laky'oohle', tajlháme-k 'not'úuyejkye 'nookyowej ta lajlaky'oohléya', 'íikye tà tataakye Yoos, kyek 'no'isej tà Jweesus Kilíisto 'inúuphàp'anteh, tà tâlho 'noop'itseyheyh. 22Lhaamtso wet, hàp tà tiyâàjo puule', wet túmej Yoos lajwóomqat; tà pajkyet'et' nilhóoqej Yooskyenhayh, lhà'ya 'nooniyatyahayh, wet 'noowujwyahayh, 'notiikyàjwi lhaam'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\