1 San Pedro 4

1Wet tà Kilíisto lap'aattseyaj'i'inatpehen', tà 'íihi t'isan', wet 'iwóoye-k 'àp hààte 'aameyh laqhaajyen'ameyej 'nootikyunhayaj tà màànhyejtsoh. Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k t'isan lap'aattseyaj'íhi', wet lhaam 'iléeyej tà 'iwolaqéeya', 2wet màànhyejtso' tha', 'ijwáalas tà lhaam qamaj 'íihi t'isan', tok 'àp yikkye 'not'isaant'aqànhyahayh, tajlháme-k yikkye 'imak tà Yoos yahuumínkye'. 3Naayat'at 'ijwaalastso tà lheeyayhit'amháji 'imak tà wikyi tà qahâàpeya Yoosqawikyi' yenlahuumnéka', màànhyej'iwóye 'nooqahi-'nohyahayh, 'not'isaant'aqànhyahayh, 'noo'wokwyahayh, sooytayahayh, 'nooqàjyahay tà 'noyààmetkye'pe la'wet, wet 'not'ekhaahyahay tà lhà'yalhiip tà nii'sa', tà 'notíiye yooslhayis tà 'nookelhénhayh. 4Wikyiitso wet, 'inuuphà'ameyej tà tok 'aalateky'eynayej tà lhaamelh tok lhaa'itonéji tà yikkye t'aqàànhyahay tà lhà'yalhiip tà nii'sa'. Wet lhaamelh 'aa'ilàkt'awethà'. 5Mat lhaamelh t'uhlahlà-k lhaa'ijwenho', kyek 'iihikyela tà tataakye 'Elh tà waaq'alhejkyà-k yaqaalelhàt wikyi tà 'íihi la'waatshankyeyaj, lhà'ya 'iyhàj tà 'yinhen'. 6Tsi hàp tà 'àp hààte 'nojweenho silààt tà 'is wikyi tà 'yinhen', hààpqhila-k la'waatshankyeyahay'íhikye', kyek 'íihi 'Nooyalh, màànhyej'iwóye Yoos; tej tà 'noqaalelhtejómkye 'imak tà yeenlhih, tà 'íihi t'isaanis, màànhyej'iwóye wikyi'. 7Tha hàp tà nilhóoqej 'imaayhey lapes, toott'a'alhóho'. Wet tameenej tà 'oyok: Yej 'aatekmahthen', wet yej lamààyayhlà 'aalhyahayh. 8Wet 'imak tà lhà'yalhiip tà lahaa'íhi wet, 'omaymáatkye-k latii'ameyej 'ahuumnhayahayh. Tsi 'noohumnhayaj wet, hip'oohla'pe 'nooqeyis tà wuujw. 9Woyayla'wéeta 'aa'yhàj, wet yej 'aalhahyenejwethà'. 10'Aa'elhay 'iwehyáalhah, 'is kyek taky'óoteje 'iyhàj t'awaayhet ta Yoos hi'weenho', tà 'aahàpehen wikyi tà yahaanej tà 'ikyuumhyen Yoos'isyahay tà 'weenhahíkye'. 11Kyek 'íikye 'o'elh kyek taahuy', wet 'is kyek yààme 'nolhààmet tà tâlhe Yoos. Kyek 'íikye 'elh kyek 'iwolaky'ootyája', wet 'is kyek yeenejlhi 'nooqhajyhayaj tà Yoos hi'weenho'. Nilhoq 'imak kyek 'noyeenlhi wet, 'is kyek tameenhiyeja-k Yoos 'nowuujwyenej Jweesus Kilíistoh, tà hâàpe lawuuk 'noosilatyaj wet 'nooniyatyaj tà lajlapéesa', yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 12'Ihuumnhayh, yej lat'iiselitayej 'nolheelhtshayaj tà màànhyej'iwóye 'iitàj, tà nikyààt'amehen', wet yej lheenaye-k hâàpe 'imak kyek niitajáho la'wet kyek 'ii'ameyej. 13Tajlháme-k 'aa'aqàst'awethà', tà lat'aawayayho Kilíisto lap'aattseyahayh, tsi hààpqhila-k tameenej kyek 'àp hààte lhà'yahlalhiip tà wuujw 'aqààjyahay tà 'iihla'ameyej, kyek 'nànhiila lhaam lasiilatyaj. 14Kyek 'no'aa'ilàkwethà'pe Kiliistolhey wet, 'a'iisyahay'íhikye', tsi hàp tà Yoosyalh tà lasiilatyaj'íhi', 'ii'atapehen'. Lhaamelhtso wet, maat, 'ilààklhi lhaam', tha mat 'aamey wet, lawuujwyenayh. 15Tà màànhyejtso wet, kyek 'íikye 'aa'elhay kyek lap'aattseyaj'íhi', wet 'iwoohiyét'a-k tâlhe 'nooqàlànhkyehyaj, wok 'not'eetanhyaj, wok 'imakt'a-k hâàpe-k nii'ísa-k yeenlhih, wok hàp kyek lhaa'yuytho 'imak kyek lawuuk'íhi'. 16Tha kyek 'íikye 'elh kyek p'aliitsajpe Kilíistoh, wet tok t'uhlà-k la'nààjwlhi'íhi', tajlháme-k 'iwuujwyenej Yoos 'imaaktsoh. 17Tsi hàp tà taj lawhàày 'nooqalelhthayaj, wet 'ikyuunqathila Yoosqawikyi'. Tha kyek 'inaa'ikyunqathen', wet 'iwoohiyelat' kyek 'iwóoye laqaapes lhaamelh tà niitky'ahuyáye Yoosqasilàt tà 'is? 18Wet: Kyek 'iwétya-k tajwaay hi'no tà 'is'aalhóho', wet kyihla 'iwóoye hi'no tà niinowayáye Yoos, wet qeeylànek? 19Wet tameenej tà 'oyok: Wikyi tà lap'aattseyahay'íhikye', kyek tâlhe Yoos kyek yahuumínkye', wet 'iwóoye-k yaakyâje lahuusey 'Elh tà yahaanej tà 'itaajtho la'wet lhààmet, tà lhaam tà lhéenhay lhaamelh. Wet lhaamelh t'uhlà-k yikt'aat tà 'iwóoye 'imak tà 'is.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\